nie

Słownik polsko-angielski PWN

nie part. (z czasownikiem) not; (z rzeczownikiem) no, not
nie znam jej I don’t know her
jeszcze nie not yet
już nie no longer
im spój.
im..., tym... the... the...
im prędzej, tym lepiej the sooner the better
ich zaim. (przed rzeczownikiem) their; (bez rzeczownika) theirs
jego zaim. (o osobie) his; (o zwierzęciu, rzeczy) its
jej zaim. (o osobie) her; (o zwierzęciu, rzeczy) its
on zaim. (jako podmiot) he; (w pozostałych przypadkach) him; (o zwierzęciu, przedmiocie) it
ona zaim. (jako podmiot) she; (w pozostałych przypadkach) her; (o zwierzęciu, przedmiocie) it
one zaim. (jako podmiot) they; (w pozostałych przypadkach) them
oni zaim. (jako podmiot) they; (w pozostałych przypadkach) them
ono zaim. it

Translatica, kierunek polsko-angielski

nie wykrzyknienie;
nope potoczne, nieoficjalne;
nix;
nie przysłówek;
not;
no;
nay;
non;
un;
don‘t;
nie spójnik; → don‘t

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

nie
nein
(z czasownikiem itd.) nicht
(z rzeczownikiem) kein
nie mam ochoty ich habe keine Lust
nie do opisania unbeschreiblich
czemu (by) nie! warum (denn) nicht!
ich:
ich książka ihr Buch
widzę ich ich sehe sie
im je
im więcej tym lepiej je mehr, desto besser
im (komu) ihnen
daj im to gib es ihnen
mu ihm
daj mu to! gib es ihm!
go ihn
(kogo) sie (= eine Frau)
jego
(czyj) sein(e)
(go) ihn
jej
ihr(e)
(komu) ihr
on, ona, ono
er, sie, es
pl: m oni, n, f one sie

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

nie wykrzyknienie;
nee;
ne;
nie przysłówek;
nicht potoczne, nieoficjalne;
nein;
ne?;
nie-
un-;

Słownik polsko-włoski PWN

nie adv
(w połączeniu z czasownikiem) non
nie podoba mi się non mi piace
nie przyjdę non vengo
nie ma nikogo non c’è nessuno
(jako równoważnik zdania) no
dziękuję, nie grazie, no
nie, nie przyjdę no, non vengo
tak, czy nie? sì o no?
chyba nie penso di no
czemu nie? perché no?
absolutnie nie assolutamente no, per niente, niente affatto
(w pytaniu)nie?, czy nie? no?
to było ładne przyjęcie, czyż nie? è stata una bella festa, no?
ależ nie! (niente) affatto
nie ma v non c’è (+ liczba pojedyncza), non ci sono (+ liczba mnoga)
nie ma wyjątków non ci sono eccezioni
ich
1. pron pers
(w odniesieniu do formy męskiej) (z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) li
zaproszę ich li inviterò
przyślij ich do mnie mandali da me
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego) gli
zapytaj ich chiedigli
(w formie mocnej) loro
zaproszę ich, nie was inviterò loro, non voi
2. pron pers
(w odniesieniu do formy żeńskiej) le
znasz te kobiety? – nie znam ich conosci queste donne? non le conosco
potrzebuję ich (o ludziach) ho bisogno di loro
(o rzeczach) ne ho bisogno
3. adj poss loro
ich zeszyt il loro quaderno
ich bracia i loro fratelli
4. pron poss il/la/i/le loro
moi i ich rodzice i miei genitori e i loro
tamten jest ich il loro è quello lì
jej
1. pron pers
a. (w odniesieniu do osoby) (jako dopełnienie bliższe) la
nie zaproszę jej non la inviterò
(jako dopełnienie dalsze) le
dał jej prezent le ha dato un regalo
(jako forma mocna) a lei
dałem to jej l’ho dato a lei
powiedz to jej dillo a lei
b. (w odniesieniu do rzeczy) lo, la
twoja książka? nie mam/nie potrzebuję jej il tuo libro? non ce l’ho/non ne ho bisogno
2. adj poss
suo, sua
jej zeszyt il suo quaderno
jej rodzina la sua famiglia, i suoi
(bez rodzajnika)
jej matka/córka sua madre/figlia
jej ojciec/syn/mąż suo padre/figlio/marito
3. pron poss il suo, la sua
tamten jest jej il suo è quello lì
je pron pers
a. (w odniesieniu do osób) (z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) (dla formy żeńskiej) le
twoje siostry? zaproszę je le tue sorelle? le inviterò
(dla formy nijakiej) li, le
dzieci? zabieram je na spacer i bambini? li porto fuori
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego bez względu na rodzaj) gli, loro
zapytam je gli chiederò, chiederò loro
(dla podkreślenia) loro
zaproszę je, nie ciebie inviterò loro, non te
b. (w odniesieniu do rzeczy) lo, la
zakupy? zrobię je jutro la spesa? la faccio domani
mleko? kupuję je w barze il latte? lo prendo al bar
jego
1. pron pers lui
zaproszę jego, nie ciebie inviterò lui, non te
2. adj poss
suo, sua
jego zeszyt il suo quaderno
jego rodzina la sua famiglia, i suoi
(bez rodzajnika)
jego matka/córka sua madre/figlia
jego ojciec/syn suo padre/figlio
3. pron poss il suo, la sua
tamten jest jego il suo è quello lì
im
1. pron pers
gli
dałem im prezent gli ho dato un regalo
powiedz im to diglielo
(w formie mocnej) loro
powiem to im, nie wam lo dirò a loro, non a voi
2. adv
im..., tym quanto... tanto
im więcej, tym lepiej più è meglio è
nim
1. pron pers lui
z nim con lui
przy nim accanto a lui
o nim di lui
na nim su di lui
2. adv prima di, prima che (+ tryb łączący)
pomyśl, nim coś zrobisz pensa prima di agire
go pron pers
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) lo
widzę go lo vedo
nie mogę go znaleźć non posso trovarlo
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego) gli
zapytam go gli chiederò
pron pers
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) la
zaproszę ją la inviterò
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego) le
zapytam ją le chiederò
(dla podkreślenia) lei
zaproszę ją, nie ciebie inviterò lei, non te
niego pron pers lui
dla niego per lui
od niego da lui
u niego da lui, a casa sua
niej pron pers lei
dla niej per lei
od niej da lei
u niej da lei, a casa sua
one pron pers (o osobach) loro, (o rzeczach, zwierzętach) essi, esse
one same loro stesse
one wszystkie tutte loro
widzę je vedo loro, le vedo
co one tu robią? cosa fanno quelle lì?
oni pron pers (o osobach) loro
oni sami loro stessi
oni wszyscy tutti loro
widzę ich vedo loro, li vedo
co oni tu robią? cosa fanno quelli lì?
mu pron pers
gli
dam mu prezent gli darò un regalo
(w połączeniu z innym zaimkiem) glielo, gliela
dam mu to glielo darò
on pron pers (o osobie) lui, egli, (o rzeczy, zwierzęciu) esso
on sam egli stesso
on i ona lui e lei
widzę go vedo lui, lo vedo
ona pron pers (o osobie) lei, ella, (o rzeczy, zwierzęciu) essa
ona sama lei stessa
widzę ją vedo lei, la vedo
czego ona jeszcze chce? cosa vuole ancora quella lì?
jemu pron pers a lui
powiedz to jemu dillo a lui

Słownik polsko-rosyjski PWN

nie
1 не
2 (w samodzielnej odpowiedzi na pytanie) нет
im чем
im mniej, tym lepiej чем меньше, тем лучше
ichon
im. (imienia) им.
jego (czyj) его
jej (czyj) её
jemu ему
on он
według niego по его мнению
ona она
według niej по её мнению
ono оно
według niego по его мнению

Translatica, kierunek angielsko-polski

Nieławice rzeczownik; → nieławicki
Śnieżki rzeczownik; → śnieżyński
Śnieżkowice rzeczownik; → śnieżkowicki

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik niemiecko-polski PWN

nie Wymowa nigdy
besser spät als nie lepiej późno niż wcale
nie im Leben! nigdy w życiu

Translatica, kierunek niemiecko-polski

nie przysłówek;
nigdy;
przenigdy;

Synonimy

nie (negacja składnika zdania)
nie (odpowiedź)
nie (korekta wypowiedzi)
nie (pytanie o potwierdzenie)
ani nie (drgnął)
co by nie (było) pot.
czyj by nie (był) pot.
dokąd by nie (przyjechał) pot.
ile by nie (było) pot.
jak by nie (postąpił) pot.
jaki by nie (był) pot.
kto by nie (był) pot.
nic sobie nie robić (z kogoś, z czegoś)
nie lada (pod względem intensywności)
nie lada (pod względem jakości)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich