udawać

Słownik polsko-angielski PWN

udać — udawać cz. to pretend; to fake (chorobę)
udać się (eksperyment, żart) to come off
udało mi się znaleźć pracę I managed to find a job
próbowała, ale jej się nie udało she tried, but failed

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...w instytucji ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego w miejscu, do którego się Pan/Pani
udaje
, tj.:

...soon as possible to the sickness and maternity insurance institution of the place to which you are
going
, i.e.:
Niniejszy formularz należy złożyć jak najszybciej w instytucji ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego w miejscu, do którego się Pan/Pani
udaje
, tj.:

You should submit this form as soon as possible to the sickness and maternity insurance institution of the place to which you are
going
, i.e.:

...że ubiega się o przedłużenie okresu otrzymywania świadczeń EDE do 2012 r., które to przedłużenie
udawało
mu się już uzyskiwać w przeszłości, w sumie przez okres dziewięciu lat, z pominięciem faktu,

...period) that it was seeking extension of the EDE benefits until 2012, which it already
successfully
had done in the past for a total of nine years, despite the fact that according to the
Przeciwnie, stwierdzał w swoich raportach z wykonania budżetu za rok 2002/2003 (tj. za okres dochodzenia), że ubiega się o przedłużenie okresu otrzymywania świadczeń EDE do 2012 r., które to przedłużenie
udawało
mu się już uzyskiwać w przeszłości, w sumie przez okres dziewięciu lat, z pominięciem faktu, że zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, okres zwolnienia w przypadku EDE powinien wynosić jedynie pięć lat.

On the contrary, it stated in its management reports for 2002 to 2003 (i.e. the review investigation period) that it was seeking extension of the EDE benefits until 2012, which it already
successfully
had done in the past for a total of nine years, despite the fact that according to the relevant legislation the exemption period for the EDE should only be five years.

...że rynek unijny jest wciąż atrakcyjny dla tajwańskich eksporterów, pozostaje niezmieniona, jako że
udaje
im się utrzymać poziom wywozu pomimo obowiązujących środków antydumpingowych.

However the conclusion that the Union market remains attractive for the Taiwanese exporters remains unchanged as they managed to maintain the volume of their exports despite the anti-dumping measures...
Niemniej jednak konkluzja, że rynek unijny jest wciąż atrakcyjny dla tajwańskich eksporterów, pozostaje niezmieniona, jako że
udaje
im się utrzymać poziom wywozu pomimo obowiązujących środków antydumpingowych.

However the conclusion that the Union market remains attractive for the Taiwanese exporters remains unchanged as they managed to maintain the volume of their exports despite the anti-dumping measures in force.


Słownik języka polskiego
Zobacz „udawać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich