naśladować

Słownik polsko-angielski PWN

naśladować cz. to imitate, to mimic

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...lub praktyki, które wymagają szczególnej uwagi, lub dobre praktyki, które można stawiać za wzór do
naśladowania
, aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy, a zatem zmniejszyć zagrożenia związane ze...

identify priority items, such as active substances, crops, regions or practices, that require particular attention or good practices that can be used as examples in order to achieve the objectives of...
określają kwestie priorytetowe, takie jak substancje czynne, uprawy, regiony lub praktyki, które wymagają szczególnej uwagi, lub dobre praktyki, które można stawiać za wzór do
naśladowania
, aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy, a zatem zmniejszyć zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów i wpływ ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wspierać rozwój oraz stosowanie integrowanej ochrony roślin i alternatywnych podejść lub technik w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów.

identify priority items, such as active substances, crops, regions or practices, that require particular attention or good practices that can be used as examples in order to achieve the objectives of this Directive to reduce the risks and impacts of pesticide use on human health and the environment and to encourage the development and introduction of integrated pest management and of alternative approaches or techniques in order to reduce dependency on the use of pesticides.

...społecznej; nawiązać kontakt ze specjalnymi mediatorami kulturowymi oraz zapewnić wzorce do
naśladowania
, by ułatwić integrację dzieci romskich oraz dzieci ze środowisk migracyjnych.

...professions and prepare teachers for social diversity; deploy special cultural mediators and
role
models to facilitate the integration of Roma and children with an immigrant background.
zweryfikować i udoskonalić profile zawodowe wszystkich zawodów związanych z nauczaniem oraz przygotować nauczycieli do różnorodności społecznej; nawiązać kontakt ze specjalnymi mediatorami kulturowymi oraz zapewnić wzorce do
naśladowania
, by ułatwić integrację dzieci romskich oraz dzieci ze środowisk migracyjnych.

Revise and strengthen the professional profile of all teaching professions and prepare teachers for social diversity; deploy special cultural mediators and
role
models to facilitate the integration of Roma and children with an immigrant background.

...preparowany lub regenerowany, sztuczny lub syntetyczny stanowi mieszaninę materiałów używaną do
naśladowania
składników fizycznych naturalnego osadu.

...sediment or reconstituted, artificial or synthetic sediment, is a mixture of materials used to
mimic
the physical components of a natural sediment.
Osad preparowany lub regenerowany, sztuczny lub syntetyczny stanowi mieszaninę materiałów używaną do
naśladowania
składników fizycznych naturalnego osadu.

Formulated sediment or reconstituted, artificial or synthetic sediment, is a mixture of materials used to
mimic
the physical components of a natural sediment.


Słownik języka polskiego
Zobacz „naśladować” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich