sprawa
Słownik polsko-niemiecki PWN
sprawa f Sache, Angelegenheit f
sprawa sądowa Gerichtsverhandlung f
sprawy bez znaczenia belanglose Dinge
jak tam sprawy (stoją)? wie stehen die Dinge?
to moja sprawa! das ist meine Angelegenheit!
załatwić (jakąś) sprawę eine Sache erledigen
decydować entscheiden (o czymś über etw)
kto ma w tej sprawie zadecydować? wer soll darüber entscheiden?
decydować w jakiejś sprawie in einer Angelegenheit entscheiden
w tej sprawie nie mogę zadecydować das kann ich nicht entscheiden
decydować się na coś sich für etw entscheiden
niech pan(i) się zdecyduje czy... bitte entscheiden Sie sich, ob...
nie mogę się na to zdecydować ich kann mich dafür nicht entscheiden
ministerstwo m Ministerium n
ministerstwo spraw zagranicznych Außenministerium n
ministerstwo spraw wewnętrznych Innenministerium n
ministerstwo do spraw ochrony środowiska naturalnego Umweltministerium n
bezpieczeństwo n
Sicherheit f
Gefahrlosigkeit f
polit Rada Bezpieczeństwa Sicherheitsrat m
służba bezpieczeństwa Sicherheitsdienst m
układ w sprawie bezpieczeństwa Sicherheitsabkommen n
układ w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego das nukleare Sicherheitsabkommen
nowy system bezpieczeństwa w Europie ein neues Sicherheitssystem in Europa
lot przepust bezpieczeństwa ( aparat detekcyjny u wejścia itp.) Sicherheitsschleuse f
minister m Minister m
minister finansów Finanzminister m
minister spraw wewnętrznych Innenminister m
minister spraw zagranicznych Außenminister m
zostać ministrem Minister werden
sporny
streitig
(dyskusyjny) strittig
kwestia 〈sprawa〉 sporna eine streitige Angelegenheit 〈Sache〉
jest jeszcze kwestią sporną 〈sprawą do dyskusji 〉, czy... es ist noch strittig, ob...
adwokat m Rechtsanwalt, Advokat m
adwokat prowadzi 〈przegrywa〉 sprawę der Anwalt führt 〈verliert〉 eine Sache
akt m
(czyn) Akt m
Handlung f
mal Akt m
na/malować akt einen Akt malen
teatr Akt, Aufzug m
praw Akt m
akta sprawy XY der Akt XY
odłożyć do akt zu den Akten legen
debata f (dyskusja) Debatte f (nad czymś, na jakiś temat über etw)
polit debata w sprawie bezpieczeństwa publicznego sicherheitspolitische Debatte
doradca m
Berater, Ratgeber m
doradca do spraw handlowych Berater in Handelsfragen
doradca prawny Rechtsberater m
(konsultant) Konsultant, Berater m
dotyczyć betreffen, anbelangen (czegoś etw)
sprawa ta mnie nie dotyczy die Angelegenheit betrifft mich nicht
handl dotyczy, dot. Betreff m, betreffs
dot.(yczy): pisma Panów z dnia... betreffs Ihres Schreibens vom...
interes m
Interesse m
w twoim własnym interesie in deinem eigenen Interesse
(sprawa) Angelegenheit f
mam interes 〈sprawę〉 do ciebie ich habe ein Anliegen an dich
(handlowy) Geschäft n
interes idzie dobrze 〈źle〉 das Geschäft läuft gut 〈schlecht〉
interesy rozwijają się korzystnie 〈niepomyślnie, budzą rozczarowanie〉 die Geschäfte laufen erfolgreich 〈enttäuschend〉
pot robić interesy Geschäfte machen
konferencja f Konferenz f
konferencja na szczycie Gipfelkonferenz f
konferencja rozbrojeniowa Abrüstungskonferenz f
konferencja ONZ w sprawie praw człowieka UNO-Menschenrechtskonferenz f
odbywać konferencję eine Konferenz abhalten
zwołać 〈otworzyć〉 konferencję eine Konferenz einberufen 〈eröffnen〉
uczestniczyć w konferencji an einer Konferenz teilnehmen
spotkać się w Berlinie na konferencji sich in Berlin zu einer Konferenz treffen
plebiscyt m (głosowanie powszechne) Volksabstimmung f; Volksentscheid m
plebiscyt w sprawie utworzenia 〈wystąpienia z〉 federacji Volksabstimmung über die Bildung 〈den Austritt aus〉 einer Föderation
podróż f Reise f
podróż do Wiednia 〈za granicę〉 eine Reise nach Wien 〈ins Ausland〉
podróż w sprawach handlowych Geschäftsreise f
podróż kosmiczna Raumfahrt f
podróż na Księżyc Mondfahrt f
podróże kształcą Reisen bildet
szczęśliwej podróży! glückliche Reise!
problem m Problem n
aktualne problemy Zeitprobleme pl
problemy 〈sprawy sporne〉 terytorialne territoriale Streitfragen
rozwiązywać problemy Probleme lösen
rozważać 〈dyskutować〉 problemy egzystencjalne 〈pot bytowe〉 existenzielle Probleme erörtern
referendum n Volksbefragung f, Referendum n
rozpisać 〈przeprowadzić〉 referendum nad projektem ustaw 〈w sprawie spornego problemu〉 eine Volksbefragung über den Gesetzentwurf 〈die umstrittene Frage〉 ausschreiben
reklamacja f Beanstandung f
uwzględnić reklamacje Beanstandungen berücksichtigen
wnieść 〈zgłosić〉 reklamację eine Reklamation erheben
złożymy reklamację w tej sprawie wir werden dagegen reklamieren
seminarium n Seminar n
seminarium nauczycielskie Lehrerseminar n
brać udział w seminarium poświęconym sprawom marketingu 〈pot marketingowym〉 an einem Marketing-Seminar teilnehmen
układać (porządkować) ordnen, in Ordnung bringen
układać papiery 〈coś alfabetycznie〉 Papiere 〈etw alphabetisch〉 ordnen
układać sobie życie 〈pot urządzić się〉 sich einrichten
układać się verhandeln (z kimś mit j-m)
sprawy 〈stosunki〉 układają się dobrze die Dinge 〈die Verhältnisse〉 gestalten sich gut
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich