Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
Na str. 22, załącznik 1, rozdział 2, pkt 2.4.1,
wiersz
E. Coli, kolumna Limity m i M:

On page 22, Annex I, Chapter 2, point 2.4.1, against the entry ‘E. coli’, column ‘Limits m and M’:
Na str. 22, załącznik 1, rozdział 2, pkt 2.4.1,
wiersz
E. Coli, kolumna Limity m i M:

On page 22, Annex I, Chapter 2, point 2.4.1, against the entry ‘E. coli’, column ‘Limits m and M’:

...płatności za towary i usługi edukacyjne inne niż dla instytucji edukacyjnych w tabeli FINANCE1,
wiersz
H18

...for educational goods and services other than to educational institutions in table FINANCE1,
row
H18
Łączne płatności za towary i usługi edukacyjne inne niż dla instytucji edukacyjnych w tabeli FINANCE1,
wiersz
H18

Total payments for educational goods and services other than to educational institutions in table FINANCE1,
row
H18

W wykazie krajów trzecich znajdującym się w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG
wiersz
dotyczący terytorium „BR – Brazylia” otrzymuje brzmienie:

In the list of third countries laid down in Part 1 of Annex II to Decision 79/542/EEC, the
line
of the territory ‘BR-Brazil’ is replaced by the following:
W wykazie krajów trzecich znajdującym się w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG
wiersz
dotyczący terytorium „BR – Brazylia” otrzymuje brzmienie:

In the list of third countries laid down in Part 1 of Annex II to Decision 79/542/EEC, the
line
of the territory ‘BR-Brazil’ is replaced by the following:

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący tlenku fenbutacyny (tlenku fenbutatinu).

The
line
concerning fenbutatin oxide in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący tlenku fenbutacyny (tlenku fenbutatinu).

The
line
concerning fenbutatin oxide in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to Denmark is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to Denmark is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Germany is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Germany is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

the
row
for Germany shall be replaced by the following:
wiersz
dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

the
row
for Germany shall be replaced by the following:

w załączniku I
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Annex I the
row
concerning Spain is replaced by the following:
w załączniku I
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Annex I the
row
concerning Spain is replaced by the following:

W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC, the
entry
for Spain is replaced by the following:
W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC, the
entry
for Spain is replaced by the following:

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2007
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Annex I to Regulation (EC) No 1059/2007, the
row
concerning Spain is replaced by the following:
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2007
wiersz
dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

In Annex I to Regulation (EC) No 1059/2007, the
row
concerning Spain is replaced by the following:

...laboratoriów ustanowionym w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE należy zastąpić
wiersz
dotyczący Hiszpanii.

Accordingly, it
is
necessary to replace the
entry
for Spain in the list of national laboratories set out in Part A Annex XI to Directive 2003/85/EC.
W związku z powyższym w wykazie krajowych laboratoriów ustanowionym w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE należy zastąpić
wiersz
dotyczący Hiszpanii.

Accordingly, it
is
necessary to replace the
entry
for Spain in the list of national laboratories set out in Part A Annex XI to Directive 2003/85/EC.

Skreśla się
wiersz
dotyczący dodyny w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning dodine in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
Skreśla się
wiersz
dotyczący dodyny w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning dodine in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

Wiersz
dotyczący Słowacji w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1291/2009 otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Slovakia in the Annex to Regulation (EU) No 1291/2009 is replaced by the following:
Wiersz
dotyczący Słowacji w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1291/2009 otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Slovakia in the Annex to Regulation (EU) No 1291/2009 is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Slovakia is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Slovakia is replaced by the following:

...na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący terbutyloazyny w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning terbuthylazine in the Annex to that Decision.
Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie terbutyloazyny i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący terbutyloazyny w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/934/EC provides for the non-inclusion of terbuthylazine and the withdrawal of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning terbuthylazine in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący terbutyloazyny.

The
line
concerning terbuthylazine in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący terbutyloazyny.

The
line
concerning terbuthylazine in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący bromadiolonu.

The
line
concerning bromadiolone in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący bromadiolonu.

The
line
concerning bromadiolone in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.

Skreśla się
wiersz
dotyczący fosforku cynku w załączniku do decyzji 2008/941/WE.

The
line
concerning zinc phosphide in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.
Skreśla się
wiersz
dotyczący fosforku cynku w załączniku do decyzji 2008/941/WE.

The
line
concerning zinc phosphide in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.

Należy skreślić
wiersz
dotyczący fosforku cynku w załączniku do tej decyzji.

It
is
necessary to delete the
line
concerning zinc phosphide in the Annex to that Decision.
Należy skreślić
wiersz
dotyczący fosforku cynku w załączniku do tej decyzji.

It
is
necessary to delete the
line
concerning zinc phosphide in the Annex to that Decision.

wiersz
dotyczący Austrii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Austria shall be replaced by the following:
wiersz
dotyczący Austrii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Austria shall be replaced by the following:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich