Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: z naciskiem
opis ryzyka, na jakie program naraża jednostkę,
z naciskiem
na wszelkie nietypowe, właściwe dla danej jednostki lub dla danego programu ryzyko, oraz informacje na temat wszelkiej istotnej...

a description of the risks to which the plan exposes the entity,
focused
on any unusual, entity-specific or plan-specific risks, and of any significant concentrations of risk.
opis ryzyka, na jakie program naraża jednostkę,
z naciskiem
na wszelkie nietypowe, właściwe dla danej jednostki lub dla danego programu ryzyko, oraz informacje na temat wszelkiej istotnej koncentracji ryzyka.

a description of the risks to which the plan exposes the entity,
focused
on any unusual, entity-specific or plan-specific risks, and of any significant concentrations of risk.

Ogólnym celem programu Euratom jest prowadzenie działań w zakresie badań jądrowych i szkolenia
z naciskiem
na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej obiektów jądrowych i ochrony...

...general objective of the Euratom Programme is to pursue nuclear research and training activities
with
an
emphasis
on continuous improvement of nuclear safety, security and radiation protection, not
Ogólnym celem programu Euratom jest prowadzenie działań w zakresie badań jądrowych i szkolenia
z naciskiem
na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej obiektów jądrowych i ochrony radiologicznej, by potencjalnie przyczynić się do długoterminowej dekarbonizacji systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.

The general objective of the Euratom Programme is to pursue nuclear research and training activities
with
an
emphasis
on continuous improvement of nuclear safety, security and radiation protection, notably to potentially contribute to the long-term decarbonisation of the energy system in a safe, efficient and secure way.

...znaczenie dla polityki energetycznej Unii, w tym dla funkcjonowania rynku wewnętrznego energii,
z naciskiem
na ewentualne przyszłe niedostatki i wady w infrastrukturze produkcji i przesyłu;

...for the Union’s energy policy, including for the functioning of the internal energy market,
with
an
emphasis
on potential future deficiencies and flaws in the production and transmission infra
określenie potencjalnych przyszłych luk między popytem na energię a jej podażą, które mają znaczenie dla polityki energetycznej Unii, w tym dla funkcjonowania rynku wewnętrznego energii,
z naciskiem
na ewentualne przyszłe niedostatki i wady w infrastrukturze produkcji i przesyłu;

identifying potential future gaps between the demand and supply of energy that are of significance for the Union’s energy policy, including for the functioning of the internal energy market,
with
an
emphasis
on potential future deficiencies and flaws in the production and transmission infrastructure;

Środki finansowe zostaną wykorzystane na udział rocznie ok. 15 ekspertów –
z naciskiem
na kobiety i kraje rozwijające się – w naukowo-technicznych kursach szkoleniowych w ramach inicjatywy w zakresie...

Funding provided will contribute to the participation of approximately 15 experts per year –
with
an
emphasis
on women and developing countries – in CDI scientific and technical training courses.
Środki finansowe zostaną wykorzystane na udział rocznie ok. 15 ekspertów –
z naciskiem
na kobiety i kraje rozwijające się – w naukowo-technicznych kursach szkoleniowych w ramach inicjatywy w zakresie rozwoju zdolności.

Funding provided will contribute to the participation of approximately 15 experts per year –
with
an
emphasis
on women and developing countries – in CDI scientific and technical training courses.

kontynuować reformę publicznego sektora badawczego
z naciskiem
na promowanie badań i rozwoju i innowacji oraz wprowadzić odpowiednie ramy dla badań i rozwoju w sektorze prywatnym,

pursue the reform of the public research sector
with
a view to R & D and innovation being boosted, and implementing the framework for private sector R & D,
kontynuować reformę publicznego sektora badawczego
z naciskiem
na promowanie badań i rozwoju i innowacji oraz wprowadzić odpowiednie ramy dla badań i rozwoju w sektorze prywatnym,

pursue the reform of the public research sector
with
a view to R & D and innovation being boosted, and implementing the framework for private sector R & D,

Trwała realizacja postanowień umowy ramowej z Ochrydy, między innymi
z naciskiem
na promowanie budowania zaufania między grupami etnicznymi.

Sustain implementation of the Ohrid Framework Agreement
with
a view, inter alia, to promoting inter-ethnic confidence-building.
Trwała realizacja postanowień umowy ramowej z Ochrydy, między innymi
z naciskiem
na promowanie budowania zaufania między grupami etnicznymi.

Sustain implementation of the Ohrid Framework Agreement
with
a view, inter alia, to promoting inter-ethnic confidence-building.

badania i sondaże w skali unijnej, krajowej lub regionalnej oraz rozpowszechnianie ich rezultatów,
z naciskiem
na gospodarcze i społeczne skutki promowania aktywności osób starszych i polityki...

research and surveys on a Union, national or regional scale, and dissemination of the results,
focusing
on the economic and social impact of promoting active ageing and of active-ageing-friendly...
badania i sondaże w skali unijnej, krajowej lub regionalnej oraz rozpowszechnianie ich rezultatów,
z naciskiem
na gospodarcze i społeczne skutki promowania aktywności osób starszych i polityki sprzyjającej aktywności osób starszych.

research and surveys on a Union, national or regional scale, and dissemination of the results,
focusing
on the economic and social impact of promoting active ageing and of active-ageing-friendly policies.

promowanie inwestycji, które generują trwałe zatrudnienie, w tym poprzez mechanizmy łączące,
z naciskiem
na finansowanie dla spółek krajowych i lewarowanie kapitałów krajowych, zwłaszcza na poziomie...

promoting investments that generate sustainable employment, including through blending mechanisms,
with
a
focus
on financing for domestic companies and leveraging domestic capitals, in particular at...
promowanie inwestycji, które generują trwałe zatrudnienie, w tym poprzez mechanizmy łączące,
z naciskiem
na finansowanie dla spółek krajowych i lewarowanie kapitałów krajowych, zwłaszcza na poziomie MŚP, oraz które wspierają rozwój zasobów ludzkich,

promoting investments that generate sustainable employment, including through blending mechanisms,
with
a
focus
on financing for domestic companies and leveraging domestic capitals, in particular at SME level, and supporting human resources development;

...i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,
wspieranie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,

...i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,
wspieranie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,

...i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,
wspieranie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,

...i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,
wspieranie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w zakresie powrotów w miarę zmian polityki w tym obszarze
z naciskiem
na programy dobrowolnego powrotu,

the promotion of an effective and uniform application of common standards on return
according
to the policy development in the field,
with priority
for voluntary return schemes,

...polityk dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity)
z naciskiem
na działania aktywacyjne, a także kwalifikacji.

...EU labour markets, notably through the implementation of integrated ‘flexicurity’ policies
focused
on activation measures, and skills.
W planie przedstawiono również propozycje dotyczące pobudzania rynków pracy UE, w szczególności w drodze realizacji zintegrowanych polityk dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity)
z naciskiem
na działania aktywacyjne, a także kwalifikacji.

It also presents proposals to stimulate EU labour markets, notably through the implementation of integrated ‘flexicurity’ policies
focused
on activation measures, and skills.

wdrażanie nowych technologii i innowacji we wszystkich rodzajach transportu,
z naciskiem
na obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo i innowacyjne technologie służące propagowaniu zrównoważonego...

Deployment of new technologies and innovation in all transport modes,
with
a
focus
on decarbonisation, safety and innovative technologies for the promotion of sustainability, operation, management,...
wdrażanie nowych technologii i innowacji we wszystkich rodzajach transportu,
z naciskiem
na obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo i innowacyjne technologie służące propagowaniu zrównoważonego rozwoju, obsługi, zarządzania, dostępności, multimodalności i efektywności sieci;

Deployment of new technologies and innovation in all transport modes,
with
a
focus
on decarbonisation, safety and innovative technologies for the promotion of sustainability, operation, management, accessibility, multimodality and efficiency of the network.

...elementów walki z ubóstwem, takich jak własność, integracja regionalna i wzmacnianie potencjału,
z naciskiem
na wzmacnianie pozycji lokalnych i regionalnych dostawców towarów i usług w krajach rozw

...in the fight against poverty, such as ownership, regional integration and capacity building,
with
a
focus
on empowering local and regional suppliers of goods and services in developing countrie
Odejście od wiązania pomocy nie powinno być traktowane jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie dla wzmocnienia innych elementów walki z ubóstwem, takich jak własność, integracja regionalna i wzmacnianie potencjału,
z naciskiem
na wzmacnianie pozycji lokalnych i regionalnych dostawców towarów i usług w krajach rozwijających się.

The untying of aid is not an aim in itself, but should be used as a tool to cross-fertilise other elements in the fight against poverty, such as ownership, regional integration and capacity building,
with
a
focus
on empowering local and regional suppliers of goods and services in developing countries.

...elementów walki z ubóstwem, takich jak własność, integracja regionalna i wzmacnianie potencjału,
z naciskiem
na wzmacnianie pozycji lokalnych i regionalnych dostawców towarów i usług w krajach rozw

...in the fight against poverty, such as ownership, regional integration and capacity building,
with
a
focus
on empowering local and regional suppliers of goods and services in developing countrie
Odejście od wiązania pomocy nie powinno być traktowane jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie dla wzmocnienia innych elementów walki z ubóstwem, takich jak własność, integracja regionalna i wzmacnianie potencjału,
z naciskiem
na wzmacnianie pozycji lokalnych i regionalnych dostawców towarów i usług w krajach rozwijających się.

The untying of aid is not an aim in itself, but should be used as a tool to cross-fertilise other elements in the fight against poverty, such as ownership, regional integration and capacity building,
with
a
focus
on empowering local and regional suppliers of goods and services in developing countries.

Uwaga [7]W 2012 r. analizowany na zasadzie dobrowolności (
z naciskiem
na bakłażany i słodką paprykę).

Note [7]In 2012 to be analyzed on voluntary basis (
with emphasis
on aubergines and sweet peppers).
Uwaga [7]W 2012 r. analizowany na zasadzie dobrowolności (
z naciskiem
na bakłażany i słodką paprykę).

Note [7]In 2012 to be analyzed on voluntary basis (
with emphasis
on aubergines and sweet peppers).

...Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w zakresie kształtowania i monitorowania polityki,
z naciskiem
na integrację na rynku pracy ludzi młodych, kobiet i grup szczególnie zagrożonych oraz m

...the policy formulation and monitoring capacities of the Ministry of Labour and Social Welfare,
with emphasis
on labour market integration of young people, women and vulnerable groups and on moder
Dalsza poprawa zdolności Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w zakresie kształtowania i monitorowania polityki,
z naciskiem
na integrację na rynku pracy ludzi młodych, kobiet i grup szczególnie zagrożonych oraz modernizację polityki społecznej; dalsza poprawa skutecznego zarządzania środkami w zakresie aktywnego zatrudnienia wdrożonymi przez czarnogórski urząd ds. zatrudnienia.

Further upgrade the policy formulation and monitoring capacities of the Ministry of Labour and Social Welfare,
with emphasis
on labour market integration of young people, women and vulnerable groups and on modernising social policies; further upgrade performance management of active employment measures implemented by the Montenegrin employment service.

...Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w zakresie kształtowania i monitorowania polityki,
z naciskiem
na integrację na rynku pracy ludzi młodych, kobiet i grup szczególnie zagrożonych; popra

...the capacity of the Ministry of Labour and Social Welfare on policy formulation and monitoring,
with emphasis
on labour market integration of young people, women and vulnerable groups; upgrade per
Poprawa zdolności instytucjonalnych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w zakresie kształtowania i monitorowania polityki,
z naciskiem
na integrację na rynku pracy ludzi młodych, kobiet i grup szczególnie zagrożonych; poprawa skutecznego zarządzania środkami w zakresie aktywnego zatrudnienia wdrożonymi przez czarnogórski urząd ds. zatrudnienia.

Upgrade the capacity of the Ministry of Labour and Social Welfare on policy formulation and monitoring,
with emphasis
on labour market integration of young people, women and vulnerable groups; upgrade performance management of active employment measures implemented by the Montenegrin employment service.

...publicznej przez tworzenie efektywnych struktur regulacyjnych, kontrolnych i wykonawczych,
z naciskiem
na uproszczenie ram prawnych dla biznesu i obywateli oraz ograniczenie biurokracji,

...public administration by building up effective regulatory, control, and enforcement capacities,
with
an
emphasis
on simplifying the regulatory environment for business and citizens, and reducing r
przeprowadzenie reformy administracji publicznej przez tworzenie efektywnych struktur regulacyjnych, kontrolnych i wykonawczych,
z naciskiem
na uproszczenie ram prawnych dla biznesu i obywateli oraz ograniczenie biurokracji,

implement reform of the public administration by building up effective regulatory, control, and enforcement capacities,
with
an
emphasis
on simplifying the regulatory environment for business and citizens, and reducing red tape,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich