Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: styl
Styl
nadwozia:

Body
style
:
Styl
nadwozia:

Body
style
:

...usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „zgodnie z recepturą stosowaną”, „imitacja” i tym podobne, w tym jeśli produ

...of the products or services is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’ or similar,...
wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „zgodnie z recepturą stosowaną”, „imitacja” i tym podobne, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik;

any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the products or services is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’ or similar, including when those products are used as
an
ingredient;

...jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »jak« lub tym podobne;

...of the product or service is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »jak« lub tym podobne;

any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;

...jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” i tym podobne;

...of the product or service is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘flavour’, ‘like’ or
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” i tym podobne;

any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated or accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘flavour’, ‘like’ or similar;

...niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »sposób« i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »sposób« i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;

...niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „sposób” i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘flavour’, ‘like’ or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: „
styl
”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „sposób” i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as ‘
style
’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘flavour’, ‘like’ or similar;

...niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »sposób« i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: »
styl
«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »sposób« i tym podobne;

any misuse even if the protected term is accompanied by
an
expression such as “
style
”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;

Jednostka litotektoniczna określona przez
styl
deformacji lub charakterystyczną strukturę geologiczną, którą można zaobserwować w wychodni.

Lithotectonic unit defined by deformation
style
or characteristic geologic structure observable in outcrop.
Jednostka litotektoniczna określona przez
styl
deformacji lub charakterystyczną strukturę geologiczną, którą można zaobserwować w wychodni.

Lithotectonic unit defined by deformation
style
or characteristic geologic structure observable in outcrop.

...szkołę lub styl (np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming, styl Ludwika XV lub
styl
wiktoriański).

...school or style (for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV
style
or Victorian
style
).
Jeżeli artysta nie jest znany, podać pracownię, szkołę lub styl (np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming, styl Ludwika XV lub
styl
wiktoriański).

If the artist is not known, state the workshop, school or style (for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV
style
or Victorian
style
).

...znany, podać pracownię, szkołę lub styl (np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming,
styl
Ludwika XV lub styl wiktoriański).

If the artist is not known, state the workshop, school or style (for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV style or Victorian style).
Jeżeli artysta nie jest znany, podać pracownię, szkołę lub styl (np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming,
styl
Ludwika XV lub styl wiktoriański).

If the artist is not known, state the workshop, school or style (for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV style or Victorian style).

styl
” (style) oznacza przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń;

‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,
styl
” (style) oznacza przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń;

‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,

...transkrypcji lub transliteracji, lub towarzyszą jej określenia takie jak: »rodzaj«, »typ«, »
styl
«, »sposób«, »na wzór«, »metoda« lub inne podobne wyrażenia, w tym znaki graficzne, które mogą w

...transcribed or has been transliterated, or accompanied by terms such as “kind”, “type”, “
style
”, “way”, “
imitation
”, “method” or other analogous expressions, including graphic symbols which
Ochrona przewidziana na mocy art. 5 stosuje się również nawet w tych przypadkach, gdy wskazane jest prawdziwe pochodzenie napoju spirytusowego lub napoju aromatyzowanego, jak również w przypadku gdy nazwa jest przetłumaczona bądź była przedmiotem transkrypcji lub transliteracji, lub towarzyszą jej określenia takie jak: »rodzaj«, »typ«, »
styl
«, »sposób«, »na wzór«, »metoda« lub inne podobne wyrażenia, w tym znaki graficzne, które mogą wprowadzić w błąd.”;

The protection afforded by Article 5 shall also apply even where the true origin of the spirit drink or the aromatised drink is indicated, or where the designation is translated, transcribed or has been transliterated, or accompanied by terms such as “kind”, “type”, “
style
”, “way”, “
imitation
”, “method” or other analogous expressions, including graphic symbols which may lead to confusion.’

19 Artysta, okres, pracownia lub
styl

19 Artist, period, workshop and/or
style
19 Artysta, okres, pracownia lub
styl

19 Artist, period, workshop and/or
style

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich