Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
Strona 92, załącznik XIII, gatunek „Gładzica”,
wiersz
drugi (GUT):

on page 92, Annex XIII, species ‘European plaice’, second
line
(GUT):
Strona 92, załącznik XIII, gatunek „Gładzica”,
wiersz
drugi (GUT):

on page 92, Annex XIII, species ‘European plaice’, second
line
(GUT):

Strona 107, tabela 1,
wiersz
drugi, kolumna druga oraz strona 108, tabela 1, wiersz drugi, kolumna druga:

On page 107, in table 1, second
line
, second column, on page 108, in table 1, second line, second column:
Strona 107, tabela 1,
wiersz
drugi, kolumna druga oraz strona 108, tabela 1, wiersz drugi, kolumna druga:

On page 107, in table 1, second
line
, second column, on page 108, in table 1, second line, second column:

Strona 107, tabela 1, wiersz drugi, kolumna druga oraz strona 108, tabela 1,
wiersz
drugi, kolumna druga:

On page 107, in table 1, second line, second column, on page 108, in table 1, second
line
, second column:
Strona 107, tabela 1, wiersz drugi, kolumna druga oraz strona 108, tabela 1,
wiersz
drugi, kolumna druga:

On page 107, in table 1, second line, second column, on page 108, in table 1, second
line
, second column:

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 902/2010 część dotycząca kodu CN 08081080
wiersz
drugi otrzymuje brzmienie:

The second
line
of the Annex to Regulation (EU) No 902/2010, in the Section relating to CN Code 08081080, is to be replaced by the following text:
W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 902/2010 część dotycząca kodu CN 08081080
wiersz
drugi otrzymuje brzmienie:

The second
line
of the Annex to Regulation (EU) No 902/2010, in the Section relating to CN Code 08081080, is to be replaced by the following text:

Strona 22, art. 2 ust. 1
wiersz
drugi:

On page 22, Article 2, paragraph 1, second
line
:
Strona 22, art. 2 ust. 1
wiersz
drugi:

On page 22, Article 2, paragraph 1, second
line
:

Strona 22, załącznik,
wiersz
drugi:

On page 22, in the second
line
of the Annex,
Strona 22, załącznik,
wiersz
drugi:

On page 22, in the second
line
of the Annex,

Strona 101, załącznik XV, gatunek „Karmazyny”,
wiersz
trzeci (GUH):

on page 101, Annex XV, species ‘Atlantic redfishes’, third
line
(GUH):
Strona 101, załącznik XV, gatunek „Karmazyny”,
wiersz
trzeci (GUH):

on page 101, Annex XV, species ‘Atlantic redfishes’, third
line
(GUH):

Strona 88, załącznik XIII, gatunek „Żabnica”,
wiersz
trzeci (GUH):

on page 88, Annex XIII, species ‘Anglerfish’, third
line
(GUH):
Strona 88, załącznik XIII, gatunek „Żabnica”,
wiersz
trzeci (GUH):

on page 88, Annex XIII, species ‘Anglerfish’, third
line
(GUH):

W tabeli III
wiersz
trzeci otrzymuje brzmienie (wraz z usunięciem przypisu 2):

Table III, third
row
, amend to read (including the deletion of note 2):
W tabeli III
wiersz
trzeci otrzymuje brzmienie (wraz z usunięciem przypisu 2):

Table III, third
row
, amend to read (including the deletion of note 2):

w punkcie 5, art. 104 par. 3 akapit drugi,
wiersz
trzeci:

in the third
line
of the second subparagraph of Article 104(3):
w punkcie 5, art. 104 par. 3 akapit drugi,
wiersz
trzeci:

in the third
line
of the second subparagraph of Article 104(3):

Strona 45, art. 36 ust. 3,
wiersz
trzeci:

on page 45, in Article 36(3), on the third
line
:
Strona 45, art. 36 ust. 3,
wiersz
trzeci:

on page 45, in Article 36(3), on the third
line
:

...45, art. 1 pkt 1, tabela, w rubryce „Prądnice spawalnicze i agregaty prądotwórcze”, kolumna druga,
wiersz
trzeci:

...table in Article 1(1), under the item ‘Welding and power generators’, in the second column, third
row
:
Na stronie 45, art. 1 pkt 1, tabela, w rubryce „Prądnice spawalnicze i agregaty prądotwórcze”, kolumna druga,
wiersz
trzeci:

On page 45, in the table in Article 1(1), under the item ‘Welding and power generators’, in the second column, third
row
:

Ostatni
wiersz
pkt 35 decyzji o wszczęciu postępowania.

Last indent of point 35 of the decision to initiate the procedure.
Ostatni
wiersz
pkt 35 decyzji o wszczęciu postępowania.

Last indent of point 35 of the decision to initiate the procedure.

Strona 8, tabela załącznika,
wiersz
HR:

On page 8, in the Annex table,
row
HR:
Strona 8, tabela załącznika,
wiersz
HR:

On page 8, in the Annex table,
row
HR:

Na stronie 21, tabela w Załączniku, piąta kolumna „Pochodzenie”, ostatni
wiersz
: pocycja w brzmieniu:

On page 21, in the table which appears in Annex 1, fifth column, ‘Origin’, on the last
line
:
Na stronie 21, tabela w Załączniku, piąta kolumna „Pochodzenie”, ostatni
wiersz
: pocycja w brzmieniu:

On page 21, in the table which appears in Annex 1, fifth column, ‘Origin’, on the last
line
:

wiersz
siedemnasty:

in the 17th
row
:
wiersz
siedemnasty:

in the 17th
row
:

Strona 98, załącznik XV, gatunek „Dorsz”,
wiersz
siódmy (SAD):

on page 98, Annex XV, species ‘Cod’, seventh
line
(SAD):
Strona 98, załącznik XV, gatunek „Dorsz”,
wiersz
siódmy (SAD):

on page 98, Annex XV, species ‘Cod’, seventh
line
(SAD):

...4 wynika, że nawet po zsumowaniu wszystkich przychodów BAV (z tytułu administracji i zysków, patrz
wiersz
I) suma wszystkich płatności otrzymanych przez BAV w okresie od 1999 r. do 2005 r. jest...

Even adding up all revenues accrued to BAV (administration and profits, as indicated in item I), it can be concluded from Table 4 that the sum of all payments made to BAV during the period 1999 to...
Z tabeli 4 wynika, że nawet po zsumowaniu wszystkich przychodów BAV (z tytułu administracji i zysków, patrz
wiersz
I) suma wszystkich płatności otrzymanych przez BAV w okresie od 1999 r. do 2005 r. jest niższa niż szacunkowa rynkowa cena za użytkowanie terenu (obecnie 183500 EUR rocznie).

Even adding up all revenues accrued to BAV (administration and profits, as indicated in item I), it can be concluded from Table 4 that the sum of all payments made to BAV during the period 1999 to 2005 is lower overall than the estimated market value of the use of the site (currently EUR 183500 per annum).

Każdy
wiersz
zawiera następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
shall contain the following fields and in following order):
Każdy
wiersz
zawiera następujące pola (w przedstawionym porządku):

Each
line
shall contain the following fields and in following order):

Strona 22, załącznik,
wiersz
ESP, ALF/3X14-Beryksy, kolumna „Zmieniona kwota na rok 2009”:

On page 22, in the Annex,
row
ESP, ALF/3X14- Alfonsinos, headed column ‘Revised quota 2009’:
Strona 22, załącznik,
wiersz
ESP, ALF/3X14-Beryksy, kolumna „Zmieniona kwota na rok 2009”:

On page 22, in the Annex,
row
ESP, ALF/3X14- Alfonsinos, headed column ‘Revised quota 2009’:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich