morski

Słownik polsko-angielski PWN

morski przym. (granica, klimat) maritime; (fauna, flora) marine
podróż morska sea voyage
droga ż. road; (wąska, wiejska) lane; (leśna) track; (kierunek) way; (trasa) route
drogą morską/lotniczą by sea/air
drogą lądową overland
po drodze on the way
pytać kogoś o drogę to ask sb the way
katastrofa ż. disaster
katastrofa lotnicza plane crash
katastrofa morska shipwreck
latarnia ż. lamp post
latarnia morska lighthouse
piechota ż. WOJSK infantry
piechota morska the marines
iść piechotą to go on foot
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
morski
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
morsek
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
morska
przymiotnik

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W przypadku geologicznego składowania pod dnem
morskim
monitorowanie należy ponadto dostosować do szczególnych warunków zarządzania CCS w środowisku morskim.

In the case of geological storage under the seabed, monitoring should further be adapted to the specific conditions for the management of CCS in the marine environment.
W przypadku geologicznego składowania pod dnem
morskim
monitorowanie należy ponadto dostosować do szczególnych warunków zarządzania CCS w środowisku morskim.

In the case of geological storage under the seabed, monitoring should further be adapted to the specific conditions for the management of CCS in the marine environment.

...3577/92 nie wykluczało również istnienia konkurencji między przedsiębiorstwami na rynku transportu
morskiego
między Sardynią a półwyspem włoskim w okresie poprzedzającym dzień 1 stycznia 1999 r.,...

...No 3577/92 on cabotage did not rule out the existence of competition between companies in the
maritime
transport market operating between Sardinia and the Italian mainland during the period prio
Należy ponadto zauważyć, że rozporządzenie w sprawie kabotażu nr 3577/92 nie wykluczało również istnienia konkurencji między przedsiębiorstwami na rynku transportu
morskiego
między Sardynią a półwyspem włoskim w okresie poprzedzającym dzień 1 stycznia 1999 r., ponieważ zagraniczne przedsiębiorstwa miały prawo świadczenia usług kabotażu morskiego we Włoszech, rejestrując swoje statki w danym państwie członkowskim, nie mogąc jednak korzystać z pomocy zarezerwowanej dla armatorów sardyńskich.

It should also be noted that Regulation No 3577/92 on cabotage did not rule out the existence of competition between companies in the
maritime
transport market operating between Sardinia and the Italian mainland during the period prior to 1 January 1999 because foreign companies were entitled to carry out maritime cabotage services in Italy, subject to registering their ship there, but were not able to benefit from the aid schemes reserved for Sardinian shipping companies.

...nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. stosującym zasadę swobodnego świadczenia usług do transportu
morskiego
między państwami członkowskimi i między państwami członkowskimi a państwami trzecimi...

...(EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to
maritime
transport between Member States and between Member States and third countries [35] fully li
W tym kontekście należy przypomnieć, że rozporządzeniem Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. stosującym zasadę swobodnego świadczenia usług do transportu
morskiego
między państwami członkowskimi i między państwami członkowskimi a państwami trzecimi [35] wprowadzono całkowitą liberalizację transportu morskiego między państwami członkowskimi od dnia 1 stycznia 1993 r.

In this context, it is important to point out that Council Regulation (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to
maritime
transport between Member States and between Member States and third countries [35] fully liberalised maritime transport between Member States as of 1 January 1993.


Słownik polsko-niemiecki PWN

morski:
cisza morska Meeresstille f
choroba morska Seekranheit f
latarnia morska Leuchtturm m
baza f
Basis f
(podstawa) Grundlage f
baza noclegowa Übernachtungsbasis f
woj Stützpunkt m
baza morska Flottenstützpunkt m
choroba f Krankheit f
choroba morska Seekrankheit f
choroba kierowników Managerkrankheit f
pot być na chorobie im Krankenstand sein, sich krank melden
nabawić się choroby sich eine Krankheit zuziehen
flota f Flotte f
flota morska Marine f
flot czarnomorska Schwarzmeerflotte f
latarnia f Laterne f
latarnia uliczna Straßenlaterne f
latarni morska Leuchtturm m
zapalać latarnie (die) Straßenlaternen anzünden
piechota f Infanterie f
żołnierz piechoty Infanterist m
oddziały piechoty zmotoryzowanej motorisierte Infanterietruppen, Panzergrenadiere pl
piechot morska Marineinfanterie f
pot na piechotę zu Fuß
postsowiecki (postradziecki) postsowjetisch
postsowieckie arsenały broni 〈bazy morskie〉 postsowjetische Waffenarsenale 〈Flottenstützpunkte〉
zachodnia pomoc humanitarna dla republik postsowieckich die westliche Humanitätshilfe für die postsowjetischen Republiken
transport m
Transport m
(przewóz) Beförderung f
transport kontenerowy Containertransport m
koszty transportu Transportkosten pl, Transportaufwand m
środek transportu Transportmittel n
transport towarów Beförderung von Gütern, Güterbeförderung f
transport morski Beförderung auf dem Seeweg
transport kolejowy Beförderung per Schiene
samochodowy transport towarowy Güterkraftverkehr m
koszty transportu Beförderungskosten pl
ekol transport jest obciążeniem dla środowiska Transport belastet die Umwelt
trawa f Gras n
trawa morska Seegras n
mowa trawa öde Rede
przen gryźć trawę ins Gras beißen
zanieczyszczenie n
Verunreinigung f
(zabrudzenie) Verschmutzung f
ekol zanieczyszczenie środowiska naturalnego Umweltverschmutzung f
zanieczyszczenie wód Verunreinigung des Gewässers
zanieczyszczenie powietrza i obciążenie hałasem Emissionen pl
zanieczyszczenie wód morskich ropą naftową Βlpest f
zanieczyszczenie morza Verschmutzung der See
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
morski
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
morski
przymiotnik
morska autostrada

Słownik polsko-włoski PWN

morski adj marino, marittimo
transport morski trasporto marittimo
choroba f malattia f, male m
choroba zakaźna malattia infettiva
choroba morska male di mare
latarnia f lanterna f
latarnia uliczna lampione m
latarnia morska faro m
świnka f
zool świnka morska porcellino m d’India, cavia f
med orecchioni m pl

Słownik polsko-rosyjski PWN

morski
1 морской
2 (wojskowy) военно-морской
latarnia фонарь
latarnia morska маяк
żegluga судоходство
żegluga morska мореплавание
Słownik języka polskiego
Zobacz „morski” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich