Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wymowa
Zgodnie ze stałą wykładnią, z ogólnej
wymowy
Traktatu wynika, że postępowanie, o którym mowa w art. 88 nie może w żadnym wypadku przynieść rezultatów sprzecznych z konkretnymi postanowieniami...

The case-law has consistently indicated that it is clear from the general scheme of the Treaty that the Article 88 procedure must never produce a result which is contrary to the specific provisions...
Zgodnie ze stałą wykładnią, z ogólnej
wymowy
Traktatu wynika, że postępowanie, o którym mowa w art. 88 nie może w żadnym wypadku przynieść rezultatów sprzecznych z konkretnymi postanowieniami Traktatu.

The case-law has consistently indicated that it is clear from the general scheme of the Treaty that the Article 88 procedure must never produce a result which is contrary to the specific provisions of the Treaty.

...pracy” skreśla się wiersz zawierający „Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/
wymowa
, kryteria antropometryczne”, wraz z odniesieniem do podpunktu 4.7.6;

for the parameter ‘Health and safety conditions’, the line including ‘Special requirements for drivers: vision, hearing/speaking requirements, anthropometrics’ is deleted, together with the reference...
dla parametru „Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy” skreśla się wiersz zawierający „Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/
wymowa
, kryteria antropometryczne”, wraz z odniesieniem do podpunktu 4.7.6;

for the parameter ‘Health and safety conditions’, the line including ‘Special requirements for drivers: vision, hearing/speaking requirements, anthropometrics’ is deleted, together with the reference to Section 4.7.6;

Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub odmiany regionalnej i zwykle przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub odmiany regionalnej i zwykle przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.

Poniżej operacyjny
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.
Poniżej operacyjny
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i zawsze kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i zawsze kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami kolidują to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami kolidują to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami przeszkadza to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami przeszkadza to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm i intonacja, mimo ewentualnego wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, w zasadzie nigdy nie przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm i intonacja, mimo ewentualnego wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, w zasadzie nigdy nie przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, rzadko przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, rzadko przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, rzadko kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, rzadko kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.

Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja, mimo prawdopodobnego wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, w zasadzie nigdy nie kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.
Wymowa
, akcent, rytm, i intonacja, mimo prawdopodobnego wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, w zasadzie nigdy nie kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation
, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.

Bez uszczerbku dla ogólnej
wymowy
powyższego postanowienia, informacje te powinny obejmować warunkowość zastosowania zabezpieczenia w przypadku naruszenia warunków zabezpieczenia i istotnych warunków...

Without prejudice to the generality of the foregoing, these details should cover any conditionality on the application of the guarantee in the event of any default under the terms of the security and...
Bez uszczerbku dla ogólnej
wymowy
powyższego postanowienia, informacje te powinny obejmować warunkowość zastosowania zabezpieczenia w przypadku naruszenia warunków zabezpieczenia i istotnych warunków ubezpieczenia typu „Mono-line” lub umowy typu „Keep well” zawartych pomiędzy emitentem a podmiotem zabezpieczającym.

Without prejudice to the generality of the foregoing, these details should cover any conditionality on the application of the guarantee in the event of any default under the terms of the security and the material terms of any mono-line insurance or keep well agreement between the issuer and the guarantor.

Wymowa
[7]

Pronunciation
[7]
Wymowa
[7]

Pronunciation
[7]

Różnicuje
wymowę
dla efektów stylistycznych, np. dla uwypuklenia sedna sprawy.

Varies
speech
flow for stylistic effect, e.g. to emphasise a point.
Różnicuje
wymowę
dla efektów stylistycznych, np. dla uwypuklenia sedna sprawy.

Varies
speech
flow for stylistic effect, e.g. to emphasise a point.

...potwierdzenia przyjęcia poleceń i istotnych informacji, posługując się wyrażeniami z podaną
wymową
, zamieszczonymi w tabeli S11-3, przekazując każde z nich dwukrotnie:

...instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the phrases and
pronunciations
in Table S11-3 and transmitting each phrase twice:
Jeżeli w trakcie przechwytywania nawiązana została łączność radiowa, ale porozumiewanie się we wspólnym języku nie jest możliwe, należy podjąć próbę przekazania poleceń, potwierdzenia przyjęcia poleceń i istotnych informacji, posługując się wyrażeniami z podaną
wymową
, zamieszczonymi w tabeli S11-3, przekazując każde z nich dwukrotnie:

If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the phrases and
pronunciations
in Table S11-3 and transmitting each phrase twice:

W decyzji stwierdza się (zważywszy na
wymowę
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji, a także na jego wykładnię teleologiczną i systematyczną), że wnioski dodatkowe o obniżenie grzywien mogą...

The Decision (based on the
tenor
of the Leniency Notice, as well as on its teleological and systematic interpretation), finds that subsidiary applications for reduction can only be accepted in cases...
W decyzji stwierdza się (zważywszy na
wymowę
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji, a także na jego wykładnię teleologiczną i systematyczną), że wnioski dodatkowe o obniżenie grzywien mogą zostać przyjęte wyłącznie w tych przypadkach, gdy nie ma możliwości warunkowego zwolnienia z grzywny w chwili składania wniosku oraz że wnioski dodatkowe tracą wszelką wartość prawną z chwilą udzielenia warunkowego zwolnienia z grzywny.

The Decision (based on the
tenor
of the Leniency Notice, as well as on its teleological and systematic interpretation), finds that subsidiary applications for reduction can only be accepted in cases where conditional immunity cannot be granted at the time an application is made and loses any legal value once conditional immunity is granted.

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy geograficznej.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of the geographical name.
Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy geograficznej.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of the geographical name.

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy, wyrażona poprzez powiązanie z plikiem dźwiękowym.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name, expressed by a link to any sound file.
Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy, wyrażona poprzez powiązanie z plikiem dźwiękowym.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name, expressed by a link to any sound file.

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy, wyrażona za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (International Phonetic Alphabet,...

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA).
Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy, wyrażona za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (International Phonetic Alphabet, IPA).

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA).

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich