taki jak

Słownik polsko-angielski PWN

jak
1 zaim. how
jak ona wygląda? what does she look like?
pot. jak to!? what do you mean?!, how come?
2 spój. (porównanie) like, as; (w dopowiedzeniach) as
B jak Barbara B for Barbara
taki (sam) jak... the same as...
jak gdyby as if, as though
jak również as well as
3 przysł.
jak najkrótszy the shortest possible
taki zaim. (z rzeczownikiem lub zamiast rzeczownika) such; (przed przymiotnikiem) so
taka pogoda such weather
dziewczyna taka jak ty a girl like you
w taki sposób this way
coś takiego something like that
coś takiego! well, well!
taki miły so nice
taki sam samochód jak mój the same car as mine
jako przyim. as
jako taki as such
pot. jako tako (czuć się) so-so pot.
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
tacy jak ty
Podobne hasła w języku polskim:
jaki ojciec taki syn
jaki pan, taki kram

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...Radzie, powstrzymuje się ona od przyjmowania aktów, które nie są przewidziane w Traktatach,
takich jak
rezolucje, konkluzje lub oświadczenia inne niż te, o których mowa w art. 9.

...to it the Council shall refrain from adopting acts which are not provided for by the Treaties,
such as
resolutions, conclusions or declarations other than those referred to in Article 9.
W przypadku gdy wnioski lub inicjatywy prawodawcze zostają przedłożone Radzie, powstrzymuje się ona od przyjmowania aktów, które nie są przewidziane w Traktatach,
takich jak
rezolucje, konkluzje lub oświadczenia inne niż te, o których mowa w art. 9.

Where legislative proposals or initiatives are submitted to it the Council shall refrain from adopting acts which are not provided for by the Treaties,
such as
resolutions, conclusions or declarations other than those referred to in Article 9.

...sektorach produkcji zwierzęcej we Francji, w Europie i na świecie, szczegółowymi pracami,
takimi jak
monitorowanie cen, kosztów produkcji, negocjacji wspólnotowych i negocjacji WTO.

Work has resulted in the monitoring of the current situation for the milk and meat sectors in France and Europe, in-depth monthly economic analyses on animal production in France, Europe and the...
Zrealizowane prace zaowocowały monitorowaniem koniunktury sektora mleczarskiego i mięsnego, we Francji i w Europie, miesięczną dokumentacją ekonomiczną, szczegółowo analizującą aspekty ekonomiki w poszczególnych sektorach produkcji zwierzęcej we Francji, w Europie i na świecie, szczegółowymi pracami,
takimi jak
monitorowanie cen, kosztów produkcji, negocjacji wspólnotowych i negocjacji WTO.

Work has resulted in the monitoring of the current situation for the milk and meat sectors in France and Europe, in-depth monthly economic analyses on animal production in France, Europe and the world, specific monitoring of prices and production costs and negotiations at EU and WTO level.

...odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej oraz by ustanowiono bezpieczne procedury postępowania,
takie jak
monitorowanie powietrza i strefy zamknięte, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla...

...appropriate personal protective equipment and that safe operational procedures are established
such as
the use of air monitoring and exclusion zones, unless it can be demonstrated that risks for
W szczególności należy wymagać, by produkty przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub profesjonalnych były stosowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej oraz by ustanowiono bezpieczne procedury postępowania,
takie jak
monitorowanie powietrza i strefy zamknięte, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla użytkowników przemysłowych lub profesjonalnych mogą zostać ograniczone za pomocą innych środków.

In particular, it is appropriate to require that products intended for industrial or professional use be used with appropriate personal protective equipment and that safe operational procedures are established
such as
the use of air monitoring and exclusion zones, unless it can be demonstrated that risks for industrial or professional users can be reduced by other means.


Przysłowia

diab
nie taki diabeł straszny (jak go malują)
the devil’s not so black as he’s painted
kram
jaki pan, taki kram
the house shows the owner rzad.
Słownik języka polskiego
Zobacz „taki jak” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich