Podstawowe wzory odmiany czasowników

Podstawowe wzory odmiany czasowników

 

Reguła ogólna. Czasowniki na -ся, -сь tworzą formy tak samo jak odpowiednie czasowniki bez -ся, -сь z tą różnicą, że na końcu po samogłosce przybierają -сь, po spółgłosce zaś -ся (пр. учиться, учусь, учишься, учится itd.). Wyjątek stanowią imiesłowy przymiotnikowe: tu we wszystkich formach, zarówno po samogłosce, jak i po spółgłosce, występuje -ся (por. учащийся, учащегося, учащимся itd.).

 

1a) na -ать (z wyjątkiem czasowników należących do wzorów 1b-d i 2a), -ять po spółgłosce i na akcentowane -ять po samogłosce, -еть (z wyjątkiem czasowników należących do wzorów 1f, 2a-b), -уть (ale nie na -нуть); por. odmianę дуть i делать:

  

  lp lm
1. os. ду ю дела ю ду ем дела ем
2. os. ду ешь дела ешь ду ете дела ете
3. os. ду ет дела ет ду ют дела ют

1b) na -овать, -жевать, -чевать, -шевать, -щевать, -цевать; por. odmianę советовать i ночевать:

  

  lp lm
1. os. совет ую ноч ую совет уем ноч уем
2. os. совет уешь ноч уешь совет уете ноч уете
3. os. совет ует ноч ует совет уют ноч уют

1c) na -авать; por. odmianę давать i вставать:

  

  lp lm
1. os. да ю вста ю да ём вста ём
2. os. да ёшь вста ёшь да ёте вста ёте
3. os. да ёт вста ёт да ют вста ют

1d) oznaczające zjawiska dźwiękowe na -тать; por. odmianę грохотать:

  

  lp lm
1. os. грохо чу грохо чем
2. os. грохо чешь грохо чете
3. os. грохо чет грохо чут

1e) na nieakcentowane -ять po samogłosce; por. odmianę сеять:

  

  lp lm
1. os. се ю се ем
2. os. се ешь се ете
3. os. се ет се ют

1f) na -ереть; por. odmianę тереть i вытереть:

  

  lp lm
1. os. тр у вы тру тр ём вы трем
2. os. тр ёшь вы трешь тр ёте вы трете
3. os. тр ёт вы трет тр ут вы трут

1g) na -нуть; por. odmianę прыгнуть i толкнуть:

  

  lp lm
1. os. прыгн у толкн у прыгн ем толкнём
2. os. прыгн ешь толкн ёшь прыгн ете толкн ёте
3. os. прыгн ет толкн ёт прыгн ут толкн ут

1h) na -ыть (ale nie na -лыть); por. odmianę мыть:

  

  lp lm
1. os. мо ю мо ем
2. os. мо ешь мо ете
3. os. мо ет мо ют

1i) na -лыть; por. odmianę плыть:

  

  lp lm
1. os. плы ву плы вём
2. os. плы вёшь плы вёте
3. os. плы вёт плы вут

1j) na -оть; por. odmianę колоть:

  

  lp lm
1. os. кол ю кол ем
2. os. кол ешь кол ете
3. os. кол ет кол ют

2a) na -ить oraz oznaczające zjawiska dźwiękowe na -еть (z wyjątkiem czasowników należących do wzoru 2b), -жать, -чать, -шать, -щать: por. odmianę простить i кричать:

  

  lp lm
1. os. прощ у крич у прост им крич им
2. os. прост ишь крич ишь прост ите крич ите
3. os. прост ит крич ит прост ят крич ат

2b) na -бить, -пить, -вить, -фить, -мить oraz oznaczające zjawiska dźwiękowe na -беть, -петь, -веть, -меть; por. odmianę купить i шуметь:

  

  lp lm
1. os. куп лю шум лю куп им шум им
2. os. куп ишь шум ишь куп ите шум ите
3. os. куп ит шум ит куп ят шум ят

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich