podążać
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
podążać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
podążać tłumnie
podążający na południe

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Zmniejszy także własne ryzyko związane z hurtowymi cenami energii elektrycznej, zarazem
podążając
stabilną drogą na rynek dzięki szeregowi warunków kontraktowych, dostępowi do elastycznego...

It will also reduce its exposure to wholesale electricity prices in the United Kingdom whilst continuing to maintain a reliable route to market through a mixture of contract terms, access to flexible...
Zmniejszy także własne ryzyko związane z hurtowymi cenami energii elektrycznej, zarazem
podążając
stabilną drogą na rynek dzięki szeregowi warunków kontraktowych, dostępowi do elastycznego wytwarzania energii dzięki Eggborough oraz bezpośredniej sprzedaży firmom, skupiając się na klientach PiK.

It will also reduce its exposure to wholesale electricity prices in the United Kingdom whilst continuing to maintain a reliable route to market through a mixture of contract terms, access to flexible generation through Eggborough and the Direct Sales to Business focusing on I & C consumers.

...w tym identyfikacja radiowa – może stanowić użyteczne narzędzie, dostarczające takich informacji i
podążające
jednocześnie za postępem technicznym.

...radio frequency identification, may be a useful tool to provide such information while keeping
pace
with technical development.
Stosowanie nowych technologii, takich jak etykietowanie elektroniczne – w tym identyfikacja radiowa – może stanowić użyteczne narzędzie, dostarczające takich informacji i
podążające
jednocześnie za postępem technicznym.

The use of new technologies, such as electronic labelling, including radio frequency identification, may be a useful tool to provide such information while keeping
pace
with technical development.

...jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych pochodzących z lub
podążających
do Rosji bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie, pod warunkiem że:a) przesyłka jes

By way of derogation from Article 19, the Member States shall authorise transit by road or by rail through the Community, between border inspection posts in Latvia, Lithuania and Poland designated in...
W drodze odstępstwa od art. 19, państwa członkowskie pozwalają na tranzyt drogowy lub kolejowy przez terytorium Wspólnoty między punktami kontroli granicznej na Łotwie, Litwie i w Polsce, wyznaczonymi zgodnie z decyzją Komisji 2001/881/WE [28], przesyłek mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych pochodzących z lub
podążających
do Rosji bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie, pod warunkiem że:a) przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe;

By way of derogation from Article 19, the Member States shall authorise transit by road or by rail through the Community, between border inspection posts in Latvia, Lithuania and Poland designated in accordance with Commission Decision 2001/881/EC [28], of consignments of meat minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs coming from and bound for Russia directly or via another third country, provided that:(a) the consignment is sealed with a serially numbered seal by the official veterinarian at the border inspection post of entry;


Słownik języka polskiego
Zobacz „podążać” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich