lato

Słownik polsko-angielski PWN

lato n. summer
rok m. year
w roku 1965 in 1965
co roku every year
lata trzydzieste the thirties
ile masz lat? how old are you?
ileś zaim. a (certain) number of
ona ma siedemdziesiąt ileś lat she’s seventy-something
kończyć cz. to finish (rozmowę, szkołę); to end, to close (przemówienie, list)
on w tym roku kończy 18 lat he’ll be 18 this year
kończyć się (wakacje, rok) to end; (zapasy, pieniądze) to run out
mieć cz. to have (got) (dom, siostrę); to have (zebranie, egzamin)
mieć pięć lat to be five
mieć coś na sobie to be wearing sth
mieć coś do zrobienia to have sth to do
co mam robić? what am I to do?
samolot miał wylądować w Warszawie, ale... the plane was supposed to land in Warsaw, but...
przed przyim. in front of, before; (wcześniej) before
iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
przed południem in the morning
przed czasem ahead of time
przed laty years ago
przybyć cz. to arrive
przybyło jej lat she’s grown older
za1 przyim. (dalej, z tyłu) behind; (poza) outside
jeden za drugim one after another
za biurkiem behind the desk
za oceanem beyond the ocean; (wskazuje na sposób) by
za rękę by the hand; (z określeniem kwoty) for
za 100 złotych for 100 zlotys; (wskazuje na powód, cel) for
nagroda za coś a reward for sth; (wskazuje na termin) in
za trzy lata in three years
za pięć szósta (at) five to six; (wskazuje na okres) during, in
za jej życia during her lifetime
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
lato
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
latem zeszłego roku
lato roku 1942

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Po wiośnie następuje gorące i suche
lato
, kiedy powstaje charakterystyczny aromat (smak) cebuli i może zostać ona odpowiednio wysuszona.

This is followed by a hot and dry
summer
, which is necessary for the characteristic aroma (taste) to develop and, in particular, for drying the onions properly.
Po wiośnie następuje gorące i suche
lato
, kiedy powstaje charakterystyczny aromat (smak) cebuli i może zostać ona odpowiednio wysuszona.

This is followed by a hot and dry
summer
, which is necessary for the characteristic aroma (taste) to develop and, in particular, for drying the onions properly.

...rynku Air Malta w inicjatywach dotyczących przychodów kładzie się nacisk na zwiększenie zysku
latem
, kiedy wskaźniki wykorzystania miejsc w samolotach są i tak wysokie, oraz na generowanie przyc

...seasonal nature of Air Malta’s market, the focus of the revenue initiatives is to improve yield in
summer
, when load factors are already strong, and to build revenue in winter through targeted...
Ze względu na sezonowy charakter rynku Air Malta w inicjatywach dotyczących przychodów kładzie się nacisk na zwiększenie zysku
latem
, kiedy wskaźniki wykorzystania miejsc w samolotach są i tak wysokie, oraz na generowanie przychodów zimą poprzez ukierunkowany marketing, kampanie i sprzedaż przewozu lotniczego.

Given the seasonal nature of Air Malta’s market, the focus of the revenue initiatives is to improve yield in
summer
, when load factors are already strong, and to build revenue in winter through targeted marketing, campaigns and seat sales.

...się również północnym klimatem z niską średnią temperaturą roczną (mimo silnych upałów
latem
) i dużą liczbą dni z przymrozkami.

...by a northern climate with a low annual average temperature (despite considerable heat in the
summer
) and a large number of days of frost.
Cały obszar charakteryzuje się również północnym klimatem z niską średnią temperaturą roczną (mimo silnych upałów
latem
) i dużą liczbą dni z przymrozkami.

The whole of the area is also defined by a northern climate with a low annual average temperature (despite considerable heat in the
summer
) and a large number of days of frost.


Słownik polsko-niemiecki PWN

lato n Sommer m
latem sommers
w lecie im Sommer
babie lato Altweibersommer m
lata pl Jahre pl
w latach dziewięćdziesiątych in den neunziger Jahren
nadchodzić
(an)kommen, eintreffen
wkrótce nadejdzie pociąg der Zug kommt bald an
nadeszła poczta die Post ist eingelaufen 〈angekommen〉
(o burzy) heranziehen
nadchodzi burza das Gewitter zieht heran 〈ist im Anzug〉
(czas, pora) anbrechen
nadchodzi lato 〈zima〉 der Sommer 〈der Winter〉 kommt 〈naht〉
nadeszła 〈już〉 jesień der Herbst ist da
nadchodzą ciężkie czasy harte Zeiten stehen uns bevor
nadchodzi 〈zapada〉 noc die Nacht bricht an 〈sinkt hernieder〉
nadchodzące lata 〈czasy〉 kommende Jahre 〈bevorstehende Zeiten〉
dwa zwei
dziecko ma dwa lata das Kind ist zwei Jahre alt
emerytura f
Pension f
(stan spoczynku) Ruhestand m
pobierać emeryturę 〈rentę〉 Pension 〈Ruhegehalt〉 beziehen
przejść na emeryturę in Pension gehen
przenosić na emeryturę in den Ruhestand versetzen
emerytur w wieku lat 60 Pensionierung mit 60 Jahren
ile wie viel
ile masz lat? wie alt bist du?
ile to kosztuje? was kostet das?
o ile wiem soviel ich weiß
mieć
haben
ile masz lat? wie alt bist du?
mieć rację Recht haben
(o ubraniu) mieć na sobie anhaben
pot mieć pecha 〈szczęście〉 Pech 〈Glück〉 haben
(posiadać) besitzen
(musieć) haben
mam jeszcze wiele do zrobienia ich habe noch viel zu tun
mieć coś do powiedzenia etw zu sagen haben
co to ma znaczyć? was soll das bedeuten?
okres m
Zeitraum m, Periode f
(epoka) Zeitalter n
na okres dwóch lat für die Dauer von zwei Jahren
przestrzeń f
Raum m
przestrzeń kosmiczna Weltraum m
przestrzeń międzyplanetarna interplanetarer Raum
(obszar) Gelände, Gebiet n
(okres) Zeitraum, Zeitabschnitt m
na przestrzeni trzech lat im Zeitraum von drei Jahren
przen przestrzeń życiowa Lebensraum m
rok m Jahr n
w tym roku dieses Jahr
bieżącego 〈ubiegłego〉 roku dieses 〈vorigen〉 Jahres
przed rokiem vor einem Jahr
dwa lata temu vor zwei Jahren
rok budżetowy Haushaltsjahr n
rok szkolny Schuljahr n
rok urodzenia Geburtsjahr n
Nowy Rok Neujahr n, Neues Jahr
gratulować komuś z okazji Nowego Roku j-m zum neuen Jahr gratulieren
skazać verurteilen (na coś zu etw)
skazać na dwa lata więzienia 〈na śmierć〉 zu zwei Jahren Gefängnis 〈zum Tode〉 verurteilen
został skazany 〈skazano go〉 na grzywnę 〈karę pieniężną〉 w wysokości 100 euro er wurde zu einer Geldstrafe von 100 Euro verurteilt
sprzed:
sprzed nosa vor der Nase
sprzed pięciu lat von vor 5 Jahren

Słownik polsko-włoski PWN

lato n estate f
lata m pl anni m pl
mieć 20 lat avere vent’anni
3 lata temu tre anni fa
za 3 lata fra tre anni
sto lat! salute!
czterdziesty adj num quarantesimo
lata czterdzieste anni quaranta
dozwolony adj
permesso
dozwolony od osiemnastu lat vietato ai minori di diciotto anni
(prawnie) lecito
kończyć v finire, compiere (pracę – un lavoro)
kończyć jeść finire di mangiare
skończyć studia finire gli studi, laurearsi
skończyć prawo laurearsi in giurisprudenza
skończyć 30 lat compiere 30 anni
kończyć się finire, concludersi, giungere alla fine
o której to się kończy? a che ora finisce?
mniej adv meno
mniej silny ode mnie meno forte di me
mniej ludzi meno gente
mniej więcej più o meno, circa
ma mniej więcej 40 lat ha sui quarant’anni
od praep
(kogoś) da, da parte di (qu)
pozdrowienia od Marka tanti saluti da parte di Marco
(czas) da, a partire da, sin da
od kiedy? da quando?
od jutra (a partire) da domani, sino da
od dzieciństwa sin dall’infanzia
od lat da anni
(przydawka) di
klucze od domu le chiavi di casa
(w porównaniach) di
lepiej od ciebie meglio di te
większy od niego più grande di lui
(mejsce) da
daleko od centrum lontano dal centro
pełnia f
pieno m
w pełni lata in piena estate
brać w pełni odpowiedzialność za... assumersi la piena responsabilità di...
(księżyca) luna f piena
poniżej
1. praep sotto (czegoś – qc), al di sotto (di qc)
dwa stopnie poniżej zera due gradi sotto lo zero
dzieci poniżej trzech lat i bambini sotto i tre anni
poniżej normy inferiore alla norma
2. adv sotto
wymieniony poniżej sotto elencato
położony poniżej sottostante
powyżej
1. praep sopra, oltre
powyżej zera sopra lo zero
kandydaci powyżej 18 lat candidati sopra/oltre i 18 anni
pot mieć czegoś powyżej uszu averne fin sopra i capelli
2. adv sopra
jak zostało powiedziane powyżej com’è stato detto sopra
przeżyć, przeżywać v
sopravvivere (kogoś – a qu)
przen vivere, passare
przeżyć wiele lat razem vivere molti anni insieme
sto num cento
sto procent il cento per cento
sto lat! auguri!, cento di questi giorni!
środek m
centro, mezzo m
w środu lata in piena estate
w środku nocy nel cuore della notte
(wnętrze) interno m
środki transportu mezzi di trasporto
środki masowego przekazu mezzi di comunicazione di massa m pl
(sposób) misura f, provvedimento m
(pieniężne) mezzo m, risorsa f
(substancja)
środki antykoncepcyjne contracettivi m pl
środki piorące detersivi m pl
środek nasenny sonnifero m
środek przeciwbólowy analgesico m
środek uspokajający calmante m
upływ m (czasu) corso, decorso m
z upływem lat con il passare degli anni
przed upływem miesiąca entro un mese
med umrzeć z upływu krwi morire dissanguato
w praep
(wyraża miejsce) in, a
w mieście in città
w Rzymie a Roma
we Włoszech in Italia
w szkole a scuola
w kinie al cinema
w barze al bar
(czas) in
w lecie in estate
w 1989 r. nel 1989
w styczniu in gennaio
we wtorek martedì
(sposób)
w gotówce in contanti
w ciszy in silenzio
w mgnieniu oka in un baleno
(wprowadza dopełnienie czasownika)wierzę w niego credo in lui
(w wyrażeniach)
w górę in su, in alto
w dół in giu
wiek m
età f
w wieku 3 lat all’età di tre anni
(100 lat) secolo m
XVII wiek il diciasettesimo secolo, il Seicento

Słownik polsko-rosyjski PWN

lato лето
tego lata (odpoczywać, pojechać gdzieś itp.) этим летом
w lecie, latem летом
lata годы
wyglądać
1 (przez coś, czymś) выглядывать из чего-н.
2 (mieć wygląd) выглядеть
3 (wyglądać na kogoś: być podobnym) смахивать / напоминать
wygląda na to (istnieją podstawy do mniemania, że) похоже на то, что / похоже, что
ktoś wygląda na ileś lat на вид кому-н. ... лет
wyglądała na dwadzieścia lat на вид ей было лет двадцать
wyglądać blado быть бледным
bieg
1 (człowieka, zwierzęcia) бег
2 (rzeki) течение
biegiem (w biegu) бегом
z biegiem czasu, z biegiem lat с течением времени
kończyć
1 кончать
2 (szkołę, zajęcia, pracę itp.) оканчивать
3 (zakańczać; stanowić zakończenie) заканчивать
4 (kończyć palić) докуривать
5 (kończyć czytać) дочитывать
6 (kończyć pić) допивать
7 (kończyć jeść) доедать
8 (kończyć ileś lat) исполняться кому-н.
ona kończy 18 lat ей исполняется восемнадцать лет
kończyć studia оканчивать вуз
kończyć się (komuś: o pieniądzach, zapasach czegoś) быть на исходе у кого-н.
mieć
1 (posiadać: o przedmiotach fizycznych, przenośnie o osobach, o dolegliwościach) быть у кого-н.
mam pieniądze у меня есть деньги
on ma katar у него насморк
2 (mieć ileś lat) быть кому-н.
miała 30 lat ей было 30 лет
3 (charakteryzować się określoną wielkością, rozmiarami) быть ростом, высотой itp. в столько-то метров itp.
ten pałac ma 230 metrów wysokości этот дворец высотой в 230 метров
4 (charakteryzować się czymś: w wyrażeniach o znacz. abstrakcyjnym) иметь
mieć zastosowanie иметь применение
to nie ma znaczenia это не имеет значения
5 (uważać za jakiegoś) считать каким-н.
ma go za geniusza он считает его гением
jak się masz как поживаешь
ma
1 (powinien) должен
macie tam pojechać вы должны туда поехать
2 (w pytaniach o czynność, którą trzeba wykonać)nie tłumaczy się
co mamy robić? что нам делать?
3 (ma coś do zrobienia) надо кому-н.
mam do napisania artykuł мне надо написать статью
mamy (jest)nie tłumaczy się
dzisiaj mamy sobotę сегодня суббота
masz (weź) на / возьми;
mieć się (czuć się) чувствовать [-уст-] себя
nie ma (ktoś nie ma czegoś) у кого-н. нет чего-н.
nie mamy dolarów у нас нет долларов
nie ma co нечего
nie ma gdzie негде
nie ma kiedy некогда
nie ma po co незачем
od, ode
1 от
list od brata письмо от брата
2 (od jakiegoś momentu; od strony czegoś: o kierunku ruchu) с
od dzieciństwa с детства
wiatr od jeziora ветер с озера
3 (od jakiegoś czasu: o trwaniu) вот уже / уже
od trzech lat вот уже три года
4 (po czymś, пр. o butelce, pudełku) из-под
5 (niż: w porównaniach ze stopniem wyższym na -ej, -ejszy)tłumaczy się za pomocą dopełniacza bez przyimka
przyszedł później ode mnie он пришёл позже меня
6 (niż: z innym stopniem wyższym) чем
był mniej smutny od swej siostry он был менее грустный, чем его сестра
pełny
1 полный
2 (jednolity; wypełniony wewnątrz) сплошной
do pełna дополна;
pełen wdzięku грациозный
pełne (dwie, trzy itp. godziny, pełne dwa, trzy itp. miesiące) полных / целых
pełne dwa lata целых два года
pełne mleko цельное молоко;
pełne morze открытое море
skończyć
1 (na czymś) кончить чем-н.
2 (ileś lat) исполниться кому-н.
skończyłam osiemnaście lat мне исполнилось восемнадцать лет
3 (z kimś, czymś) покончить
skończony
1 (doskonały, zupełny) совершенный / абсолютный
2 (np. leń, drań) отъявленный
skończyć studia окончить вуз
w, we (coś, kogoś)
1 в / во
w las в лес
w twarz в лицо
w sobotę в субботу
2 (kiedy: o regularnym powtarzaniu się w dni tygodnia, święta) по чему-н.
we wtorki по вторникам
3 (kiedy: po jakimś odcinku czasu) через
w pięć lat po wojnie через пять лет после войны
w, we (czymś, kimś)
1 в / во
w ręce в руке
w okularach в очках
we Wrocławiu во Вроцлаве
w tym roku в этом году
2 (kiedy: nie w konkretnie określonych latach, miesiącach, tygodniach) в / во что-н.
w tamtym dniu в тот день
w tych latach в эти годы
3 (kiedy: przy oznaczaniu rzeczownikiem i liczebnikiem porządkowym kolejnego odcinka czasu od początku czegoś) на
w trzeciej minucie lotu на третьей минуте полёта
4 (gdzieś: o różnych miejscach wielu przedmiotów lub osób) по чему-н., кому-н.
w domach по домам
w miastach по городам
z, ze (kogoś, coś)
1 около чего-н.
z litr около литра
2 (z ileś: w połączeniu z liczebnikiem) tłumaczy się za pomocą szyku odwróconego, bez przyimka
z pięć milionów миллионов пять
ze trzy lata года три
3 (z ileś: przy liczeniu konkretnych przedmiotów) штук (z szykiem odwróconym)
z pięć bułek штук пять булок
4 (z ileś: przy liczeniu konkretnych osób) человек (z szykiem odwróconym)
ze stu żołnierzy человек сто солдат

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Agricultural products sensu
lato

Produkty rolne sensu
lato
Agricultural products sensu
lato

Produkty rolne sensu
lato

Słownik włosko-polski PWN

lato Wymowa m bok (kwadratu), strona (ulicy)
a lato di, di lato a obok, przy
arrivo Wymowa m przybycie
lato arrivi przyloty (na lotnisku)
gli ultimi arrivi ostatnie nowości (o towarach)

Materiały gramatyczne

Przysłowia

kwie
kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
≈ April weather, rain and sunshine both together

Przydatne zwroty

Auf seine alten Tage.
Na stare lata.
Vor Jahr und Tag.
Przed wielu laty.
Słownik języka polskiego
Zobacz „lato” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich