Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
Tabela/
wiersz

Table/
row
Tabela/
wiersz

Table/
row

W załączniku V do decyzji 2002/613/WE w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex V to Decision 2002/613/EC, the following
row
is added to the list for Canada:
W załączniku V do decyzji 2002/613/WE w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex V to Decision 2002/613/EC, the following
row
is added to the list for Canada:

W wymaganiu 094 po zdarzeniu „błąd danych dotyczących ruchu” dodaje się następujący
wiersz
:

In Requirement 094 the following
line
is inserted after ‘motion data error’ event:
W wymaganiu 094 po zdarzeniu „błąd danych dotyczących ruchu” dodaje się następujący
wiersz
:

In Requirement 094 the following
line
is inserted after ‘motion data error’ event:

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2133/2001 dodaje się następujący
wiersz
:

The following
line
is hereby added to Annex II to Regulation (EC) No 2133/2001:
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2133/2001 dodaje się następujący
wiersz
:

The following
line
is hereby added to Annex II to Regulation (EC) No 2133/2001:

skreśla się następujący
wiersz
:

the following
line
is deleted:
skreśla się następujący
wiersz
:

the following
line
is deleted:

...przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

...from the case-file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.
Za przekład dokumentu procesowego lub wyciągu z akt, zapewniony przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

Where the Registrar arranges for a procedural document or an extract from the case-file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.

...przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

...from the case file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.
Za przekład dokumentu procesowego lub wyciągu z akt, zapewniony przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

Where the Registrar arranges for a procedural document or an extract from the case file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.

...przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

...from the case-file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.
Za przekład dokumentu procesowego lub wyciągu z akt, zapewniony przez sekretarza na wniosek strony, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 1,25 EUR za
wiersz
.

Where the Registrar arranges for a procedural document or an extract from the case-file to be translated at the request of a party, a Registry charge of EUR 1,25 per
line
shall be imposed.

...decyzji 92/452/EWG, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się w wykazie następujący
wiersz
:

In the Annex to Decision 92/452/EEC, the following
row
is added to the list for the United States of America:
W załączniku do decyzji 92/452/EWG, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się w wykazie następujący
wiersz
:

In the Annex to Decision 92/452/EEC, the following
row
is added to the list for the United States of America:

...450, E 451 i E 452 po wierszu dotyczącym „napojów z białkami roślinnymi” wprowadza się następujący
wiersz
:

in the entry concerning additives E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 and E 452, the following row is inserted after the row concerning ‘vegetable protein drinks’:
w pozycji dotyczącej dodatków E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 i E 452 po wierszu dotyczącym „napojów z białkami roślinnymi” wprowadza się następujący
wiersz
:

in the entry concerning additives E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 and E 452, the following row is inserted after the row concerning ‘vegetable protein drinks’:

wiersz

the line
:
wiersz

the line
:

w odniesieniu do Nowej Zelandii dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for New Zealand is inserted:
w odniesieniu do Nowej Zelandii dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for New Zealand is inserted:

do punktu 0.5 dodaje się następujący
wiersz
:

the following
line
is added to point 0.5:
do punktu 0.5 dodaje się następujący
wiersz
:

the following
line
is added to point 0.5:

W załączniku III sekcja A do punktu 0.5 dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex III, Section A, the following
line
is added to point 0.5:
W załączniku III sekcja A do punktu 0.5 dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex III, Section A, the following
line
is added to point 0.5:

Na końcu tabeli w załączniku I dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex I to Directive 91/414/EEC the following
row
is added at the end of the table:
Na końcu tabeli w załączniku I dodaje się następujący
wiersz
:

In Annex I to Directive 91/414/EEC the following
row
is added at the end of the table:

...dnia 1 lipca 2012 r., a w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 należy skreślić odpowiedni
wiersz
.

That tariff quota should therefore be closed with effect from 1 July 2012 and the corresponding
row
should be deleted from the Annex to Regulation (EU) No 7/2010.
Kontyngent ten należy zatem zamknąć ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., a w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 należy skreślić odpowiedni
wiersz
.

That tariff quota should therefore be closed with effect from 1 July 2012 and the corresponding
row
should be deleted from the Annex to Regulation (EU) No 7/2010.

Strona 46, tabela w art. 1, druga kolumna („Przedsiębiorstwa”) pierwszy
wiersz
:

On page 46, in the first
line
of the table in Article 1 of Commission Decision 2008/577/EC:
Strona 46, tabela w art. 1, druga kolumna („Przedsiębiorstwa”) pierwszy
wiersz
:

On page 46, in the first
line
of the table in Article 1 of Commission Decision 2008/577/EC:

skreśla się ostatni
wiersz
;

the last
row
is deleted;
skreśla się ostatni
wiersz
;

the last
row
is deleted;

...GmbH”, pkt 3 tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

...GmbH’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:
w pozycji „BCS Öko-Garantie GmbH”, pkt 3 tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

Under ‘BCS Oko-Garantie GmbH’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:

...SrL”, pkt 3, tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

...SrL’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:
w pozycji „CCPB SrL”, pkt 3, tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

Under ‘CCPB SrL’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich