paradygmat
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
paradygmat
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
centralny paradygmat
dominujący paradygmat

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W przeszłości takie przesunięcia
paradygmatu
zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, po czym leżały u podstaw powstania całych nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Such
paradigm
shifts have historically tended to originate from the public-sector science base before going on to lay the foundations for whole new industries and sectors.
W przeszłości takie przesunięcia
paradygmatu
zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, po czym leżały u podstaw powstania całych nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Such
paradigm
shifts have historically tended to originate from the public-sector science base before going on to lay the foundations for whole new industries and sectors.

...do stworzenia podstaw radykalnie nowych przyszłych technologii poprzez zakwestionowanie obecnych
paradygmatów
i eksplorację nieznanych obszarów.

...research exploring new foundations for radically new future technologies by challenging current
paradigms
and venturing into unknown areas.
Sprzyjając nowatorskim pomysłom („FET Open”), FET wspierają znajdujące się na wczesnych etapach koncepcje badawcze w zakresie nauki i technologii, zmierzające do stworzenia podstaw radykalnie nowych przyszłych technologii poprzez zakwestionowanie obecnych
paradygmatów
i eksplorację nieznanych obszarów.

By fostering novel ideas ('FET Open'), FET shall support early stage science and technology research exploring new foundations for radically new future technologies by challenging current
paradigms
and venturing into unknown areas.

...obiecujących dróg ku efektywnym nowym technologiom, z których część może zapoczątkować wiodące
paradygmaty
technologiczne i intelektualne na kolejne dziesięciolecia.

...powerful new technologies, some of which could develop into leading technological and intellectual
paradigms
for the decades ahead.
Przyszłe i powstające technologie wspomagają badania naukowe i technologie wykraczające poza granice tego, co jest znane, akceptowane lub szeroko przyjmowane oraz wspierają nowatorskie i wizjonerskie myślenie w celu otwarcia obiecujących dróg ku efektywnym nowym technologiom, z których część może zapoczątkować wiodące
paradygmaty
technologiczne i intelektualne na kolejne dziesięciolecia.

FET shall promote research and technology beyond what is known, accepted or widely adopted and shall foster novel and visionary thinking to open promising paths towards powerful new technologies, some of which could develop into leading technological and intellectual
paradigms
for the decades ahead.


Słownik języka polskiego
Zobacz „paradygmat” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich