Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ������al
...Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Official Journal of the European Communities L235, 1-39.

Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on
the
control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Official Journal of
the
European Communities L235, 1-39.
Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Official Journal of the European Communities L235, 1-39.

Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on
the
control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Official Journal of
the
European Communities L235, 1-39.

It further claimed that the
ALS
works as a substitution scheme, so that duty-free inputs may be used to produce products sold domestically, as long as the duty-free inputs are, either directly or...

Przedsiębiorstwo twierdziło również, że
ALS
działa jako program zastępczy, aby bezcłowe komponenty mogły być wykorzystywane do wyrobu produktów sprzedawanych na rynku krajowym, dopóki komponenty te...
It further claimed that the
ALS
works as a substitution scheme, so that duty-free inputs may be used to produce products sold domestically, as long as the duty-free inputs are, either directly or through substitution, consumed in the production of goods subsequently exported within a reasonable period of time.

Przedsiębiorstwo twierdziło również, że
ALS
działa jako program zastępczy, aby bezcłowe komponenty mogły być wykorzystywane do wyrobu produktów sprzedawanych na rynku krajowym, dopóki komponenty te są bezpośrednio lub zastępczo zużywane w toku produkcji towarów wywożonych następnie w rozsądnym okresie.

...Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
., (OJ L 235, 21.8.1998, p. 1).

Dyrektywa Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. (Dz.U. L 235 z 21.8.1998, s. 1).
Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
., (OJ L 235, 21.8.1998, p. 1).

Dyrektywa Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. (Dz.U. L 235 z 21.8.1998, s. 1).

...michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et
al
. (OJ L 319, 7.12.2005, p. 9).

...Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al . ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et
al
. (Dz.U. L 319 z 7.12.2005, str. 9).
32005 D 0870: Commission Decision 2005/870/EC of 6 December 2005 recognising Bulgaria as being free from Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et
al
. (OJ L 319, 7.12.2005, p. 9).

32005 D 0870: decyzja Komisji 2005/87/WE z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al . ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et
al
. (Dz.U. L 319 z 7.12.2005, str. 9).

...Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i)
Al
Fatih. Date of birth: Between 1975 and 1979. Place of birth: Syria. Nationality: Syrian....

...Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i)
Al
Fatim. Data urodzenia: między 1975 r. a 1979 r. Miejsce urodzenia: Syria. Obywatelstwo:...
‘Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i)
Al
Fatih. Date of birth: Between 1975 and 1979. Place of birth: Syria. Nationality: Syrian. Address: In Syria as at June 2013. Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 24.7.2013.’

„Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i)
Al
Fatim. Data urodzenia: między 1975 r. a 1979 r. Miejsce urodzenia: Syria. Obywatelstwo: syryjskie; Adres: Syria, stan na czerwiec 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.7.2013 r.”;

...as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et
al
. (‘the organism’).

...uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et
al
. („organizm”).
That prohibition is not to apply to European third countries recognised as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et
al
. (‘the organism’).

Zakazu tego nie stosuje się do europejskich państw trzecich uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et
al
. („organizm”).

Below high
ALs
, the internal electric field does not exceed the ELVs (Tables A2 and A3) and annoying spark discharges are prevented, provided that the protection measures referred to in Article 5(6)...

Poniżej
IPNg
indukowane pole elektryczne nie przekracza GPO (tabele A2 i A3) i wyeliminowane zostają uciążliwe wyładowania iskrowe, pod warunkiem że podjęto środki ochronne przewidziane w art. 5 ust....
Below high
ALs
, the internal electric field does not exceed the ELVs (Tables A2 and A3) and annoying spark discharges are prevented, provided that the protection measures referred to in Article 5(6) are taken.

Poniżej
IPNg
indukowane pole elektryczne nie przekracza GPO (tabele A2 i A3) i wyeliminowane zostają uciążliwe wyładowania iskrowe, pod warunkiem że podjęto środki ochronne przewidziane w art. 5 ust. 6.

...should be reduced and this may result in a reduction in, or absence of, other toxic effects
al
: the high-dose level.

W przypadku gdy aplikowanie substancji testowej powoduje poważne podrażnienia skóry, stężenie powinno zostać obniżone, co może doprowadzić do zmniejszenia lub braku innych objawów toksyczności w...
If application of the test substance produces severe skin irritation the concentrations should be reduced and this may result in a reduction in, or absence of, other toxic effects
al
: the high-dose level.

W przypadku gdy aplikowanie substancji testowej powoduje poważne podrażnienia skóry, stężenie powinno zostać obniżone, co może doprowadzić do zmniejszenia lub braku innych objawów toksyczności w grupie najwyższego dawkowania.

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pinewood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pinewood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur

zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pinewood nematode — PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is know

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
In accordance with Commission Decision 2006/133/EC of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pinewood nematode — PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur [2], Portugal has taken measures against the dissemination of the pinewood nematode.

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje [2], Portugalia podjęła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca.

...to an intensive control regime ensuring the absence of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. The intensive control regime shall cover the growing conditions, field inspections, transport,...

...kontroli celem zagwarantowania nieobecności organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Wspomniany intensywny system kontroli obejmuje warunki uprawy, inspekcje polowe, transport, pako
The tubers of Solanum tuberosum L. to be imported into the Union shall have been submitted in Egypt to an intensive control regime ensuring the absence of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. The intensive control regime shall cover the growing conditions, field inspections, transport, packing, pre-export inspections and testing.

Przeznaczone do przywozu do Unii bulwy Solanum tuberosum L. muszą być objęte w Egipcie intensywnym systemem kontroli celem zagwarantowania nieobecności organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. Wspomniany intensywny system kontroli obejmuje warunki uprawy, inspekcje polowe, transport, pakowanie, kontrole i badania przed wywozem.

...important organisms harmful to potatoes and tomatoes is Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
., the pathogenic agent of the potato brown rot disease and of bacterial wilt in potatoes and...

...szkodliwych dla ziemniaka i pomidora jest bakteria Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. (zwana dalej „organizmem”), powodująca chorobę zwaną śluzakiem.
One of the important organisms harmful to potatoes and tomatoes is Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
., the pathogenic agent of the potato brown rot disease and of bacterial wilt in potatoes and tomatoes (hereinafter referred to as the organism);

Jednym z głównych organizmów szkodliwych dla ziemniaka i pomidora jest bakteria Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al
. (zwana dalej „organizmem”), powodująca chorobę zwaną śluzakiem.

...michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al
., the pathogenic agent of the potato ring rot disease (hereinafter referred to as ‘the organism’)

...michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al
., czynnik chorobotwórczy powodujący bakteriozę pierścieniową ziemniaka (zwany dalej „organizmem”)
One of the important organisms harmful to potatoes is Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al
., the pathogenic agent of the potato ring rot disease (hereinafter referred to as ‘the organism’).

Jednym z ważnych organizmów szkodliwych dla ziemniaka jest Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al
., czynnik chorobotwórczy powodujący bakteriozę pierścieniową ziemniaka (zwany dalej „organizmem”).

...to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bruher) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) (OJ L 266, 2.10.2012, p. 42).

...rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. L 266 z 2.10.2012, s. 42).
Commission Implementing Decision 2012/535/EU of 26 September 2012 ón emergency measures to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bruher) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) (OJ L 266, 2.10.2012, p. 42).

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/535/UE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. L 266 z 2.10.2012, s. 42).

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) in Portugal [3] provided for such measures pending the meeting of the S

...przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w Portugalii [3] podjęto stosowne tymczasowe środki ochronne.
Commission Decision 2008/489/EC of 27 June 2008 concerning interim protective measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) in Portugal [3] provided for such measures pending the meeting of the Standing Committee on Plant Health.

W oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin decyzją Komisji 2008/489/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. dotyczącą tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w Portugalii [3] podjęto stosowne tymczasowe środki ochronne.

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) in Portugal

...przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w Portugalii
concerning interim protective measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) in Portugal

dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w Portugalii

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
In addition, the sampling and testing of the suspicious coniferous trees was applied at an intensity of about 1 %, which is far below the requirements of Commission Decision 2006/133/EC of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur [6].

Ponadto w stosunku do podejrzanych drzew iglastych zastosowano kontrole wyrywkowe i badania o intensywności około 1 %, czyli dużo poniżej wymogów ustanowionych w decyzji Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującej państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje [6].

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
On 28 May 2009, the Commission adopted Decision 2009/420/EC amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur [2].

W dniu 28 maja 2009 r. Komisja przyjęła decyzję 2009/420/WE zmieniającą decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje [2].

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur

zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje

...measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not

...środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm...
Commission Decision 2006/133/EC of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur

Decyzja Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al
. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich