Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: za��
Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez większość jej członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

Acts of the Council shall require
for
their adoption at least 255 votes in favour cast by a majority of the members where this Treaty requires them to
be
adopted on a proposal from the Commission.
Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez większość jej członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

Acts of the Council shall require
for
their adoption at least 255 votes in favour cast by a majority of the members where this Treaty requires them to
be
adopted on a proposal from the Commission.

„Uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez większość członków, jeżeli Konstytucja wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

‘Acts shall
be
adopted if there are at least 255 votes in favour representing a majority of the members where, under the Constitution, they must
be
adopted on a proposal from the Commission.
„Uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez większość członków, jeżeli Konstytucja wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

‘Acts shall
be
adopted if there are at least 255 votes in favour representing a majority of the members where, under the Constitution, they must
be
adopted on a proposal from the Commission.

Większość wymagana do przyjęcia opinii wynosi 31 głosów „
za
” oddanych przez co najmniej czternaście delegacji.”.

For the adoption of an opinion, the required majority shall be 31 votes in favour by at least 14 delegations.’
Większość wymagana do przyjęcia opinii wynosi 31 głosów „
za
” oddanych przez co najmniej czternaście delegacji.”.

For the adoption of an opinion, the required majority shall be 31 votes in favour by at least 14 delegations.’

...Wspólnotę Europejską, a uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.

...be weighted as laid down in Article 205(2) of the Treaty establishing the European Community, and
for
their adoption acts of the Council shall require at least 255 votes in favour, cast by at...
Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.

Where the Council is required to act by a qualified majority, the votes of its members shall be weighted as laid down in Article 205(2) of the Treaty establishing the European Community, and
for
their adoption acts of the Council shall require at least 255 votes in favour, cast by at least two‐thirds of the members.

W innych przypadkach, uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.”

In other cases,
for
their adoption acts of the Council shall require at least 255 votes in favour, cast by at least two‐thirds of the members.’
W innych przypadkach, uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.”

In other cases,
for
their adoption acts of the Council shall require at least 255 votes in favour, cast by at least two‐thirds of the members.’

W innych przypadkach, uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.”.

In other cases decisions shall
be
adopted if there are at least 255 votes in favour representing at least two thirds of the members.’.
W innych przypadkach, uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.”.

In other cases decisions shall
be
adopted if there are at least 255 votes in favour representing at least two thirds of the members.’.

Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.

For their adoption, decisions shall require at least 255 votes in favour cast by at least two‐thirds of the members.
Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów ‘
za
’, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.

For their adoption, decisions shall require at least 255 votes in favour cast by at least two‐thirds of the members.

Jednomyślność, o której mowa w art. 19 ust. 5 i 6 Statutu, oznacza łączną liczbę głosów „
za
” oddanych przez obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu członków z prawem głosu.

The unanimity stipulated in Article 19(5) and (6) of the Statute means the total number of votes in favour cast by voting members present or represented.
Jednomyślność, o której mowa w art. 19 ust. 5 i 6 Statutu, oznacza łączną liczbę głosów „
za
” oddanych przez obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu członków z prawem głosu.

The unanimity stipulated in Article 19(5) and (6) of the Statute means the total number of votes in favour cast by voting members present or represented.

Producent ten oświadczył w toku dochodzenia, że uważa się
za
oddanego producenta unijnego.

During the investigation that particular producer declared that it considers itself
as
a committed Union producer.
Producent ten oświadczył w toku dochodzenia, że uważa się
za
oddanego producenta unijnego.

During the investigation that particular producer declared that it considers itself
as
a committed Union producer.

Zasadniczą sprawą jest, aby każde państwo członkowskie posiadało specjalną służbę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia i za koordynowanie kontroli przeprowadzanych...

It is essential that each Member State have a special department responsible
for
monitoring the application of this Regulation and for coordinating the scrutiny carried out in accordance with this...
Zasadniczą sprawą jest, aby każde państwo członkowskie posiadało specjalną służbę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia i za koordynowanie kontroli przeprowadzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

It is essential that each Member State have a special department responsible
for
monitoring the application of this Regulation and for coordinating the scrutiny carried out in accordance with this Regulation.

W każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną służbę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia oraz za:

In each Member State a special department shall be responsible
for
monitoring the application of this Regulation and for:
W każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną służbę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia oraz za:

In each Member State a special department shall be responsible
for
monitoring the application of this Regulation and for:

W każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną jednostkę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozdziału.

In each Member State, a special department shall be responsible for monitoring the application of this Chapter.
W każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną jednostkę odpowiedzialną
za
monitorowanie stosowania niniejszego rozdziału.

In each Member State, a special department shall be responsible for monitoring the application of this Chapter.

...odpowiedzialnych za kontrole oraz w specjalnym organie administracyjnym odpowiedzialnym
za
monitorowanie stosowania tego rozporządzenia, jak określono w jego art. 11, oraz zmian w zakresie

...changes to the organisations responsible for controls and to the special department responsible
for
monitoring the application of that Regulation, as referred to in Article 11 thereof, and to the
Przekazuje się informacje dotyczące zarządzania sprawami związanymi z rozporządzeniem (EWG) nr 4045/89, w tym zmian w organizacjach odpowiedzialnych za kontrole oraz w specjalnym organie administracyjnym odpowiedzialnym
za
monitorowanie stosowania tego rozporządzenia, jak określono w jego art. 11, oraz zmian w zakresie uprawnień wspomnianych organizacji.

Information shall be provided concerning the administration of Regulation (EEC) No 4045/89, including changes to the organisations responsible for controls and to the special department responsible
for
monitoring the application of that Regulation, as referred to in Article 11 thereof, and to the competences of those organisations.

...(ERRS) powinna opracować zasady dostosowane do unijnej gospodarki oraz być odpowiedzialna
za
monitorowanie stosowania tych zasad.

In order to ensure consistent macroprudential oversight across the Union, it is appropriate that the European Systemic Risk Board (ESRB) develop principles tailored to the Union economy and be...
W celu zapewnienia jednolitego stosowania oraz makroostrożnościowego nadzoru w całej Unii Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) powinna opracować zasady dostosowane do unijnej gospodarki oraz być odpowiedzialna
za
monitorowanie stosowania tych zasad.

In order to ensure consistent macroprudential oversight across the Union, it is appropriate that the European Systemic Risk Board (ESRB) develop principles tailored to the Union economy and be responsible for monitoring their application.

...się również, w stopniu, w jakim jest to możliwe, w przypadku, gdy Agencja jest odpowiedzialna
za
monitorowanie stosowania wymogów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego ustanowionych na mocy innyc

The working methods established in this Regulation shall also apply,
as
far
as
practicable, when the Agency is charged with the task to monitor the application of aviation safety requirements...
Metody pracy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu stosuje się również, w stopniu, w jakim jest to możliwe, w przypadku, gdy Agencja jest odpowiedzialna
za
monitorowanie stosowania wymogów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego ustanowionych na mocy innych przepisów unijnych, umów zawartych przez Unię lub uzgodnieniach roboczych zawartych przez Agencję.

The working methods established in this Regulation shall also apply,
as
far
as
practicable, when the Agency is charged with the task to monitor the application of aviation safety requirements established by other EU legislation, agreements concluded by the Union or working arrangements concluded by the Agency.

...w państwie członkowskim, w którym miał miejsce wyładunek, państwo członkowskie odpowiedzialne
za
monitorowanie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu zapewnia przekazanie kopii karty sprzedaży m

...take place in the Member State where the products have been landed, the Member State responsible
for
monitoring the first marketing shall ensure that a copy of the sales note is submitted to the au
Artykuł 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi również, że w przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa nie następuje w państwie członkowskim, w którym miał miejsce wyładunek, państwo członkowskie odpowiedzialne
za
monitorowanie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu zapewnia przekazanie kopii karty sprzedaży możliwie jak najszybciej organom odpowiedzialnym za monitorowanie wyładunku danych produktów.

Article 9 of Council Regulation (EEC) No 2847/93 also provides that where the first marketing of fisheries products does not take place in the Member State where the products have been landed, the Member State responsible
for
monitoring the first marketing shall ensure that a copy of the sales note is submitted to the authorities responsible for monitoring the landing of the products as soon as possible.

w okresie pełnienia funkcji przez pełnomocnika odpowiedzialnego
za
monitorowanie Komisja będzie miała stały i nieograniczony dostęp do informacji niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji.

during the term of office of the monitoring trustee, the Commission will have permanent unrestricted access to the information needed to implement its decision.
w okresie pełnienia funkcji przez pełnomocnika odpowiedzialnego
za
monitorowanie Komisja będzie miała stały i nieograniczony dostęp do informacji niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji.

during the term of office of the monitoring trustee, the Commission will have permanent unrestricted access to the information needed to implement its decision.

...uczestniczy i współfinansuje, poprzez Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, misję UA odpowiedzialną
za
monitorowanie zawieszenia broni.

...in and co-financing via the African Peace Facility the AU mission which is responsible
for
monitoring the cease-fire.
UE uczestniczy i współfinansuje, poprzez Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, misję UA odpowiedzialną
za
monitorowanie zawieszenia broni.

The EU is participating in and co-financing via the African Peace Facility the AU mission which is responsible
for
monitoring the cease-fire.

W jaki sposób prawo krajowe gwarantuje, że operator pozostaje odpowiedzialny
za
monitorowanie, raportowanie i działania naprawcze, a także za wszelkie obowiązki związane z przedstawianiem uprawnień...

How does national law ensure that the operator remains responsible
for
monitoring, reporting and corrective measures and for all obligations relating to the surrender of allowances in case of...
W jaki sposób prawo krajowe gwarantuje, że operator pozostaje odpowiedzialny
za
monitorowanie, raportowanie i działania naprawcze, a także za wszelkie obowiązki związane z przedstawianiem uprawnień do rozliczenia w przypadku wycieków i za działania zapobiegawcze i zaradcze do chwili przekazania odpowiedzialności (art. 17 ust. 2)?

How does national law ensure that the operator remains responsible
for
monitoring, reporting and corrective measures and for all obligations relating to the surrender of allowances in case of leakages and preventive and corrective measures until the transfer of responsibility (Article 17(2))?

Po zamknięciu składowiska zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b) operator pozostaje odpowiedzialny
za
monitorowanie, raportowanie i działania naprawcze, zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy, a także za...

...has been closed pursuant to points (a) or (b) of paragraph 1, the operator remains responsible
for
monitoring, reporting and corrective measures, pursuant to the requirements laid down in this Di
Po zamknięciu składowiska zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b) operator pozostaje odpowiedzialny
za
monitorowanie, raportowanie i działania naprawcze, zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy, a także za wszelkie obowiązki związane z przedstawianiem uprawnień do rozliczenia w przypadku wycieków zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE oraz za działania zapobiegawcze i zaradcze zgodnie z art. 5–8 dyrektywy 2004/35/WE do chwili przekazania odpowiedzialności za składowisko właściwemu organowi zgodnie z art. 18 ust. 1–5 niniejszej dyrektywy.

After a storage site has been closed pursuant to points (a) or (b) of paragraph 1, the operator remains responsible
for
monitoring, reporting and corrective measures, pursuant to the requirements laid down in this Directive, and for all obligations relating to the surrender of allowances in case of leakages pursuant to Directive 2003/87/EC and preventive and remedial actions pursuant to Articles 5 to 8 of Directive 2004/35/EC until the responsibility for the storage site is transferred to the competent authority pursuant to Article 18(1) to (5) of this Directive.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich