Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wers
W
wersie
b) należy w stosownych przypadkach podać numer kodu odpowiednich właściwych organów dla każdego kraju, a w wersie c) należy wstawić nazwę przejścia granicznego lub portu oraz, w stosownych...

On
line
(b), provide, where applicable, the code number of the respective competent authority for each country and on line (c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable,...
W
wersie
b) należy w stosownych przypadkach podać numer kodu odpowiednich właściwych organów dla każdego kraju, a w wersie c) należy wstawić nazwę przejścia granicznego lub portu oraz, w stosownych przypadkach, numer kodu urzędu celnego odpowiadającego punktowi wjazdu lub wyjazdu do/z danego kraju.

On
line
(b), provide, where applicable, the code number of the respective competent authority for each country and on line (c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office code number as the point of entry to or exit from a particular country.

w załączniku, w
wersie
dotyczącym benomylu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Tylko dla użytkowników profesjonalnych posiadających odpowiedni sprzęt ochronny.

In the Annex, in the
line
referring to benomyl, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Limited to professional users with appropriate protective equipment.
w załączniku, w
wersie
dotyczącym benomylu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Tylko dla użytkowników profesjonalnych posiadających odpowiedni sprzęt ochronny.

In the Annex, in the
line
referring to benomyl, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Limited to professional users with appropriate protective equipment.

w
wersie
dotyczącym bensultapu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, buraki, ziemniaki i lucerna”;

In the
line
referring to bensultap, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Sunflower, beet, potatoes and alfalfa’ are added.
w
wersie
dotyczącym bensultapu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, buraki, ziemniaki i lucerna”;

In the
line
referring to bensultap, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Sunflower, beet, potatoes and alfalfa’ are added.

w
wersie
dotyczącym prometrynu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, bawełna i baldaszkowate”;

in the
line
referring to prometryne, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Sunflower, cotton and Umbelliferae’ are added.
w
wersie
dotyczącym prometrynu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Słonecznik, bawełna i baldaszkowate”;

in the
line
referring to prometryne, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Sunflower, cotton and Umbelliferae’ are added.

w
wersie
dotyczącym terbufosu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Tylko dla użytkowników profesjonalnych posiadających odpowiedni sprzęt ochronny.

in the
line
referring to terbufos, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Limited to professional users with appropriate protective equipment.
w
wersie
dotyczącym terbufosu, w kolumnie B dodaje się słowo „Bułgaria”, a w kolumnie C słowa „Tylko dla użytkowników profesjonalnych posiadających odpowiedni sprzęt ochronny.

in the
line
referring to terbufos, under column B the word ‘Bulgaria’ is added and under column C the words ‘Limited to professional users with appropriate protective equipment.

...wartości współczynnika ocieplenia globalnego 3000 dla HFC określonej w art. 12 ust. 2
wers
trzeci zarządzenia nr 447/2002, jak również klauzuli wyłączenia określonej w art. 12 ust. 2 wer

...respectively) the limit value of Global Warming Potential 3000 for HFC laid down in Article 12(2)
line
3 of Ordinance No 447/2002, as well as the exception clause laid down in Article 12(2) line...
Zmiana wprowadzona w 2007 r. uwzględnia postanowienie austriackiego Trybunału Konstytucyjnego o unieważnieniu (w postanowieniach z dnia 9 czerwca 2005 r. i dnia 1 grudnia 2005 r., opublikowanych w Federalnym Dzienniku Ustaw w dniu, odpowiednio, 9 sierpnia 2005 r. oraz 24 lutego 2006 r.) dopuszczalnej wartości współczynnika ocieplenia globalnego 3000 dla HFC określonej w art. 12 ust. 2
wers
trzeci zarządzenia nr 447/2002, jak również klauzuli wyłączenia określonej w art. 12 ust. 2 wers 3 lit. a) przedmiotowego zarządzenia, jako sprzecznych z prawem.

The amendment in 2007 takes into account the decision of the Austrian Constitutional Court to annul (in decisions of 9 June 2005 and 1 December 2005, published in the Federal Law Gazette on 9 August 2005 and 24 February 2006 respectively) the limit value of Global Warming Potential 3000 for HFC laid down in Article 12(2)
line
3 of Ordinance No 447/2002, as well as the exception clause laid down in Article 12(2) line 3(a) thereof, with the reason of their being unlawful.

(w połączeniu z
wersem
74; element FAR/DU)

(merged with
line
74: FAR/DU element)
(w połączeniu z
wersem
74; element FAR/DU)

(merged with
line
74: FAR/DU element)

...ustalająca budżet na rok 2011, Wykaz aktów prawnych, załącznik III, Konta świadczeń emerytalnych,
wers
60, JORF nr 0302 z dnia 30 grudnia 2010 r., s. 23033.

...2010 de finances pour 2011), Statutory Statements Annex III, Earmarked Accounts, Pensions,
line
60, JORF No 0302 of 30 December 2010, page 23033.
Ustawa nr 2010-1657 z dnia 29 grudnia 2010 r. ustalająca budżet na rok 2011, Wykaz aktów prawnych, załącznik III, Konta świadczeń emerytalnych,
wers
60, JORF nr 0302 z dnia 30 grudnia 2010 r., s. 23033.

Finance Law No 2010-1657 of 29 December 2010 for 2011 (Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011), Statutory Statements Annex III, Earmarked Accounts, Pensions,
line
60, JORF No 0302 of 30 December 2010, page 23033.

...2 wers trzeci zarządzenia nr 447/2002, jak również klauzuli wyłączenia określonej w art. 12 ust. 2
wers
3 lit. a) przedmiotowego zarządzenia, jako sprzecznych z prawem.

...12(2) line 3 of Ordinance No 447/2002, as well as the exception clause laid down in Article 12(2)
line
3(a) thereof, with the reason of their being unlawful.
Zmiana wprowadzona w 2007 r. uwzględnia postanowienie austriackiego Trybunału Konstytucyjnego o unieważnieniu (w postanowieniach z dnia 9 czerwca 2005 r. i dnia 1 grudnia 2005 r., opublikowanych w Federalnym Dzienniku Ustaw w dniu, odpowiednio, 9 sierpnia 2005 r. oraz 24 lutego 2006 r.) dopuszczalnej wartości współczynnika ocieplenia globalnego 3000 dla HFC określonej w art. 12 ust. 2 wers trzeci zarządzenia nr 447/2002, jak również klauzuli wyłączenia określonej w art. 12 ust. 2
wers
3 lit. a) przedmiotowego zarządzenia, jako sprzecznych z prawem.

The amendment in 2007 takes into account the decision of the Austrian Constitutional Court to annul (in decisions of 9 June 2005 and 1 December 2005, published in the Federal Law Gazette on 9 August 2005 and 24 February 2006 respectively) the limit value of Global Warming Potential 3000 for HFC laid down in Article 12(2) line 3 of Ordinance No 447/2002, as well as the exception clause laid down in Article 12(2)
line
3(a) thereof, with the reason of their being unlawful.

Strona 231, w tabeli dodaje się
wers
w brzmieniu:

On page 231, the following
line
shall be added in the table:
Strona 231, w tabeli dodaje się
wers
w brzmieniu:

On page 231, the following
line
shall be added in the table:

Na stronie 13:
wers
w brzmieniu:

On page 13, in Annex II, in
box
10 of the ‘Certificate —
Mineral
waters’:
Na stronie 13:
wers
w brzmieniu:

On page 13, in Annex II, in
box
10 of the ‘Certificate —
Mineral
waters’:

...w stosownych przypadkach podać numer kodu odpowiednich właściwych organów dla każdego kraju, a w
wersie
c) należy wstawić nazwę przejścia granicznego lub portu oraz, w stosownych przypadkach, numer

...where applicable, the code number of the respective competent authority for each country and on
line
(c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office co
W wersie b) należy w stosownych przypadkach podać numer kodu odpowiednich właściwych organów dla każdego kraju, a w
wersie
c) należy wstawić nazwę przejścia granicznego lub portu oraz, w stosownych przypadkach, numer kodu urzędu celnego odpowiadającego punktowi wjazdu lub wyjazdu do/z danego kraju.

On line (b), provide, where applicable, the code number of the respective competent authority for each country and on
line
(c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office code number as the point of entry to or exit from a particular country.

Dla krajów tranzytu należy podać w
wersie
c) informacje o punktach wjazdu i wyjazdu.

For transit countries give the information in
line
(c) for points of entry and exit.
Dla krajów tranzytu należy podać w
wersie
c) informacje o punktach wjazdu i wyjazdu.

For transit countries give the information in
line
(c) for points of entry and exit.

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2010 [2] należy sprostować dwa
wersy
, ponieważ wyładunki dokonane przez estońskie statki w Hiszpanii i Danii zostały nieprawidłowo zgłoszone.

In the Annex to Commission Regulation (EU) No 1004/2010 [2]: two
lines
should be corrected, because landings made by Estonia vessels in Spain and Denmark were misreported.
W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2010 [2] należy sprostować dwa
wersy
, ponieważ wyładunki dokonane przez estońskie statki w Hiszpanii i Danii zostały nieprawidłowo zgłoszone.

In the Annex to Commission Regulation (EU) No 1004/2010 [2]: two
lines
should be corrected, because landings made by Estonia vessels in Spain and Denmark were misreported.

Pole nr 15 (zob. załącznik II część 1 pkt 8–10, 14): W
wersie
a) pola nr 15 należy podać nazwy państw [11] wysyłki, państw tranzytowych i przeznaczenia lub kody każdego z tych krajów przy użyciu...

Block 15 (See Annex II, Part 1, points 8-10, 14): On
line
(a) of block 15, provide the name of the countries [11] of dispatch, transit and destination or the codes for each country by using the ISO...
Pole nr 15 (zob. załącznik II część 1 pkt 8–10, 14): W
wersie
a) pola nr 15 należy podać nazwy państw [11] wysyłki, państw tranzytowych i przeznaczenia lub kody każdego z tych krajów przy użyciu oznaczeń według normy ISO 3166 [12].

Block 15 (See Annex II, Part 1, points 8-10, 14): On
line
(a) of block 15, provide the name of the countries [11] of dispatch, transit and destination or the codes for each country by using the ISO standard 3166 abbreviations [12].

siódmy
wers
otrzymuje brzmienie:

the seventh
line
is replaced by the following:
siódmy
wers
otrzymuje brzmienie:

the seventh
line
is replaced by the following:

skreśla się
wers
ósmy:

the eight
line
:
skreśla się
wers
ósmy:

the eight
line
:

...może być sprzeczne z pierwotnymi celami, dla których dane były gromadzone i wymieniane w ramach
WERS
,

the storage and further processing outside the EWRS must not be incompatible with the original purposes for which data were collected and exchanged within the EWRS,
przechowywanie i dalsze przetwarzanie poza EWRS nie może być sprzeczne z pierwotnymi celami, dla których dane były gromadzone i wymieniane w ramach
WERS
,

the storage and further processing outside the EWRS must not be incompatible with the original purposes for which data were collected and exchanged within the EWRS,

Na stronie 43, w załączniku IIIC, w szóstym
wersie
:

On page 43, in Annex III C, sixth
line
:
Na stronie 43, w załączniku IIIC, w szóstym
wersie
:

On page 43, in Annex III C, sixth
line
:

...konieczne, adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do pierwotnych celów gromadzenia danych w
WERS
,

...adequate, relevant and not excessive in relation to the original purposes of collection in the
EWRS
,
dalsze przetwarzanie musi mieć podstawę prawną w odpowiednich krajowych przepisach o ochronie danych; oraz być konieczne, adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do pierwotnych celów gromadzenia danych w
WERS
,

this further processing must have a legal basis in the relevant national data protection laws; be necessary, adequate, relevant and not excessive in relation to the original purposes of collection in the
EWRS
,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich