Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: roślinność
3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos
3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos

3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos
3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos

Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salixelaeagnos
Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salixelaeagnos

3230 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Myricaria germanica

3230 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Myricaria germanica
3230 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Myricaria germanica

3230 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Myricaria germanica

3230 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Myricaria germanica

3230 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Myricaria germanica
3230 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Myricaria germanica

3230 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Myricaria germanica

Rzeki o mulistych brzegach z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

Rivers with muddy banks with Chenopodionrubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation
Rzeki o mulistych brzegach z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

Rivers with muddy banks with Chenopodionrubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation

3270 Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation
3270 Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation

3270 Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation
3270 Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation

Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri spp. oraz Bidention spp.

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation
Rzeki podgórskie z
roślinnością
Chenopodion rubri spp. oraz Bidention spp.

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p.
vegetation

W pkt 5 znajdują się szczegółowe reguły stosowane do obliczeń zasobów węgla w masie
roślinności
; stosuje się go jednak wyłącznie w przypadku, gdy postanowiono nie korzystać z gotowych wartości...

Point 5 provides detailed rules for carbon stock in
vegetation
, but is only relevant in the case the choice is made not to use values for above and below ground vegetation carbon stock provided in...
W pkt 5 znajdują się szczegółowe reguły stosowane do obliczeń zasobów węgla w masie
roślinności
; stosuje się go jednak wyłącznie w przypadku, gdy postanowiono nie korzystać z gotowych wartości liczbowych zasobów węgla w roślinności na powierzchni i pod powierzchnią gruntu, określonych w pkt 8 wytycznych (zastosowanie wartości podanych w pkt 8 nie jest obowiązkowe, a w niektórych przypadkach może nie zawierać odpowiednich danych).

Point 5 provides detailed rules for carbon stock in
vegetation
, but is only relevant in the case the choice is made not to use values for above and below ground vegetation carbon stock provided in point 8 of the guidelines (the use of the values provided in point 8 is not obligatory and for certain cases it may not contain the appropriate values).

...nośników środowiskowych i innych parametrów ekosystemu (bioróżnorodności, kondycji ekologicznej
roślinności
itp.) prowadzona przez władze publiczne lub w ich imieniu w tym elemencie »AbstractMonit

...of environmental media and of other ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of
vegetation
, etc.) by or on behalf of public authorities at this AbstractMonitoringFeature.
Obserwacja emisji, stanu nośników środowiskowych i innych parametrów ekosystemu (bioróżnorodności, kondycji ekologicznej
roślinności
itp.) prowadzona przez władze publiczne lub w ich imieniu w tym elemencie »AbstractMonitoringFeature«.

Observation of emissions, of the state of environmental media and of other ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of
vegetation
, etc.) by or on behalf of public authorities at this AbstractMonitoringFeature.

...biologiczne (np. występujące typy siedlisk, właściwości strukturalne, listy gatunków, typy
roślinności
itp.);

...and biological information (e.g. occurring habitat types, structural traits, lists of species,
vegetation
types).
»obiekt siedliskowy« (habitat feature) oznacza dokładną lokalizację, wielkość (obszar lub wolumen) oraz informacje biologiczne (np. występujące typy siedlisk, właściwości strukturalne, listy gatunków, typy
roślinności
itp.);

“habitat feature” means a habitat in terms of its exact location, size (area or volume) and biological information (e.g. occurring habitat types, structural traits, lists of species,
vegetation
types).

1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (
roślinność
endemiczna dla tych wybrzeży)

1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts
1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (
roślinność
endemiczna dla tych wybrzeży)

1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts

1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (
roślinność
endemiczna dla tych wybrzeży)

1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts
1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (
roślinność
endemiczna dla tych wybrzeży)

1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts

...ochrony zdrowia ludzi: ważne dane dla jednego roku,dla wartości docelowej w odniesieniu do ochrony
roślinności
: ważne dane dla trzech lat.

...the protection of human health: valid data for one year,for the target value for the protection of
vegetation
: valid data for three years.
Jeśli średnie trzyletnie lub pięcioletnie nie mogą być określone na podstawie pełnych kolejnych danych rocznych, minimalne dane roczne wymagane do sprawdzenia zgodności z wartościami docelowymi są następujące:dla wartości docelowej w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzi: ważne dane dla jednego roku,dla wartości docelowej w odniesieniu do ochrony
roślinności
: ważne dane dla trzech lat.

If the three or five year averages cannot be determined on the basis of a full and consecutive set of annual data, the minimum annual data required for checking compliance with the target values will be as follows:for the target value for the protection of human health: valid data for one year,for the target value for the protection of
vegetation
: valid data for three years.

Opisanej tu metodyki nie należy stosować dla makii i
roślinności
podobnego typu.

The methodologies described here are inappropriate for maquis and similar
vegetation
types.
Opisanej tu metodyki nie należy stosować dla makii i
roślinności
podobnego typu.

The methodologies described here are inappropriate for maquis and similar
vegetation
types.

Roślinność
można również zdefiniować jako całość pokrywy roślinnej na konkretnym obszarze lub na Ziemi jako całości;

Vegetation
can also be defined as the total plant cover in a particular area or on the Earth as a whole.
Roślinność
można również zdefiniować jako całość pokrywy roślinnej na konkretnym obszarze lub na Ziemi jako całości;

Vegetation
can also be defined as the total plant cover in a particular area or on the Earth as a whole.

Fakt, że region Zhenjiang jest wilgotny i pokryty
roślinnością
, może sprzyjać uzyskiwaniu i rozmnażaniu bakterii kwasu octowego.

The fact that Zhenjiang is humid and
green
can be conducive to the yield and reproduction of acetic acid bacteria.
Fakt, że region Zhenjiang jest wilgotny i pokryty
roślinnością
, może sprzyjać uzyskiwaniu i rozmnażaniu bakterii kwasu octowego.

The fact that Zhenjiang is humid and
green
can be conducive to the yield and reproduction of acetic acid bacteria.

Zakazuje się stosowania chemikaliów syntetycznych do kontroli
roślinności
wodnej i szaty roślinnej znajdującej się w wodach służących do produkcji.

Treatments involving synthetic chemicals for the control of hydrophytes and plant coverage present in production waters are prohibited.
Zakazuje się stosowania chemikaliów syntetycznych do kontroli
roślinności
wodnej i szaty roślinnej znajdującej się w wodach służących do produkcji.

Treatments involving synthetic chemicals for the control of hydrophytes and plant coverage present in production waters are prohibited.

Zwierzęta pasą się w strefie z charakterystyczną naturalnie rosnącą
roślinnością
, obejmującą lasy sosnowe, zarośla i łąki.

The animals graze in an area with characteristically wild
vegetation
including pine forests, thickets and meadows.
Zwierzęta pasą się w strefie z charakterystyczną naturalnie rosnącą
roślinnością
, obejmującą lasy sosnowe, zarośla i łąki.

The animals graze in an area with characteristically wild
vegetation
including pine forests, thickets and meadows.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich