Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: managing director
With respect to executive or
managing directors
, the committee should at least:

W stosunku do
dyrektorów
wykonawczych lub
zarządzających
komisja powinna przynajmniej:
With respect to executive or
managing directors
, the committee should at least:

W stosunku do
dyrektorów
wykonawczych lub
zarządzających
komisja powinna przynajmniej:

...the founders, the members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the
managing director
, the holder of the procuration and the person entitled to sign in the name of...

FI: Co najmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej oraz delegatów, dyrektor
generalny
, prokurent oraz osoba uprawniona do podpisywania w imieniu instytucji kredytowej powinni mieć...
At least one half of the founders, the members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the
managing director
, the holder of the procuration and the person entitled to sign in the name of the credit institution shall have their place of residence in the European Economic Area, unless the Ministry of Finance grants an exemption.

FI: Co najmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej oraz delegatów, dyrektor
generalny
, prokurent oraz osoba uprawniona do podpisywania w imieniu instytucji kredytowej powinni mieć miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że Ministerstwo Finansów zezwoli na wyjątek.

...the founders, the members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the
managing director
, the holder of the procuration and the person entitled to sign in the name of...

...w Danii. FI Przynajmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej i przedstawicieli,
dyrektor zarządzający
, posiadacz prokury i osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu...
FI At least one half of the founders, the members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the
managing director
, the holder of the procuration and the person entitled to sign in the name of the credit institution shall have their place of residence in the European Economic Area, unless the Ministry of Finance grants an exemption.

DK Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi na Giełdzie Kopenhaskiej jedynie poprzez filie założone w Danii. FI Przynajmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej i przedstawicieli,
dyrektor zarządzający
, posiadacz prokury i osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu instytucji kredytowej musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że Ministerstwo Finansów udzieli zwolnienia z tego obowiązku.

...it is necessary to examine various factors such as the shareholding structure, the identity of the
managing directors
, the degree of economic integration and any other links of the companies...

...Komisja uważa za konieczne przyjrzenie się takim czynnikom, jak struktura udziałów, osoby
dyrektorów
, stopień powiązań gospodarczych i wszystkie inne związki pomiędzy danymi przedsiębiorstwa
In order to determine the necessity of the increased aid intensity for the recipient company, the Commission considers that it is necessary to examine various factors such as the shareholding structure, the identity of the
managing directors
, the degree of economic integration and any other links of the companies involved.

W celu stwierdzenia konieczności zwiększenia intensywności pomocy na rzecz przedsiębiorstwa będącego beneficjentem, Komisja uważa za konieczne przyjrzenie się takim czynnikom, jak struktura udziałów, osoby
dyrektorów
, stopień powiązań gospodarczych i wszystkie inne związki pomiędzy danymi przedsiębiorstwami.

The Whalsay Report is a report by Mr. John Inkster, who at that time held the position of
Managing Director
of Whalsay Fish Processors Ltd, issued in June 2000. This report gives an analysis of the...

...w sprawie przedsiębiorstwa Whalsay jest pan John Inkster, który w tym czasie piastował stanowisko
dyrektora naczelnego
Whalsay Fish Processors Ltd. Raport ten zawiera analizę sytuacji omawianych...
The Whalsay Report is a report by Mr. John Inkster, who at that time held the position of
Managing Director
of Whalsay Fish Processors Ltd, issued in June 2000. This report gives an analysis of the situation of the companies involved, the developments in the market and possible advantages for Shetland Seafish Ltd to acquire Whalsay Ltd.

Autorem wydanego w czerwcu 2000 r. raportu w sprawie przedsiębiorstwa Whalsay jest pan John Inkster, który w tym czasie piastował stanowisko
dyrektora naczelnego
Whalsay Fish Processors Ltd. Raport ten zawiera analizę sytuacji omawianych przedsiębiorstw, rozwoju sytuacji na rynku oraz korzyści dla Shetland Seafish Ltd wynikających z przejęcia Whalsay Ltd.

The Whalsay report was issued by the
managing director
of Whalsay Ltd and cannot be considered to be an independent report on Whalsay and on the possible acquisition of the company by Shetland...

Raport w sprawie przedsiębiorstwa Whalsay został sporządzony przez
dyrektora naczelnego
Whalsay Ltd i nie można go traktować jako niezależnego raportu na temat tego przedsiębiorstwa oraz na temat...
The Whalsay report was issued by the
managing director
of Whalsay Ltd and cannot be considered to be an independent report on Whalsay and on the possible acquisition of the company by Shetland Seafish Ltd In the report it is stated that both companies clearly suffer from the restrictive supplies of salmon on the market and that a merger between the two companies ‘offers not only the best, but maybe the only chance of securing continued and sustainable employment in this industry’.

Raport w sprawie przedsiębiorstwa Whalsay został sporządzony przez
dyrektora naczelnego
Whalsay Ltd i nie można go traktować jako niezależnego raportu na temat tego przedsiębiorstwa oraz na temat jego możliwego przejęcia przez Shetland Seafish Ltd. W raporcie stwierdza się, że oba przedsiębiorstwa w sposób oczywisty ponoszą szkody z powodu ograniczonej podaży łososia na rynku oraz że fuzja pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami „jest nie tylko najlepszą, ale być może jedyną szansą zabezpieczenia nieprzerwanego i trwałego zatrudnienia w tym sektorze.”

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006).

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006).

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
w Defence Industries Organisation (DIO), która została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
w Defence Industries Organisation (DIO), która została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor naczelny
Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor naczelny
Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor naczelny
Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor naczelny
Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).
Managing Director
of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)

Dyrektor zarządzający
Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

The Chairman and
Managing Director
of the PMU, Philippe Germond, pointed out in an article in Les Echos that ‘the dissemination of French races by foreign betting operators has enjoyed good growth,...

Dyrektor generalny
PMU Philippe Germond wskazuje w szczególności w artykule w Les Echos, że „rozpowszechnianie francuskich wyścigów przez zagranicznych operatorów zakładów odnotowało znaczny wzrost,...
The Chairman and
Managing Director
of the PMU, Philippe Germond, pointed out in an article in Les Echos that ‘the dissemination of French races by foreign betting operators has enjoyed good growth, increasing by 20 % in 2010.’ In the same article he also referred to significant contracts concluded between the PMU and a Greek operator, as well as the agreement concluded in Belgium with Ladbrokes on the distribution of its totalisator bets.

Dyrektor generalny
PMU Philippe Germond wskazuje w szczególności w artykule w Les Echos, że „rozpowszechnianie francuskich wyścigów przez zagranicznych operatorów zakładów odnotowało znaczny wzrost, osiągając + 20 % w 2010 r.”. W tym samym artykule porusza on również kwestię istotnych umów zawartych między PMU i operatorem greckim, jak również porozumienia zawartego w Belgii z Ladbrokes dotyczącego dystrybucji jego zakładów wzajemnych.

Managing Director
of the illegally nationalised CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne [national credit and savings bank]) and Director of BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et...

Dyrektor Generalny
CNCE (Krajowa Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa) i administrator banku BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), nielegalnie...
Managing Director
of the illegally nationalised CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne [national credit and savings bank]) and Director of BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire [Côte d'Ivoire international bank for trade and industry]); is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.

Dyrektor Generalny
CNCE (Krajowa Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa) i administrator banku BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), nielegalnie znacjonalizowanych Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

Managing Director
of the illegally nationalised CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne [national credit and savings bank]) and Director of BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et...

Dyrektor Generalny
CNCE (Krajowa Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa) i administrator banku BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), nielegalnie...
Managing Director
of the illegally nationalised CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne [national credit and savings bank]) and Director of BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire [Côte d'Ivoire international bank for trade and industry]); is helping to fund the illegitimate administration of Mr Laurent Gbagbo.

Dyrektor Generalny
CNCE (Krajowa Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa) i administrator banku BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), nielegalnie znacjonalizowanych Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

Managing Director
of the EU-designated Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Dyrektor zarządzający
Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), umieszczonego w wykazie UE.
Managing Director
of the EU-designated Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Dyrektor zarządzający
Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), umieszczonego w wykazie UE.

Managing Director
of the EU-designated Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Dyrektor zarządzający
wskazanego przez UE Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).
Managing Director
of the EU-designated Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Dyrektor zarządzający
wskazanego przez UE Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich