nehmen

Słownik niemiecko-polski PWN

nehmen* Wymowa brać, wziąć
Platz nehmen usiąść
das Wort nehmen zabrać głos
zu etw Stellung nehmen zająć stanowisko w jakiejś prawie
Anstoß Wymowa m :
Anstoß erregen wywoływać zgorszenie
an etw (D) Anstoß nehmen gorszyć się czymś
wir nehmen (keinen) Anstoß daran, dass... (nie) gorszymy się tym, że...
Abschied Wymowa m pożegnanie n
von j-m Abschied nehmen żegnać się z kimś
Achsel Wymowa f
łopatka f
ramię n
przen etw auf die leichte Achsel nehmen nie przejmować się czymś zbytnio
Anteil Wymowa m
udział m (an etw w czymś)
(Teilnahme) współczucie n
an j-s Unglück Anteil nehmen współczuć komuś (w nieszczęściu)
Apparat Wymowa m
aparat m
przen der Apparat der Justiz aparat sprawiedliwości
tel, pot aparat m
am Apparat! przy aparacie!
wer ist am Apparat? kto przy aparacie 〈telefonie〉?
Sie werden am Apparat 〈Telefon〉 verlangt jest pan proszony do telefonu
bleiben Sie bitte am Apparat! proszę poczekać przy aparacie!
fot, pot aparat m (fotograficzny)
nimm deinen Apparat mit! weź ze sobą aparat!
Aufschwung Wymowa m rozkwit m, rozmach m
wirtschaftlichen Aufschwung erleben przeżywać rozkwit gospodarczy
unsere Wirtschaft nimmt einen großen Aufschwung nasza gospodarka przeżywa wielki rozkwit
Aufschwung-Ost m szybki rozwój wschodnich landów (w Niemczech)
Bad Wymowa n
kąpiel f
ein Bad nehmen kąpać się
pot łazienka f
zwei Zimmer mit Küche und Bad dwa pokoje z kuchnią i łazienką
Besitz Wymowa m posiadanie n
in Besitz nehmen objąć w posiadanie, mieć
Bezug Wymowa m
(Bettzeug) powłoczka, poszewka f
(der Möbel) pokrycie n
(von Waren) sprowadzanie n
odbiór m
wir nehmen Bezug auf... powołujemy się na...
Bezüge pl pobory pl
leistungsgerechte Bezüge pobory odpowiednie do wkładu pracy
in Bezug auf etw odnośnie do czegoś
Dusche Wymowa f natrysk m
kalte Dusche nehmen wziąć zimny prysznic
Gestalt Wymowa f postać f, kształt m
von mittlerer Gestalt średniego wzrostu
eine bekannte 〈verdächtige〉 Gestalt znana 〈podejrzana〉 osoba;
przen die GUS 〈Europa〉 nimmt Gestalt an WNP 〈Europa〉 nabiera kształtów
Grund Wymowa m
dno n
bis zum Grunde do dna
(Boden) grunt m, ziemia f
(Ursache) powód m
aus diesem Grunde z tego powodu
im Grunde genommen w gruncie rzeczy, właściwie
Haft Wymowa f areszt m
j-n in Haft nehmen za/aresztować kogoś
Haken Wymowa m
hak m
(am Kleid) haftka f
(Kleiderhaken) wieszak m
ein Bild 〈den Mantel〉 an den Haken hängen powiesić obraz na haku 〈palto na wieszaku〉
vom Haken nehmen zdjąć z haka 〈z wieszaka〉
Kauf Wymowa m kupno n, zakup m
einen Kauf abschließen dokonać kupna, dobić targu
einen guten Kauf machen zrobić dobry interes;
przen ewt in Kauf nehmen pogodzić się z czymś
Kenntnis Wymowa f znajomość, wiadomość f
etw zur Kenntnis nehmen przyjąć coś do wiadomości;
pl Kenntnisse wiadomości (in etw z czegoś)
Kernreaktor Wymowa m reaktor jądrowy
einen Kernreaktor in Betrieb nehmen 〈umkonstruieren〉 uruchomić 〈przebudować, unowocześnić〉 reaktor jądrowy
einen Kernreaktor außer Betrieb setzen unieruchomić 〈wyłączyć z eksploatacji〉 reaktor jądrowy
Kurve Wymowa f wiraż, zakręt m
Kurven schnell nehmen brać szybko wiraże
in der Kurve beschleunigen przyspieszyć na zakręcie
Maß Wymowa n miara f
Maß nehmen brać miarę;
przen Maß halten zachować umiar
in dem Maße, wie... w miarę, jak...
in steigendem Maß w coraz większym stopniu
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
nehmen
czasownik, irregular
Podobne hasła w języku niemieckim:
nehmen
czasownik, irregular
abnehmen
czasownik, irregular
annehmen
czasownik, irregular
aufnehmen
czasownik, irregular
ausnehmen
czasownik, irregular
einnehmen
czasownik, irregular
entgegennehmen
czasownik, irregular
festnehmen
czasownik, irregular
fortnehmen
czasownik, irregular
Słownik języka polskiego
Zobacz „nehmen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich