Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
W związku z tym, w przypadku importerów
wiersz
V powinien odpowiadać wierszowi N; w przypadku producentów wiersz V powinien być równy wierszowi N minus ilości sprzedane na rynku wspólnotowym, które...

Therefore, for importers,
row
V should equal
row
N; for producers, row V should equal row N minus any quantities sold on the Community market that were previously purchased from Community...
W związku z tym, w przypadku importerów
wiersz
V powinien odpowiadać wierszowi N; w przypadku producentów wiersz V powinien być równy wierszowi N minus ilości sprzedane na rynku wspólnotowym, które zostały wcześniej zakupione od importerów/dystrybutorów z obszaru Wspólnoty w danym roku sprawozdawczym lub w poprzednim roku.

Therefore, for importers,
row
V should equal
row
N; for producers, row V should equal row N minus any quantities sold on the Community market that were previously purchased from Community importers/distributors in this reporting year or in previous years.

Strona 24, załącznik III „Kwoty krajowe i regionalne”, kolumna trzecia „Izoglukoza”,
wiersz
ostatni „Ogółem”:

and on Page 24 in Annex III, ‘National and regional quotas’, in the column headed ‘Isoglucose’, against ‘Total’:
Strona 24, załącznik III „Kwoty krajowe i regionalne”, kolumna trzecia „Izoglukoza”,
wiersz
ostatni „Ogółem”:

and on Page 24 in Annex III, ‘National and regional quotas’, in the column headed ‘Isoglucose’, against ‘Total’:

w tabeli 2.8
wiersz
szesnasty otrzymuje brzmienie:

in Table 2.8 the 16th
row
is replaced by:
w tabeli 2.8
wiersz
szesnasty otrzymuje brzmienie:

in Table 2.8 the 16th
row
is replaced by:

wiersz
szesnasty:

in the 16th
row
:
wiersz
szesnasty:

in the 16th
row
:

w drugiej kolumnie „Definicja” kod „3 Specjalizujące się w uprawach trwałych”
wiersz
jedenasty „Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3” zachowuje w wersji polskiej dotychczasowe brzmienie...

In the second column ‘Definition’, Code ‘3 Specialist permanent crops’, the eleventh
row
‘Tropical fruits > 2/3’ is replaced by ‘Fruit of subtropical climate zones > 2/3’;
w drugiej kolumnie „Definicja” kod „3 Specjalizujące się w uprawach trwałych”
wiersz
jedenasty „Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3” zachowuje w wersji polskiej dotychczasowe brzmienie „Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3”;

In the second column ‘Definition’, Code ‘3 Specialist permanent crops’, the eleventh
row
‘Tropical fruits > 2/3’ is replaced by ‘Fruit of subtropical climate zones > 2/3’;

...3.7 „Elementy podsystemu »Tabor« związane z wymaganiami zasadniczymi” w tabeli skreśla się ostatni
wiersz
„Rejestr infrastruktury i taboru kolejowego”;

...3.7 ‘Elements of the rolling stock subsystem related to the essential requirements’, the last
row
‘Infrastructure and rolling stock register’ of the table is deleted.
w pkt 3.7 „Elementy podsystemu »Tabor« związane z wymaganiami zasadniczymi” w tabeli skreśla się ostatni
wiersz
„Rejestr infrastruktury i taboru kolejowego”;

In Section 3.7 ‘Elements of the rolling stock subsystem related to the essential requirements’, the last
row
‘Infrastructure and rolling stock register’ of the table is deleted.

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
shall contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
shall contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):
Każdy
wiersz
powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
should contain the following fields (in this order):

wiersz
przekompostowane lub sfermentowane odpady domowe otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to ‘Composted or fermented household waste’ is replaced by the following:
wiersz
przekompostowane lub sfermentowane odpady domowe otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to ‘Composted or fermented household waste’ is replaced by the following:

Wiersz
nr 20 odpowiada gruntom wymienionym w art. 102 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
20 corresponds to the areas referred to in Article 102(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.
Wiersz
nr 20 odpowiada gruntom wymienionym w art. 102 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
20 corresponds to the areas referred to in Article 102(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się
wiersz
nr 291 dotyczący chlorku didecylodimetyloamonu.

In Part A of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, the
row
No 291 didecyldimethylammonium chloride, is deleted.
W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się
wiersz
nr 291 dotyczący chlorku didecylodimetyloamonu.

In Part A of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, the
row
No 291 didecyldimethylammonium chloride, is deleted.

Wiersz
nr 5 »Rośliny uprawne zadeklarowane jako powierzchnia upraw paszowych do premii za bydło i owce« odpowiada powierzchni wymienionej w art. 102 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
5, “Arable crops declared as fodder areas for premiums for bovine animals and sheep”, corresponds to the areas referred to in Article 102(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.
Wiersz
nr 5 »Rośliny uprawne zadeklarowane jako powierzchnia upraw paszowych do premii za bydło i owce« odpowiada powierzchni wymienionej w art. 102 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
5, “Arable crops declared as fodder areas for premiums for bovine animals and sheep”, corresponds to the areas referred to in Article 102(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.

Wiersz
nr 24 odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych na uprawy strączkowych roślin paszowych zgodnie z drugim akapitem art. 107 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
24 relates to land set aside and used for growing fodder legumes in accordance with the second indent of Article 107(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.
Wiersz
nr 24 odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych na uprawy strączkowych roślin paszowych zgodnie z drugim akapitem art. 107 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Line
24 relates to land set aside and used for growing fodder legumes in accordance with the second indent of Article 107(3) of Regulation (EC) No 1782/2003.

Wiersz
nr 23 odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych w produkcji roślin uprawnych innych niż spożywcze, za które nie należą się dopłaty na mocy zasad wdrażających art. 107 ust. 3 tiret...

Line
23 relates to land set aside for the production of non-food crops and on which no payments are made under the rules implementing the first indent of Article 107(3) of Regulation (EC) No...
Wiersz
nr 23 odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych w produkcji roślin uprawnych innych niż spożywcze, za które nie należą się dopłaty na mocy zasad wdrażających art. 107 ust. 3 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (np. burak cukrowy, karczochy Jerusalem oraz korzenie cykorii).

Line
23 relates to land set aside for the production of non-food crops and on which no payments are made under the rules implementing the first indent of Article 107(3) of Regulation (EC) No 1782/2003 (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots).

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich