machen

Słownik niemiecko-polski PWN

machen Wymowa
z/robić, u/czynić
(bewirken) sprawić, s/powodować
was machst du? co robisz 〈porabiasz〉?
Bekanntschaft machen zawierać znajomość
Geld machen zarabiać, pot robić pieniądze 〈forsę〉
Licht machen zapalić światło
mach dir nichts daraus 〈aus diesen Leuten〉 nie przejmuj się tym 〈tymi ludźmi〉;
pot gemacht! załatwione!
Macht Wymowa f
moc, siła f
(Gewalt) władza, potęga f
Regierung in der Macht ablösen zmieniać rząd będący u władzy 〈ster rządów〉
(Staat) mocarstwo n
przen die Macht der Gewohnheit siła przyzwyczajenia
rückgängig Wymowa wsteczny, cofający się
etw 〈eine Bestellung, den Kauf〉 rückgängig machen cofnąć 〈anulować, unieważnić〉 coś 〈zamówienie, sprzedaż〉
einen Vertrag 〈den Heiratsantrag〉 rückgängig machen unieważnić 〈anulować〉 umowę 〈oświadczyny〉
schön Wymowa ładny, piękny
j-m schöne Augen machen kokietować kogoś
j-m schöne Worte machen prawić komuś komplementy 〈dusery〉
abhängig Wymowa zależny, zawisły
von etw abhängig machen uzależnić od czegoś
Abitur Wymowa n matura f
das Abitur machen z/robić maturę
pot im Abitur durchfallen oblać maturę
Abschrift Wymowa f odpis m, kopia f
eine begläubigte Abschrift odpis uwierzytelniony
eine Abschrift von etw machen (lassen) zrobić odpis czegoś
ein Dokument in Abschrift beilegen załączyć odpis dokumentu
Alkoholtest Wymowa m auto test alkoholowy:
Alkoholtest machen przeprowadzić próbę trzeźwości
Angebot Wymowa n
oferta f
ein Angebot machen 〈bekommen, ablehnen〉 złożyć 〈otrzymać, odrzucić〉 ofertę
handl podaż f
Anschaffung Wymowa f :
Anschaffungen machen robić sprawunki 〈zakupy〉
Antrag Wymowa m wniosek m
einen Antrag stellen postawić 〈wysunąć〉 wniosek
(einer Frau) einen Antrag machen oświadczyć się
Arbeit Wymowa f praca f
körperliche 〈geistige〉 Arbeit praca fizyczna 〈umysłowa〉
Arbeit finden znaleźć pracę
an die Arbeit gehen pójść 〈udać się〉 do pracy
sich an die Arbeit machen zabrać się do pracy 〈roboty〉
ohne Arbeit sein być bez pracy
aufmachen Wymowa
(Fenster) otwierać
wann macht das Museum 〈der Laden〉 auf? kiedy 〈o której godzinie〉 otwierają muzeum 〈sklep〉?
(Jacke) rozpinać
aufmerksam Wymowa
uważny,
j-n auf / j-n etw aufmerksam machen zwrócić czyjąś uwagę na kogoś/coś
uprzejmy (gegen j-n wobec kogoś)
Auge Wymowa n oko n
Augen rechts! na prawo patrz!
przen große Augen machen dziwić się
er hält die Augen offen (on) ma oczy otwarte
unter vier Augen w cztery oczy
Ausflug Wymowa m wycieczka f
einen Ausflug ins Gebirge 〈ins Grüne〉 machen zrobić wycieczkę w góry 〈pot na zieloną trawkę〉
ausmachen Wymowa
(Licht, Feuer) zgasić
(Radio) wyłączyć
(Kosten) wynosić
wir haben ausgemacht, dass... uzgodniliśmy, że...
das macht nichts aus (nic) nie szkodzi
Aussage Wymowa f
wypowiedź f
eine Aussage machen złożyć wypowiedź, wypowiedzieć się
(vor Gericht) zeznanie n
Bedrohungsanalyse Wymowa f analiza zagrożenia
polit eine realistische Bedrohungsanalyse machen 〈anstellen〉 przeprowadzić realistyczną analizę zagrożenia
Bekanntschaft Wymowa f
znajomość f
meine Bekanntschaft mit ihm moja znajomość z nim
j-s 〈ihre〉 Bekanntschaft machen zawrzeć z kimś 〈z nią〉 znajomość
(Bekanntenkreis) znajomości pl
zahlreiche Bekanntschaftn haben mieć liczne znajomości
Słownik języka polskiego
Zobacz „machen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich