Vor

Słownik niemiecko-polski PWN

vor Wymowa
przed
vor dem Haus przed domem
vor das Haus przed dom
(zeitlich) przed
vor einigen Jahren przed kilku laty
(wegen) z
vor Kälte z zimna
vorschlagen* Wymowa za/proponować
j-n einen Posten vor zaproponować kogoś na stanowisko
einen Kandidaten vor wysunąć kandydata
ich schlage Herrn X vor proponuję pana X
Gericht Wymowa n kulin
potrawa f
(Amt) sąd m
vor Gericht laden 〈erscheinen〉 pozwać przed sąd 〈stawić się przed sądem〉
sich wegen etw vor Gericht verantworten odpowiadać za coś przed sądem
schützen Wymowa ochraniać, chronić
vor Kälte schützen chronić przed zimnem
sich schützen chronić się; (vor etw przed czymś)
sich vor Ansteckung schützen strzec się zakażenia, chronić się przed zakażeniem
geschützt pod ochroną
geschützte Pflanzen rośliny chronione
Tag Wymowa m
dzień m
eines Tages pewnego dnia
dieser Tage w tych 〈w najbliższych〉 dniach
vor einigen Tagen przed kilku dniami
in zwei Tagen za dwa dni
heute in acht Tagen od dziś za tydzień
Tag und Nacht arbeiten pracować dzień i noc
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben nie chwali się dnia przed wieczorem
(24 Stunden) doba f
vorkommen* Wymowa
(s) zachodzić, zdarzać się
das kommt selten vor to się rzadko zdarza
(scheinen) wydawać się
die Dame kommt mir bekannt vor... wydaje się, że znam (już) tę panią...
weinen Wymowa płakać
vor Freude 〈vor Schmerz〉 weinen płakać z radości 〈z bólu〉
all Wymowa wszystek, wszelki
für alle Zeit na zawsze
es ist alles eines (to) wszystko jedno
vor allem przede wszystkim
alle zwei Tage co dwa dni
Angst Wymowa f strach m, obawa f (um j-n o kogoś, vor etw przed czymś)
vor Angst ze strachu
Anker Wymowa m kotwica f
Anker werfen zarzucić kotwicę
vor Anker stehen stać na kotwicy
Dampf Wymowa m para f, opary pl
pot vor j-m Dampf haben mieć przed kimś stracha 〈pietra〉
flüchten Wymowa uciekać, zbiec
vor Bürgerkriegen 〈Elend〉 flüchten uciekać przed wojną domową 〈nędzą〉
Forderung Wymowa f
żądanie n, roszczenie n, pretensja f
Forderungen stellen wysuwać żądania
an Forderungen festhalten obstawać przy żądaniach
praw wierzytelność f
Forderung vor Gericht wezwanie do sądu
Kälte Wymowa f
zimno n
steif vor Kälte zdrętwiały 〈skostniały〉 z zimna
przen chłód m, oziębłość f
Kamera Wymowa f kamera f, aparat fotograficzny
vor die TV-Kameras treten wystąpić przed kamerami telewizyjnymi
Knie Wymowa n kolano n
die Knie zitterten ihm vor Angst nogi mu się trzęsły ze strachu
kurz Wymowa krótki
vor kurzem niedawno
über kurz oder lang wcześniej czy później
Lachen Wymowa n śmiech m
vor Lachen bersten pękać ze śmiechu
laden* Wymowa
ładować
auf einen Wagen laden na/ładować na wóz
auto einen Akkumulator laden ładować akumulator
(bitten) prosić, zapraszać
zu Gast 〈zu Tisch, zu einer Versammlung〉 laden prosić w gości 〈do stołu, na kawę, na zebranie〉;
praw vor Gericht laden pozwać przed sąd
Ladenschluss Wymowa m zamknięcie sklepu
kurz vor Ladenschluss (tuż) przed zamknięciem sklepu
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
/ vor
Podobne hasła w języku niemieckim:
vor
przyimek
vor
przysłówek
Słownik języka polskiego
Zobacz „Vor” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich