Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: przykład
Na
przykład
, tylko EOU może uzyskać 50 % redukcję ceł płatnych od sprzedaży krajowej (sprzedaż DTA), podczas gdy w SSE płaci się 100 % ceł należnych od takiej sprzedaży.

For instance
, only an EOU can obtain a 50 % reduction of duties payable upon domestic sales (DTA sales), whereas in an SEZ 100 % of the duties are payable on such sales.
Na
przykład
, tylko EOU może uzyskać 50 % redukcję ceł płatnych od sprzedaży krajowej (sprzedaż DTA), podczas gdy w SSE płaci się 100 % ceł należnych od takiej sprzedaży.

For instance
, only an EOU can obtain a 50 % reduction of duties payable upon domestic sales (DTA sales), whereas in an SEZ 100 % of the duties are payable on such sales.

Na
przykład
tylko jeden chiński producent, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, oświadcza na swej stronie internetowej, że produkcja jego trzech fabryk wynosi 700 mln zapalniczek rocznie.

For example
, one single Chinese producer, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, states on its homepage that the output of its three factories amounts to 700 million lighters per year.
Na
przykład
tylko jeden chiński producent, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, oświadcza na swej stronie internetowej, że produkcja jego trzech fabryk wynosi 700 mln zapalniczek rocznie.

For example
, one single Chinese producer, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, states on its homepage that the output of its three factories amounts to 700 million lighters per year.

Jeśli gatunek rzadko pojawia się na obszarze, na
przykład
tylko jako gatunek przelotny, nie uznaje się tej populacji za znaczącą i należy ją zapisać jako „D”.

Where a species is rarely observed on a site,
for example
only a vagrant, this is not considered to be a significant population and should be recorded as ‘D’.
Jeśli gatunek rzadko pojawia się na obszarze, na
przykład
tylko jako gatunek przelotny, nie uznaje się tej populacji za znaczącą i należy ją zapisać jako „D”.

Where a species is rarely observed on a site,
for example
only a vagrant, this is not considered to be a significant population and should be recorded as ‘D’.

...przypadkowemu, jak również łagodzeniem takich konsekwencji w przypadku ich wystąpienia, na
przykład
monitorowaniem środowiska naturalnego w razie wycieku radioaktywnego, opracowywaniem i wdra

establishment of effective arrangements
for
the prevention of accidents with radiological consequences, including accidental exposure, as well as the mitigation of such consequences should they...
dokonanie skutecznych uzgodnień związanych z zapobieganiem wypadkom o radiologicznych konsekwencjach, w tym narażeniu przypadkowemu, jak również łagodzeniem takich konsekwencji w przypadku ich wystąpienia, na
przykład
monitorowaniem środowiska naturalnego w razie wycieku radioaktywnego, opracowywaniem i wdrażaniem środków łagodzących i zaradczych oraz współpracą z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w przypadku narażenia przypadkowego oraz z planowaniem na wypadek sytuacji nadzwyczajnych i gotowością i reagowaniem w takich sytuacjach, a także środkami w zakresie ochrony ludności i odbudowy;

establishment of effective arrangements
for
the prevention of accidents with radiological consequences, including accidental exposure, as well as the mitigation of such consequences should they occur,
for example
, monitoring the environment in case of radioactive releases, design and implementation of mitigation and remediation activities and cooperation with national and international organisations in the case of accidental exposure, and for emergency-planning, preparedness and response, civil protection and rehabilitation measures;

W przypadku silnika wyposażonego w układ deNOx,
przykłady
monitorowania poważnych awarii funkcjonalnych to np. całkowite usunięcie układu lub jego wymiana na układ podrobiony (obie są zaplanowanymi...

In the case of an engine equipped with a deNOx system,
examples
of monitoring
for
major functional failure are
for
complete removal of the system or replacement of the system by a bogus system (both...
W przypadku silnika wyposażonego w układ deNOx,
przykłady
monitorowania poważnych awarii funkcjonalnych to np. całkowite usunięcie układu lub jego wymiana na układ podrobiony (obie są zaplanowanymi poważnymi awariami funkcjonalnymi), brak wymaganego odczynnika w układzie deNOx, awaria dowolnego komponentu elektrycznego SCR, awaria elektryczna dowolnego komponentu (np. czujników i siłowników, jednostki sterowania dozowaniem) układu deNOx, jeżeli dotyczy, łącznie z układem podgrzewania odczynnika, awarią układu dozowania odczynnika (np. brak powietrza, zatkane dysze, awaria pompy dozującej).

In the case of an engine equipped with a deNOx system,
examples
of monitoring
for
major functional failure are
for
complete removal of the system or replacement of the system by a bogus system (both intentional major functional failure), lack of required reagent for a deNOx system, failure of any SCR electrical component, any electrical failure of a component (e.g. sensors and actuators, dosing control unit) of a deNOx system including, when applicable, the reagent heating system, failure of the reagent dosing system (e.g. missing air supply, clogged nozzle, dosing pump failure).

Na
przykład
nakłady na prace badawcze ujmuje się jako koszt w momencie ich poniesienia (zob. paragraf 54) z wyjątkiem sytuacji, gdy prace badawcze zostaną nabyte jako część transakcji połączenia...

For example
, expenditure on research is recognised as an expense when it is incurred (see paragraph 54), except when it is acquired as part of a business combination.
Na
przykład
nakłady na prace badawcze ujmuje się jako koszt w momencie ich poniesienia (zob. paragraf 54) z wyjątkiem sytuacji, gdy prace badawcze zostaną nabyte jako część transakcji połączenia jednostek.

For example
, expenditure on research is recognised as an expense when it is incurred (see paragraph 54), except when it is acquired as part of a business combination.

Inne
przykłady
nakładów ujmowanych jako koszt w momencie poniesienia obejmują:

Other
examples
of expenditure that is recognised as an expense when it is incurred include:
Inne
przykłady
nakładów ujmowanych jako koszt w momencie poniesienia obejmują:

Other
examples
of expenditure that is recognised as an expense when it is incurred include:

Na
przykład
ETVA nie mógłby zastosować wysokiej stopy procentowej (tzn. na poziomie znacznie odbiegającym wzwyż od stopy międzybankowej) względem pożyczek udzielanych HSY, ponieważ przyczyniłoby się...

For
instance
, ETVA could not have charged a high interest rate (i.e. a high ‘spread’ above the interbank rate) on the loans granted to HSY, since this would have deteriorated HSY’s financial...
Na
przykład
ETVA nie mógłby zastosować wysokiej stopy procentowej (tzn. na poziomie znacznie odbiegającym wzwyż od stopy międzybankowej) względem pożyczek udzielanych HSY, ponieważ przyczyniłoby się to do pogorszenia sytuacji finansowej HSY, co z kolei byłoby nie do zaakceptowania dla rządu ze względów politycznych.

For
instance
, ETVA could not have charged a high interest rate (i.e. a high ‘spread’ above the interbank rate) on the loans granted to HSY, since this would have deteriorated HSY’s financial situation, what would have been politically unacceptable for the government.

...których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą, na
przykład
między jednostkę dominującą a jej jednostki zależne, nie są programami wielozakładowymi.

40 Defined benefit plans that share risks between entities under common control,
for example
, a parent and its subsidiaries, are not multi-employer plans.
40 Programy określonych świadczeń, w których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą, na
przykład
między jednostkę dominującą a jej jednostki zależne, nie są programami wielozakładowymi.

40 Defined benefit plans that share risks between entities under common control,
for example
, a parent and its subsidiaries, are not multi-employer plans.

...państwa bandery podejmuje kroki w celu zapobieżenia przechodzeniu ciepła przez mostki cieplne, na
przykład
między pokładami i grodziami.

...undertaken by the Administration of the flag State to prevent heat transfer through heat bridges,
e.g
. between decks and bulkheads.
Wprowadzając środki szczelności pożarowej, administracja państwa bandery podejmuje kroki w celu zapobieżenia przechodzeniu ciepła przez mostki cieplne, na
przykład
między pokładami i grodziami.

In the implementation of fire proofing measures, steps shall be undertaken by the Administration of the flag State to prevent heat transfer through heat bridges,
e.g
. between decks and bulkheads.

Na
przykład
większość procesów dotyczących cyklu życia na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw – takie jak infrastruktura, budynki – oraz zazwyczaj wszystkie proces na późniejszych etapach łańcucha...

For example, e.g
. most of the upstream life cycle processes – such as infrastructures, buildings - and generally all processes further downstream
Na
przykład
większość procesów dotyczących cyklu życia na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw – takie jak infrastruktura, budynki – oraz zazwyczaj wszystkie proces na późniejszych etapach łańcucha dostaw.

For example, e.g
. most of the upstream life cycle processes – such as infrastructures, buildings - and generally all processes further downstream

Na
przykład
większość procesów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część procesów w tle.

For example
, most of the upstream supply-chain processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background process.
Na
przykład
większość procesów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część procesów w tle.

For example
, most of the upstream supply-chain processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background process.

Na
przykład
większość procesów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część systemu tła.

For example
, most of the upstream supply-chain processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background system.
Na
przykład
większość procesów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część systemu tła.

For example
, most of the upstream supply-chain processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background system.

Na
przykład
większość procesów cyklu życia na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część procesów w tle.

For example
, most of the upstream life-cycle processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background processes.
Na
przykład
większość procesów cyklu życia na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na ogół wszystkie procesy na późniejszych etapach łańcucha dostaw będą uważane za część procesów w tle.

For example
, most of the upstream life-cycle processes and generally all processes further downstream will be considered part of the background processes.

Ponieważ wnioskodawca nie przedstawił ani jednego
przykładu
rzekomych wyższych specyfikacji i ich rzekomego wpływu na porównywalność cen, nie można było przyjąć tego argumentu.

As the applicant did not provide a single
example
of the alleged higher specifications and their alleged impact on the price comparability, this claim could not be accepted.
Ponieważ wnioskodawca nie przedstawił ani jednego
przykładu
rzekomych wyższych specyfikacji i ich rzekomego wpływu na porównywalność cen, nie można było przyjąć tego argumentu.

As the applicant did not provide a single
example
of the alleged higher specifications and their alleged impact on the price comparability, this claim could not be accepted.

Aby zmniejszyć możliwe bariery wejścia na rynek, które mogłyby być spowodowane, na
przykład
, złożonością dokumentów przetargowych, Zarząd Dróg organizował spotkania instruktażowe dla kontrahentów i...

To reduce possible barriers to market entry which could be caused for
instance
by the complexity of tender documents, the Road administration arranged briefings for contractors and prepared the...
Aby zmniejszyć możliwe bariery wejścia na rynek, które mogłyby być spowodowane, na
przykład
, złożonością dokumentów przetargowych, Zarząd Dróg organizował spotkania instruktażowe dla kontrahentów i opracował programy zamówień oraz zasady składania ofert, obejmujące w miarę możliwości wszystkie zainteresowane strony.

To reduce possible barriers to market entry which could be caused for
instance
by the complexity of tender documents, the Road administration arranged briefings for contractors and prepared the procurement programmes and tendering rules involving to the extent possible all the interested parties.

EWRS jest więc wyraźnym
przykładem
wspólnej administracji, w przypadku której odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych jest dzielona, na różnych poziomach, między Komisję a państwa członkowskie.

The EWRS is therefore a clear
example
of joint controllership, where the responsibility for ensuring data protection is allocated, at different levels, between the Commission and the Member States.
EWRS jest więc wyraźnym
przykładem
wspólnej administracji, w przypadku której odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych jest dzielona, na różnych poziomach, między Komisję a państwa członkowskie.

The EWRS is therefore a clear
example
of joint controllership, where the responsibility for ensuring data protection is allocated, at different levels, between the Commission and the Member States.

Strony wspólnych ustaleń umownych często muszą udzielić gwarancji stronom trzecim, że, na
przykład
, wspólne ustalenie umowne świadczy konkretną usługę na ich rzecz lub że zapewniają finansowanie...

...parties to joint arrangements are often required to provide guarantees to third parties that, for
example
, receive a service from, or provide financing to, the joint arrangement.
Strony wspólnych ustaleń umownych często muszą udzielić gwarancji stronom trzecim, że, na
przykład
, wspólne ustalenie umowne świadczy konkretną usługę na ich rzecz lub że zapewniają finansowanie wspólnego ustalenia umownego.

The parties to joint arrangements are often required to provide guarantees to third parties that, for
example
, receive a service from, or provide financing to, the joint arrangement.

CPCS stanowi wyraźny
przykład
wspólnych operacji przetwarzania i współadministracji.

The CPCS is a clear
example
of joint processing operations and joint controllership.
CPCS stanowi wyraźny
przykład
wspólnych operacji przetwarzania i współadministracji.

The CPCS is a clear
example
of joint processing operations and joint controllership.

Przykład
: Aby móc otrzymać oznaczenie ENERGY STAR zarówno w USA, jak i w Europie, produkt musi spełniać wymogi zarówno przy napięciu 115 V/60Hz, jak i 230 V/50Hz.

Example: For
a product to earn the ENERGY STAR label in both the United States and Europe, it must qualify at both 115 V/60 Hz and 230 V/50 Hz.
Przykład
: Aby móc otrzymać oznaczenie ENERGY STAR zarówno w USA, jak i w Europie, produkt musi spełniać wymogi zarówno przy napięciu 115 V/60Hz, jak i 230 V/50Hz.

Example: For
a product to earn the ENERGY STAR label in both the United States and Europe, it must qualify at both 115 V/60 Hz and 230 V/50 Hz.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich