nieważny

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

łączenia, które stały się skuteczne zgodnie z art. 17, mogą zostać uznane za
nieważne
, tylko jeśli nie było prewencyjnej kontroli sądowej ani administracyjnej ich legalności lub jeśli dokumenty nie...

mergers which have taken effect pursuant to Article 17 may be
declared void
only if there has been no judicial or administrative preventive supervision of their legality, or if they have not been...
łączenia, które stały się skuteczne zgodnie z art. 17, mogą zostać uznane za
nieważne
, tylko jeśli nie było prewencyjnej kontroli sądowej ani administracyjnej ich legalności lub jeśli dokumenty nie zostały sporządzone i poświadczone w należytej formie prawnej, lub jeśli wykazane zostanie, że uchwała walnego zgromadzenia jest nieważna lub podlega unieważnieniu na mocy prawa krajowego;

mergers which have taken effect pursuant to Article 17 may be
declared void
only if there has been no judicial or administrative preventive supervision of their legality, or if they have not been drawn up and certified in due legal form, or if it is shown that the decision of the general meeting is void or voidable under national law;

Organy krajowe, z powodów związanych z ochroną pieszych, uznają odtąd za
nieważne
świadectwa zgodności dla celów art. 26 dyrektywy 2007/46/WE i zabraniają rejestrowania, sprzedaży i dopuszczania do...

...grounds relating to frontal protection systems, consider the certificates of conformity to be no
longer valid
for the purposes of Article 26 of Directive 2007/46/EC and shall prohibit the registrat
Organy krajowe, z powodów związanych z ochroną pieszych, uznają odtąd za
nieważne
świadectwa zgodności dla celów art. 26 dyrektywy 2007/46/WE i zabraniają rejestrowania, sprzedaży i dopuszczania do ruchu nowych pojazdów, które nie spełniają wymogów określonych w sekcjach 5 i 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

National authorities shall, on grounds relating to frontal protection systems, consider the certificates of conformity to be no
longer valid
for the purposes of Article 26 of Directive 2007/46/EC and shall prohibit the registration, sale and entry into service of new vehicles which do not comply with the requirements laid down in Sections 5 and 6 of Annex I to this Regulation.

Brak świadectwa/
nieważne
świadectwo (stosownie do przypadku)

Absence/
Invalid
certificate (if applicable)
Brak świadectwa/
nieważne
świadectwo (stosownie do przypadku)

Absence/
Invalid
certificate (if applicable)


Słownik polsko-niemiecki PWN

nieważny ungültig, nicht 〈mehr〉 gültig
nieważny paszport ein ungültiger Pass
uznać za nieważny für ungültig erklären
uznawać
(prawa) anerkennen
uznawać rząd 〈jako samodzielne, niezależne państwo〉 eine Regierung 〈als eigenständiger Staat〉 anerkennen
uznawać czyjeś prawo do czegoś j-s Recht auf etw anerkennen
uznawać czyjeś zasługi j-s Verdienste anerkennen
uznawać coś za nieważne etw für ungültig erklären
handl gutschreiben, gutbuchen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nieważny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
nieważny
przymiotnik
nieważna umowa

Słownik polsko-włoski PWN

nieważny adj
senza importanza, di scarsa importanza
to nieważne non importa
(o dokumencie) scaduto, invalido, nullo
paszport jest nieważny il passaporto è scaduto
wiza jest już nieważna il visto non è più valido

Słownik polsko-rosyjski PWN

nieważny (paszport, legitymacja itp.) недействительный
Słownik języka polskiego
Zobacz „nieważny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich