Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: styl
Styl
składa się z tytułu i unikalnego identyfikatora

A
style
shall be composed of a title and a unique identifier
Styl
składa się z tytułu i unikalnego identyfikatora

A
style
shall be composed of a title and a unique identifier

...protokołu SOAP w wersji 1.1 poprzez protokół przesyłu hipertekstu (HTTP) w wersji 1.1 (zakodowany
styl
zdalnego wywoływania procedur (RPC)).”;

...1.1 over the hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded
style
).’;
wszystkie procesy dotyczące uprawnień, zweryfikowanych emisji, automatycznych zmian tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji i rachunków są wykonywane przez wymianę danych zapisanych w rozszerzalnym języku znakowania (XML) z wykorzystaniem protokołu SOAP w wersji 1.1 poprzez protokół przesyłu hipertekstu (HTTP) w wersji 1.1 (zakodowany
styl
zdalnego wywoływania procedur (RPC)).”;

all processes concerning allowances, verified emissions, automatic national allocation plan table changes and accounts shall be completed by the exchange of data written in extensible markup language (XML) using the simple object access protocol (SOAP) version 1.1 over the hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded
style
).’;

...z systemów informacyjnych i systemów łączności w pojazdach powinny promować bezpieczny
styl
jazdy.

Those related to use of in-vehicle information and communication systems should support safe driving practice.
Zasady związane z korzystaniem z systemów informacyjnych i systemów łączności w pojazdach powinny promować bezpieczny
styl
jazdy.

Those related to use of in-vehicle information and communication systems should support safe driving practice.

...z systemów informacyjnych i systemów łączności w pojazdach powinny promować bezpieczny
styl
jazdy.

Those related to use of in-vehicle information and communication systems should support safe driving practice.
Zasady związane z korzystaniem z systemów informacyjnych i systemów łączności w pojazdach powinny promować bezpieczny
styl
jazdy.

Those related to use of in-vehicle information and communication systems should support safe driving practice.

Zapewniony jest przewodnik dotyczący stylu oprogramowania, w którym określony jest styl kodowania,
styl
dokumentacji, modularyzacja, analizy konfliktu oraz badanie elementów oprogramowania.

A software style guide shall be provided that specifies code writing style, documentation
style
, modularisation, conflict analyses and testing of software components.
Zapewniony jest przewodnik dotyczący stylu oprogramowania, w którym określony jest styl kodowania,
styl
dokumentacji, modularyzacja, analizy konfliktu oraz badanie elementów oprogramowania.

A software style guide shall be provided that specifies code writing style, documentation
style
, modularisation, conflict analyses and testing of software components.

...przeglądowa zawiera instrukcję dotyczącą symboli, aby przedstawić symbol, wypełnienie obszaru lub
styl
linii,

In this case, the look-up table provides the symbology instruction to show a symbol,
an
area fill, or a line
style
,
W takim przypadku tablica przeglądowa zawiera instrukcję dotyczącą symboli, aby przedstawić symbol, wypełnienie obszaru lub
styl
linii,

In this case, the look-up table provides the symbology instruction to show a symbol,
an
area fill, or a line
style
,

Format i
styl
dokumentów strategicznych będzie dobrany do docelowych grup odbiorców, tak by dokumenty te były dostępne i zrozumiałe.

The policy papers will use a format and
style
that makes them accessible to target audiences and user-friendly.
Format i
styl
dokumentów strategicznych będzie dobrany do docelowych grup odbiorców, tak by dokumenty te były dostępne i zrozumiałe.

The policy papers will use a format and
style
that makes them accessible to target audiences and user-friendly.

Jeżeli artysta nie jest znany, podać pracownię, szkołę lub
styl
(np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming, styl Ludwika XV lub styl wiktoriański).

If the artist is not known, state the workshop, school or
style
(for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV style or Victorian style).
Jeżeli artysta nie jest znany, podać pracownię, szkołę lub
styl
(np. pracownia Velazqueza, szkoła wenecka, okres Ming, styl Ludwika XV lub styl wiktoriański).

If the artist is not known, state the workshop, school or
style
(for example workshop of Velazquez, Venetian school, Ming period, Louis XV style or Victorian style).

oznaczenie posiada kolor, wielkość i
styl
czcionki, które nie są bardziej widoczne niż opis handlowy produktu i całe oznaczenie składa się z liter tej samej wielkości;

the indication shall appear in a colour, size and
style
of lettering which is not more prominent than the sales description of the product, the entire indication shall have the same size of letters;
oznaczenie posiada kolor, wielkość i
styl
czcionki, które nie są bardziej widoczne niż opis handlowy produktu i całe oznaczenie składa się z liter tej samej wielkości;

the indication shall appear in a colour, size and
style
of lettering which is not more prominent than the sales description of the product, the entire indication shall have the same size of letters;

Zapewniony jest przewodnik dotyczący stylu oprogramowania, w którym określony jest
styl
kodowania, styl dokumentacji, modularyzacja, analizy konfliktu oraz badanie elementów oprogramowania.

A software style guide shall be provided that specifies code
writing style
, documentation style, modularisation, conflict analyses and testing of software components.
Zapewniony jest przewodnik dotyczący stylu oprogramowania, w którym określony jest
styl
kodowania, styl dokumentacji, modularyzacja, analizy konfliktu oraz badanie elementów oprogramowania.

A software style guide shall be provided that specifies code
writing style
, documentation style, modularisation, conflict analyses and testing of software components.

...usług, w tym, ale nie tylko, narzędzi opartych na nanomedycynie, promujących zdrowy
styl
życia, dobrostan, zdrowie psychiczne, dbanie o siebie, lepsze profesjonalne współdziałanie międ

...services including but not limited to nanomedicine-based tools which promote a healthy
lifestyle
, well-being, mental health, self-care, improved citizen/healthcare professional interactio
W tym celu należy podjąć badania społeczno-ekonomicznych czynników i wartości kulturowych, modeli behawioralnych i społecznych, postaw i aspiracji w odniesieniu do zindywidualizowanych technologii w zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub przenośnych, nowych metod diagnostycznych, czujników i narzędzi do monitorowania i zindywidualizowanych usług, w tym, ale nie tylko, narzędzi opartych na nanomedycynie, promujących zdrowy
styl
życia, dobrostan, zdrowie psychiczne, dbanie o siebie, lepsze profesjonalne współdziałanie między obywatelami i służbą zdrowia, zindywidualizowane programy dotyczące postępowania z chorobą i niepełnosprawnością z myślą, między innymi, o zwiększeniu autonomii pacjentów, oraz wspieranie infrastruktury wiedzy.

This requires research into socio-economic factors and cultural values, behavioural and social models, attitudes and aspirations in relation to personalised health technologies, mobile and/or portable tools, new diagnostics, sensors and devices for monitoring and personalised services including but not limited to nanomedicine-based tools which promote a healthy
lifestyle
, well-being, mental health, self-care, improved citizen/healthcare professional interaction, personalised programmes for disease and disability management to, inter alia, enhance patients' autonomy, as well as support for knowledge infrastructures.

...w odniesieniu do szeroko pojętych czynników wpływających na zdrowie (takich jak stres, dieta,
styl
życia lub czynniki środowiskowe oraz ich interakcja z lekami). Identyfikacja udanych interwencj

...and better use of medicines: to develop efficient public health interventions addressing wider
determinants
of health (such as stress, diet,
lifestyle
or environmental factors and their interacti
Opracowanie skutecznych interwencji w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do szeroko pojętych czynników wpływających na zdrowie (takich jak stres, dieta,
styl
życia lub czynniki środowiskowe oraz ich interakcja z lekami). Identyfikacja udanych interwencji w różnych obszarach opieki zdrowotnej w celu poprawy praktyk związanych z przepisywaniem leków oraz ich użyciem przez pacjentów (łącznie z aspektami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i interakcji leków).

Enhanced disease prevention and better use of medicines: to develop efficient public health interventions addressing wider
determinants
of health (such as stress, diet,
lifestyle
or environmental factors and their interaction with medication); to identify successful interventions in different health care settings to improve the prescription of medicines and their use by patients (including pharmacovigilance aspects and interactions of medicines).

zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2014 r., których tematami będą zdrowy
styl
życia i aktywne starzenie się oraz surowce, zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2016 r.,...

a call for two new KICs in 2014 in the themes of Healthy Living and Active Ageing and Raw Materials; a call for two new KICs in 2016 in the themes of Food4Future and Added-value manufacturing and a...
zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2014 r., których tematami będą zdrowy
styl
życia i aktywne starzenie się oraz surowce, zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2016 r., których tematami będą żywność na przyszłość oraz produkcja oferująca wartość dodaną, a także zaproszenie do uczestnictwa w jednej WWiI w 2018 r., której tematem będzie mobilność w miastach;

a call for two new KICs in 2014 in the themes of Healthy Living and Active Ageing and Raw Materials; a call for two new KICs in 2016 in the themes of Food4Future and Added-value manufacturing and a call for one new KIC in 2018 in the theme of Urban Mobility.

zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2014 r., których tematami będą zdrowy
styl
życia i aktywne starzenie się oraz surowce, zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2016 r.,...

a call for two new KICs in 2014 in the themes of Healthy Living and Active Ageing and Raw Materials; a call for two new KICs in 2016 in the themes of Food4Future and Added-value Manufacturing and a...
zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2014 r., których tematami będą zdrowy
styl
życia i aktywne starzenie się oraz surowce, zaproszenie do uczestnictwa w dwóch nowych WWiI w 2016 r., których tematami będą żywność na przyszłość oraz produkcja oferująca wartość dodaną, a także zaproszenie do uczestnictwa w jednej WWiI w 2018 r., której tematem będzie mobilność w miastach;

a call for two new KICs in 2014 in the themes of Healthy Living and Active Ageing and Raw Materials; a call for two new KICs in 2016 in the themes of Food4Future and Added-value Manufacturing and a call for one new KIC in 2018 in the theme of Urban Mobility.

Działania te koncentrowałyby się na tym okresie, w którym ludzie „kształtują” swój
styl
życia i dotyczyłyby zarówno czynników i okresów ryzyka, jak i czynników ochronnych mających wpływ na styl życia...

This would focus on the years when people are ‘forming’ their
lifestyles
and would address both risk factors and periods of risk, and protective factors with an impact on lifestyles and behaviours.
Działania te koncentrowałyby się na tym okresie, w którym ludzie „kształtują” swój
styl
życia i dotyczyłyby zarówno czynników i okresów ryzyka, jak i czynników ochronnych mających wpływ na styl życia i zachowania.

This would focus on the years when people are ‘forming’ their
lifestyles
and would address both risk factors and periods of risk, and protective factors with an impact on lifestyles and behaviours.

...dzieci i młodzieży, co obejmuje zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki ochrony, i ma wpływ na
styl
życia i zachowania.

...in particular for children and young people, covering both risk and protective factors with
an
impact on
lifestyles
and behaviours.
Szczególny akcent zostanie położony na projekty koncentrujące się na dobrych praktycznych wzorcach upowszechniania umiejętności życiowych związanych ze zdrowiem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co obejmuje zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki ochrony, i ma wpływ na
styl
życia i zachowania.

A specific focus will be on projects addressing good practice in conveying health-related life skills, in particular for children and young people, covering both risk and protective factors with
an
impact on
lifestyles
and behaviours.

...i dotyczyłyby zarówno czynników i okresów ryzyka, jak i czynników ochronnych mających wpływ na
styl
życia i zachowania.

...lifestyles and would address both risk factors and periods of risk, and protective factors with
an
impact on
lifestyles
and behaviours.
Działania te koncentrowałyby się na tym okresie, w którym ludzie „kształtują” swój styl życia i dotyczyłyby zarówno czynników i okresów ryzyka, jak i czynników ochronnych mających wpływ na
styl
życia i zachowania.

This would focus on the years when people are ‘forming’ their lifestyles and would address both risk factors and periods of risk, and protective factors with
an
impact on
lifestyles
and behaviours.

...promowania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, tworzenie warunków wspierających zdrowy
styl
życia i profilaktyka chorób; podejmowanie działań w zakresie podstawowych czynników, takich jak

...to promote and improve physical and mental health, creating supportive environments for healthy
lifestyles
and preventing disease; take action on key factors such as nutrition and physical activit
Zwrócenie uwagi na uwarunkowania zdrowotne w celu promowania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, tworzenie warunków wspierających zdrowy
styl
życia i profilaktyka chorób; podejmowanie działań w zakresie podstawowych czynników, takich jak odżywianie, aktywność fizyczna i zdrowie seksualne oraz w zakresie uwarunkowań związanych z uzależnieniami, takimi jak papierosy, alkohol, nielegalne narkotyki i niewłaściwie stosowane leki, przez skupienie się na kluczowych zagadnieniach, czyli edukacji i miejscu pracy, oraz na całym okresie życia.

Address health determinants to promote and improve physical and mental health, creating supportive environments for healthy
lifestyles
and preventing disease; take action on key factors such as nutrition and physical activity and sexual health, and on addiction-related determinants such as tobacco, alcohol, illegal drugs and pharmaceuticals used improperly, focusing on key settings such as education and the workplace, and across the life cycle.

Styl
życia (np. życie ponad stan) oraz rutynowe zachowania

Lifestyle
(such as living above means) and routine
Styl
życia (np. życie ponad stan) oraz rutynowe zachowania

Lifestyle
(such as living above means) and routine

Promowanie aktywności fizycznej poprzez infrastrukturę i zdrowy
styl
życia, urbanistykę i planowanie regionalne oraz lepsze wykorzystanie środowiska fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i...

Promoting physical activity through infrastructure and healthy
lifestyles
, urban/regional planning and better use of the physical environment, with a particular focus on children and young people:...
Promowanie aktywności fizycznej poprzez infrastrukturę i zdrowy
styl
życia, urbanistykę i planowanie regionalne oraz lepsze wykorzystanie środowiska fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: promowanie i wymiana sprawdzonych rozwiązań na poziomie lokalnym/regionalnym.

Promoting physical activity through infrastructure and healthy
lifestyles
, urban/regional planning and better use of the physical environment, with a particular focus on children and young people: promoting and sharing good practice at local/regional level.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich