na wzór
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
na wzór
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
wzór Wilcoxa na prognozę bankructwa
wzór do robienia na drutach

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Świadectwo to oparte jest
na wzorach
świadectw zdrowia ustanowionych w decyzji 92/260/EWG.

That certificate takes account of the
model
health certificates set out in Decision 92/260/EEC.
Świadectwo to oparte jest
na wzorach
świadectw zdrowia ustanowionych w decyzji 92/260/EWG.

That certificate takes account of the
model
health certificates set out in Decision 92/260/EEC.

Na wzorze
świadectw przewidzianych w załączniku I umieszcza się następujące dodatkowe oświadczenie(-a).

The
original or a certified copy of the
import
certificate shall be retained by the certifying officer.
Na wzorze
świadectw przewidzianych w załączniku I umieszcza się następujące dodatkowe oświadczenie(-a).

The
original or a certified copy of the
import
certificate shall be retained by the certifying officer.

...komisje nadzoru nad wykorzystaniem pieniędzy unijnych podatników w państwach członkowskich (
na wzór
Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu), nie tylko na szczeblu politycznym i monitorowania e

...committees for oversight the use of Union taxpayer’s money in the Member States (following the
example
of the Parliament’s Committee on Budgetary Control), not only at the level of the political
uważa ponadto, że aktywne zaangażowanie parlamentów krajowych, poprzez odnośne komisje nadzoru nad wykorzystaniem pieniędzy unijnych podatników w państwach członkowskich (
na wzór
Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu), nie tylko na szczeblu politycznym i monitorowania eksperckiego, lecz również w procesie programowania nowej polityki spójności, doprowadziłoby do niższego poziomu błędu, większej przejrzystości i demokratycznej legitymacji procesu absorpcji funduszy unijnych;

considers, in addition, that the active involvement of the national parliaments, through respective committees for oversight the use of Union taxpayer’s money in the Member States (following the
example
of the Parliament’s Committee on Budgetary Control), not only at the level of the political and expert monitoring but also in the programming process of the new cohesion policy, would lead to a lower error rate level, better transparency and democratic legitimacy of the process of Union funds absorption;


Słownik języka polskiego
Zobacz „na wzór” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich