Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: xxxx
Przy czym
xxxx
oznacza kraj rejestracji, yyy odnosi się do grupy produktów, a zzzzz to numer rejestracyjny przyznany przez jednostkę właściwą.

Where
xxxx
refers to the country of registration, yyy refers to the product group and zzzzz refers to the number given by the competent body.
Przy czym
xxxx
oznacza kraj rejestracji, yyy odnosi się do grupy produktów, a zzzzz to numer rejestracyjny przyznany przez jednostkę właściwą.

Where
xxxx
refers to the country of registration, yyy refers to the product group and zzzzz refers to the number given by the competent body.

Numer rejestracyjny
XXXX

Reg. no.
XXXX
Numer rejestracyjny
XXXX

Reg. no.
XXXX

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].145.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].145.[
XXXX
]
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].145.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].145.[
XXXX
]

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MF.
XXXX
.

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MF.
XXXX
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MF.
XXXX
.

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MF.
XXXX

...nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[
XXXX
].”;

...No [YY] to AFM (or supplement) ref. [ZZ], is approved under the authority of DOA ref. EASA.21J.[
XXXX
].’;
zatwierdzania dokumentacyjnych zmian w instrukcji użytkowania z dodatkami w locie statku powietrznego i wydawania takich zmian zawierających następujące stwierdzenie: Nowelizacja nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[
XXXX
].”;

to approve documentary changes to the aircraft flight manual and supplements, and issue such changes containing the following statement: Revision No [YY] to AFM (or supplement) ref. [ZZ], is approved under the authority of DOA ref. EASA.21J.[
XXXX
].’;

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.
XXXX
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.
XXXX

Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].147.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
]
Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].147.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
]

Numer referencyjny: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)
Numer referencyjny: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Numer referencyjny: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)
Numer referencyjny: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: XX.MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX
Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO*].147.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
]
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO*].147.[
XXXX
]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
]

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MF.[
XXXX
].

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MF.[
XXXX
]
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MF.[
XXXX
].

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MF.[
XXXX
]

...lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

...or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx.xx.
xxxx
.”’;
»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

“This certificate is a true copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx.xx.
xxxx
.”’;

...lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

...or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx/xx/
xxxx
”.’;
»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

“This certificate is a true copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx/xx/
xxxx
”.’;

TA: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

TA: [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX
TA: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

TA: [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX

...lub „Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

...or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx.xx.
xxxx
.”’;
»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.” lub „Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/
xxxx
.«”;

“This certificate is a true copy of the original.”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number xxxx issued on xx.xx.
xxxx
.”’;

...nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[
XXXX
].”;

...No [YY] to AFM (or supplement) ref. [ZZ] is approved under the authority of DOA ref. EASA. 21J. [
XXXX
].’;
zatwierdzania drobnych zmian w instrukcji użytkowania statku powietrznego w locie i w dodatkach do niej oraz wydawania takich zmian zawierających następujące stwierdzenie: „Nowelizacja nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[
XXXX
].”;

to approve minor revisions to the aircraft flight manual and supplements, and issue such revisions containing the following statement: ‘Revision No [YY] to AFM (or supplement) ref. [ZZ] is approved under the authority of DOA ref. EASA. 21J. [
XXXX
].’;

...zawartość niniejszego dokumentu jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J. [
XXXX
].”;

...‘The technical content of this document is approved under the authority of DOA ref. EASA. 21J. [
XXXX
].’;
wydawania informacji lub instrukcji zawierających następujące stwierdzenie: „Techniczna zawartość niniejszego dokumentu jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J. [
XXXX
].”;

to issue information or instructions containing the following statement: ‘The technical content of this document is approved under the authority of DOA ref. EASA. 21J. [
XXXX
].’;

Licencja nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO].66.[
XXXX
]

Licence No. [MEMBER STATE CODE].66.[
XXXX
]
Licencja nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO].66.[
XXXX
]

Licence No. [MEMBER STATE CODE].66.[
XXXX
]

Nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO].66.[
XXXX
]

No. [MEMBER STATE CODE].66.[
XXXX
]
Nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO].66.[
XXXX
]

No. [MEMBER STATE CODE].66.[
XXXX
]

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich