wzorem

Słownik polsko-angielski PWN

wzór m. (deseń) pattern; (do kopiowania) model; MAT formula
wzór podpisu specimen signature

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Oddzielną tabelę zgodnie z tym samym
wzorem
należy stworzyć dla regionów objętych celem konwergencji. Należy również stworzyć skonsolidowaną tabelę na poziomie programu dla programów obejmujących...

A separate table with at least the same information shall be established for the regions covered by the Convergence Objective, as well as a table consolidated at programme-level for programmes...
Oddzielną tabelę zgodnie z tym samym
wzorem
należy stworzyć dla regionów objętych celem konwergencji. Należy również stworzyć skonsolidowaną tabelę na poziomie programu dla programów obejmujących zarówno regiony konwergencji i regiony inne niż regiony konwergencji.

A separate table with at least the same information shall be established for the regions covered by the Convergence Objective, as well as a table consolidated at programme-level for programmes covering both Convergence and non-Convergence regions.

zatwierdza i podpisuje poszczególne umowy o przyznanie dotacji sporządzone zgodnie ze
wzorem
takiej umowy.

approve and sign the individual grant agreements established in line with the
model
grant agreement.
zatwierdza i podpisuje poszczególne umowy o przyznanie dotacji sporządzone zgodnie ze
wzorem
takiej umowy.

approve and sign the individual grant agreements established in line with the
model
grant agreement.

...jest obliczany i korygowany w odniesieniu do śmiertelności w doświadczeniach kontrolnych zgodnie z
wzorem
Abbotta (4):

...and larvae is calculated and corrected for mortality in the controls in accordance with Abbott’s
formula
(4):
Procent przeżycia jaj i larw jest obliczany i korygowany w odniesieniu do śmiertelności w doświadczeniach kontrolnych zgodnie z
wzorem
Abbotta (4):

The percentage of surviving eggs and larvae is calculated and corrected for mortality in the controls in accordance with Abbott’s
formula
(4):


Słownik języka polskiego
Zobacz „wzorem” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich