������al

Słownik włosko-polski PWN

al Wymowa (połączenie a + il) zob. → a
mettere Wymowa
1. vt
położyć, postawić
mettere qc al suo posto odłożyć na miejsce
stai attento a dove metti i piedi patrz pod nogi
włożyć (ubranie)
przykleić (znaczek)
zawiesić (firanki)
poświęcić
ho messo un’ora per... zabrało mi godzinę...
założyć
(w wyrażeniach)
mettere a frutto wykorzystać
mettere al corrente poinformować
mettere al mondo wydać na świat
mettere alla porta wyrzucić za drzwi
mettere alla prova poddać próbie
mettere in chiaro wyjaśnić
mettere in moto uruchomić
mettere radici zapuścić korzenie
2. mettersi vr
ułożyć się
mettersi seduto/sdraiato usiąść/położyć się
mettersi in cammino wyruszyć w drogę
mettersi nei guai wpędzić się w kłopoty
zacząć
mettersi a leggere/a scrivere zacząć czytać/pisać
tendere Wymowa
1. vt naciągnąć, napiąć
tendere il bucato rozwiesić pranie
tendere la mano wyciągnąć rękę
2. vi dążyć, zmierzać, mieć tendencję
il tempo tende al caldo ociepla się
(o kolorach)tendere al verde/al rosa wpadać w zieleń/w róż
a Wymowa (przed spółgłoską), ad Wymowa (przed samogłoską) praep
1. (+ rzeczownik)
(kierunek) do
vado a Roma jadę do Rzymu
(miejsce) w
sono a Roma jestem w Rzymie
(jakość) w
quaderno a righe zeszyt w linię
(komu, czemu)do la lettera a Maria daję list Marii
(pora) na
a primavera na wiosnę
(jednostka czasu) na, w
cento chilometri all’ora 100 km na godzinę
due volte al mese dwa razy w miesiącu
(sposób)
a mano ręcznie
a piedi pieszo
(wiek)a vent’anni mając dwadzieścia lat
(cena) po
a dieci euro il chilo po 10 euro za kilo
(powód)si spaventa al temporale boi się burzy
2. (+ czasownik)
(cel)vado a comprare il pane idę kupić chleb
(przyczyna)a vederlo na jego widok
giocare [ʤo’kare Wymowa] vi
bawić się (alle bambole – lalkami)
giocare a nascondino bawić się w chowanego
grać
giocare a carte/al pallone grać w karty/w piłkę
giocare al totocalcio/in Borsa grać w totolotka/na giełdzie
giorno [‘ʤorno Wymowa] m dzień
giorno feriale/festivo dzień roboczy/świąteczny
giorno di mercato dzień targowy
al giorno dziennie
da un giorno all’altro nagle, z dnia na dzień
del giorno dzisiejszy
di tutti i giorni powszedni
in pieno giorno w biały dzień
l’altro giorno przedwczoraj
tre volte al giorno trzy razy dziennie
uno di questi giorni na dniach
che giorno è oggi? jaki mamy dziś dzień?, którego dzisiaj mamy?
buon giorno! dzień dobry!
lumicino [lumi’tʃino Wymowa] m światełko
essere al lumicino być u schyłku (życia)
ridursi al lumicino wyczerpać się
palla Wymowa f
piłka
palla da football piłka futbolowa
palla da tennis piłeczka tenisowa
giocare a palla grać w piłkę
tirare/prendere la palla wyrzucić/złapać piłkę
kula
palla da biliardo kula bilardowa
palla di neve śnieżka
prendere la palla al balzo/al volo skorzystać z okazji
piano2 Wymowa f
płaszczyzna, powierzchnia
piętro
al primo piano na pierwszym piętrze
poziom
plan
al primo piano na pierwszym planie
plan, projekt
piano di sviluppo plan rozwoju
piano di studi program studiów
posto Wymowa m
miejsce
posti in piedi/a sedere miejsca stojące/siedzące
cedere il posto a qu ustąpić komuś miejsca
classificarsi al primo posto zająć pierwsze miejsce
è libero il posto? czy to miejsce jest wolne?
il posto è prenotato/occupato miejsce jest zarezerwowane/zajęte
al posto di... zamiast (czegoś)
a posto w porządku
miejsce pracy, zatrudnienie
cercare un posto di lavoro szukać pracy
stanowisko
un posto di responsabilità odpowiedzialne stanowisko
miejsce, miejscowość
è un bel posto to ładny zakątek
woj posto di blocco posterunek kontrolny, blokada policyjna
ricorrere [ri’korrere Wymowa] vi
przypadać (o dacie)
powtarzać się
un fenomeno che ricorre spesso częste zjawisko
zwrócić się (a qu – do kogoś)
użyć
ricorrere al dizionario użyć słownika
prawn ricorrere al tribunale odwołać się do sądu
abile Wymowa adj
zręczny, zdolny (rzemieślnik)
sprytny, przemyślny (chwyt)
zdatny, zdolny
abile al servizio militare zdolny do służby wojskowej
acchiappare [akkjap’pare Wymowa] vt złapać, chwycić
acchiappare al volo chwycić w locie
accostare [akko’stare Wymowa]
1. vt przybliżyć (qc a qc – coś do czegoś)
accostare al marciapiede stanąć przy krawężniku (o samochodzie)
accostare la porta przymknąć drzwi
2. accostarsi vr zbliżyć się (a qc – do czegoś)
alimentare2 Wymowa
1. vt
żywić
alimentare al seno karmić piersią
zasilać (energią)
podsycać (nienawiść)
2. alimentarsi vr odżywiać się, żywić się
assumere Wymowa vt przyjąć
assumere qu al lavoro przyjąć kogoś do pracy
banco [’banko Wymowa] m
ławka, stolik
ława (w sądzie)
banco degli imputati ława oskarżonych
lada (w sklepie)
prendere un caffè al banco wypić kawę na stojąco
fin bank
bocca [’bokka Wymowa] f
usta
in bocca al lupo! powodzenia!
wylot
ujście
buio Wymowa
1. m ciemność, mrok
fa buio jest ciemno
stare al buio siedzieć po ciemku
2. adj
ciemny (o nocy)
ponury (pokój)
calare [k Wymowa]
1. vt
opuścić (kurtynę)
obniżyć (ceny)
zarzucić (sieci)
opaść (o mgle)
spaść, obniżyć się (o temperaturze)
al calar del sole o zachodzie słońca
2. calarsi vr opuścić się
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich