Beste

Słownik niemiecko-polski PWN

gut Wymowa dobry
er ist gut zu mir on jest dobry dla mnie
sei guter Dinge! bądź dobrej myśli!
pot mach’s gut! powodzenia!
so gut wie nichts tyle co (i) nic
besser Wymowa lepszy
desto besser tym lepiej
Gut Wymowa n
dobro n, wartość f
das höchste Gut najwyższe dobro
viel 〈wenig〉 Gutes anrichten zrobić wiele 〈mało〉 dobrego
alles Gute! wszystkiego dobrego!
(Besitz) mienie n, majątek m
(Landgut) posiadłość ziemska, dobra pl
Güte Wymowa f
dobroć f
handl jakość f
best Wymowa najlepszy
am besten najlepiej
sie sorgen aufs Beste um uns troszczą się o nas najlepiej jak mogą
Ende Wymowa n koniec m
Ende Juni z końcem czerwca
am Ende seiner Geduld sein być u kresu cierpliwości
politisch und wirtschaftlich am Ende sein być w beznadziejnej sytuacji politycznej i gospodarczej
Ende gut, alles gut wszystko dobre, co się dobrze kończy
stehen* Wymowa
stać
gut mit j-m stehen być z kimś w dobrych stosunkach
zur Verfügung stehen być w dyspozycji
(passen) pasować, być do twarzy
der Hut 〈dieseFarbe〉 steht ihr gut zu Gesicht dobrze jej jest w tym kapeluszu 〈w tym kolorze jest jej do twarzy〉
woj (stationieren) stacjonować
gegenwärtig stehen (keine) fremde Soldaten im Land obecnie (nie) stacjonują w kraju (żadne) obce wojska
denkbar Wymowa:
der denkbar beste Weg możliwie najlepsza droga
es ist kaum denkbar, dass... trudno pomyśleć, aby...
gelten* Wymowa
być wartym
(gültig sein) obowiązywać, być ważnym
diese Fahrkarte gilt nicht mehr ten bilet jest już nieważny
es gilt! zgoda!
(angesehen werden) uchodzić, być uważanym (als..., fur j-n za kogoś)
er gilt als der beste Chopinist 〈als „unbequem”〉 uważany jest za najlepszego chopinistę 〈za człowieka „niewygodnego”〉
Abend Wymowa m wieczór m
am Abend wieczorem
guten Abend dobry wieczór
Abend für Abend co wieczór
heute Abend dziś wieczorem
abgehen* Wymowa
(s) odchodzić
(Zug) odjeżdżać
es ging alles gut ab wszystko poszło gładko
ahnen Wymowa przeczuwać, domyślać się
ich ahne nichts Gutes nie mam dobrych przeczuć
am Wymowa = an dem
am Montag w poniedziałek
am besten najlepiej
anfangen* Wymowa zaczynać (się), rozpoczynać (się)
was soll ich mit ihr 〈damit〉 anfangen? co mam z nią 〈z tym〉 zrobić 〈począć〉?
iron das fängt ja gut an dobrze się zaczyna..
anhören (sich) Wymowa (D) wy/słuchać (czegoś), przysłuchiwać się (etw czemuś))
ein Musikstück 〈eine Schallplatte〉 anhören po/słuchać utworu muzycznego 〈płyty〉
das hört sich gut an miło mi (jest) coś takiego usłyszeć!
annehmen* Wymowa
przyjmować
(ein Fall) przypuszczać
schneller 〈besser〉 als angenommen szybciej 〈lepiej〉 niż przypuszczano
es ist anzunehmen, dass... można przypuszczać 〈spodziewać się〉, że...
angenommen, dass... załóżmy, że...
Appetit Wymowa m apetyt m
auf etw Appetit haben mieć apetyt na coś
den Appetit verlieren stracić apetyt
guten Appetit! smacznego!
Aufsteiger Wymowa m
awansujący m (w pozycji społecznej), robiący karierę
Mercedes, Toyota – die besten Modelle für Aufsteiger Mercedes, Toyota – najlepsze marki dla nuworysza 〈arywisty〉
sport (Mannschaft, die in eine höhere Klasse wechselt) drużyna awansująca do wyższej klasy wyczynowej
ausdrücken (sich) Wymowa
wyrażać (się)
(Gedanken) wypowiadać
etw anders 〈besser〉 ausdrücken wyrazić coś inaczej 〈lepiej〉
ausfallen* Wymowa
(s) (Haare) wypadać
(Vorstellung) nie odbyć się
gut ausfallen dobrze wypaść
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
beste
przymiotnik, attr, predykatyw
Podobne hasła w języku :
besser
przymiotnik, attr, predykatyw
bester
przymiotnik, attr, predykatyw
Słownik języka polskiego
Zobacz „Beste” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich