wyrażanie

Słownik polsko-angielski PWN

wyrazić cz. to express
wyrażać się to speak
że się tak wyrażę so to speak

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania służb umożliwiając
wyrażanie
opinii pracowników i wypowiadanie się na temat dotyczących ich kwestii.

It shall contribute to the smooth running of the service by providing a channel for the
expression
of opinion concerning staff matters.
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania służb umożliwiając
wyrażanie
opinii pracowników i wypowiadanie się na temat dotyczących ich kwestii.

It shall contribute to the smooth running of the service by providing a channel for the
expression
of opinion concerning staff matters.

...z okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez
wyrażanie
opinii na temat produktu sprzedawanego na aukcji po uprzednim złożeniu oferty w odniesieni

taking advantage of occasional or regular access to the traditional or electronic media by
voicing
an opinion about an auctioned product while having previously made a bid in relation to that product...
osiąganie korzyści z okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez
wyrażanie
opinii na temat produktu sprzedawanego na aukcji po uprzednim złożeniu oferty w odniesieniu do tego produktu i korzystanie następnie z wpływu, jaki ma wyrażona opinia na ceny proponowane w innych ofertach za ten produkt, bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów do wiadomości publicznej we właściwy i skuteczny sposób.

taking advantage of occasional or regular access to the traditional or electronic media by
voicing
an opinion about an auctioned product while having previously made a bid in relation to that product and profiting subsequently from the impact of the opinions
voiced
on the other bid prices offered for that product, without having simultaneously disclosed that conflict of interest to the public in a proper and effective way.

Poprawa sytuacji osób ściganych lub skazanych za
wyrażanie
opinii bez zastosowania przemocy.

remedy the situation of those persons prosecuted or sentenced for non-violent
expression
of opinion.
Poprawa sytuacji osób ściganych lub skazanych za
wyrażanie
opinii bez zastosowania przemocy.

remedy the situation of those persons prosecuted or sentenced for non-violent
expression
of opinion.


Przydatne zwroty

He was thunderstruck when he discovered his best friend had tricked him.
Był wstrząśnięty, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

He was flabbergasted when he discovered his best friend had tricked him.
Był porażony, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

To my surprise she agreed without a murmur.
Ku mojemu zaskoczeniu zgodziła się bez mrugnięcia okiem.

I was stunned by the news.
[infml] Zatkało mnie na tę wiadomość.

I was shattered by the news.
[infml] Byłem zszokowany.

The news was quite a shock.
Ta wiadomość była szokująca.

The news took us all by surprise.
Ta wiadomość była całkowitym zaskoczeniem.

The failure of the project was a bitter disappointment for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego dużym rozczarowaniem.

The failure of the project was a heavy blow for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego ciężkim ciosem.

His hopes were dashed when his request was refused.
Stracił nadzieję, gdy odmówiono jego prośbie.

We were sick with disappointment.
Byliśmy (całkowicie) przygnębieni.

We were dismayed.
Całkiem upadliśmy na duchu.

I felt (badly) let down when he went back on his promise.
Poczułem się (niecnie) oszukany, gdy złamał obietnicę.

I felt betrayed when he went back on his promise.
Poczułem się zdradzony, gdy złamał obietnicę.

Our annual profits have not come up to our expectations.
Roczne zyski nie spełniły naszych oczekiwań.

Our annual profits have fallen short of expectations.
Roczne zyski zawiodły nasze oczekiwania.

They all looked dejected after their defeat.
Wyglądali na przygnębionych po przegranej.

They all looked down in the dumps after their defeat.
[infml] Po klęsce zrzedły im miny.

All our attempts to combat environmental pollution have been frustrated.
Wszystkie nasze wysiłki ograniczenia zanieczyszczeń środowiska spełzły na niczym.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wyrażanie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich