Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: przycisk
Wymogi, o których mowa w pkt 5.3.2 poniżej maja zastosowanie do uchwytów, dźwigni i
przycisków
sterowniczych oraz do wszystkich innych wystających przedmiotów, które nie zostały wspomniane w pkt 5.1....

The requirements of paragraph 5.3.2 below apply to control handles, levers and
knobs
and to any other protruding objects not referred to in paragraphs 5.1 and 5.2 above.
Wymogi, o których mowa w pkt 5.3.2 poniżej maja zastosowanie do uchwytów, dźwigni i
przycisków
sterowniczych oraz do wszystkich innych wystających przedmiotów, które nie zostały wspomniane w pkt 5.1. i 5.2. powyżej.

The requirements of paragraph 5.3.2 below apply to control handles, levers and
knobs
and to any other protruding objects not referred to in paragraphs 5.1 and 5.2 above.

dźwignie i
przyciski
sterownicze są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby pod wpływem siły o wartości 37,8 daN, działającej w kierunku poziomym wzdłużnym do przodu, występ, w najbardziej...

control levers and
knobs
shall be so designed and constructed that, under the effect of a forward-acting longitudinal horizontal force of 37.8 daN either the projection in its most unfavourable...
dźwignie i
przyciski
sterownicze są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby pod wpływem siły o wartości 37,8 daN, działającej w kierunku poziomym wzdłużnym do przodu, występ, w najbardziej niekorzystnym położeniu, wynosił maksymalnie 25 mm licząc od powierzchni tablicy rozdzielczej lub aby te elementy te oderwały się lub zgięły. W dwóch ostatnich przypadkach nie mogą pozostać żadne niebezpieczne występy.

control levers and
knobs
shall be so designed and constructed that, under the effect of a forward-acting longitudinal horizontal force of 37.8 daN either the projection in its most unfavourable position is reduced to not more than 25 mm from the surface of the panel or the said fittings become detached or bent: in the two latter cases no dangerous projections shall remain.

Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych)...

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination must be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.
Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych) pozostałym ustawieniom świateł mijania.

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination must be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.

Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych)...

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination shall be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.
Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych) pozostałym ustawieniom świateł mijania.

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination shall be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.

.1 Ręczne
przyciski
pożarowe należy instalować w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia.

.1 Manually operated
call points
shall be installed throughout the accommodation spaces, service spaces and control stations.
.1 Ręczne
przyciski
pożarowe należy instalować w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia.

.1 Manually operated
call points
shall be installed throughout the accommodation spaces, service spaces and control stations.

.1 Każda wymagana stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru z ręcznymi
przyciskami
pożarowymi powinna być stale gotowa do natychmiastowego działania.

.1 Any required fixed fire detection and fire alarm system with manually operated
call points
shall be capable of immediate operation at all times.
.1 Każda wymagana stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru z ręcznymi
przyciskami
pożarowymi powinna być stale gotowa do natychmiastowego działania.

.1 Any required fixed fire detection and fire alarm system with manually operated
call points
shall be capable of immediate operation at all times.

.4 Czujki i ręczne
przyciski
pożarowe powinny być zgrupowane w sekcje.

.4 Detectors and manually operated
call points
shall be grouped into sections.
.4 Czujki i ręczne
przyciski
pożarowe powinny być zgrupowane w sekcje.

.4 Detectors and manually operated
call points
shall be grouped into sections.

Uruchomienie każdej czujki lub ręcznego
przycisku
pożarowego powinno spowodować włączenie sygnalizacji optycznej i dźwiękowej na centrali sygnalizacyjnej i w panelach wskaźnikowych.

The activation of any detector or manually operated
call point
shall initiate a visual and audible fire signal at the control panel and indicating units.
Uruchomienie każdej czujki lub ręcznego
przycisku
pożarowego powinno spowodować włączenie sygnalizacji optycznej i dźwiękowej na centrali sygnalizacyjnej i w panelach wskaźnikowych.

The activation of any detector or manually operated
call point
shall initiate a visual and audible fire signal at the control panel and indicating units.

Ręczne
przyciski
pożarowe powinny znajdować się w korytarzach na każdym pokładzie, w łatwo dostępnych miejscach, oraz powinny być tak rozmieszczone, aby z żadnego miejsca odległość do przycisku nie...

Manually operated
call points
shall be readily accessible in the corridors of each deck such that no part of the corridor is more than 20 metres from a manually operated call point.
Ręczne
przyciski
pożarowe powinny znajdować się w korytarzach na każdym pokładzie, w łatwo dostępnych miejscach, oraz powinny być tak rozmieszczone, aby z żadnego miejsca odległość do przycisku nie była większa niż 20 m.

Manually operated
call points
shall be readily accessible in the corridors of each deck such that no part of the corridor is more than 20 metres from a manually operated call point.

.1 Należy zainstalować ręczne
przyciski
pożarowe spełniające wymagania prawidła II-2/A/9.

.1 Manually operated
call points
complying with the requirements of Regulation II-2/A/9 shall be installed.
.1 Należy zainstalować ręczne
przyciski
pożarowe spełniające wymagania prawidła II-2/A/9.

.1 Manually operated
call points
complying with the requirements of Regulation II-2/A/9 shall be installed.

.4.2 Ręczne
przyciski
pożarowe zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego powinny być rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach...

.4.2 Manually operated
call points
complying with the Fire Safety Systems Code shall be installed throughout the accommodation spaces, service spaces and control stations.
.4.2 Ręczne
przyciski
pożarowe zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego powinny być rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia.

.4.2 Manually operated
call points
complying with the Fire Safety Systems Code shall be installed throughout the accommodation spaces, service spaces and control stations.

.2 W pomieszczeniach kategorii specjalnej należy zapewnić ręczne
przyciski
pożarowe wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, przy czym jeden przycisk należy umieścić przy każdym wyjściu z tych...

.2 Manually operated
call points
shall be provided as necessary throughout the special category spaces and one shall be placed close to each exit from such spaces.
.2 W pomieszczeniach kategorii specjalnej należy zapewnić ręczne
przyciski
pożarowe wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, przy czym jeden przycisk należy umieścić przy każdym wyjściu z tych pomieszczeń.

.2 Manually operated
call points
shall be provided as necessary throughout the special category spaces and one shall be placed close to each exit from such spaces.

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

...działań i procedur przeciwpożarowych, w tym procedur powiadamiania o pożarze i użycia ręcznych
przycisków
pożarowych;

...procedures including procedures for notification of a fire and use of manually operated
call points
;
.2 ogólne instrukcje z zakresu działań i procedur przeciwpożarowych, w tym procedur powiadamiania o pożarze i użycia ręcznych
przycisków
pożarowych;

.2 general instructions on fire-fighting activities and fire-fighting procedures including procedures for notification of a fire and use of manually operated
call points
;

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

...powinny wskazywać przynajmniej sekcję, w której zadziałała czujka lub włączony został ręczny
przycisk
pożarowy.

...Indicating units shall, as a minimum, denote the section in which a detector or manually operated
call point
has operated.
.6 Panele wskaźnikowe powinny wskazywać przynajmniej sekcję, w której zadziałała czujka lub włączony został ręczny
przycisk
pożarowy.

.6 Indicating units shall, as a minimum, denote the section in which a detector or manually operated
call point
has operated.

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points
Ręczne
przyciski
pożarowe

Manual
call points

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich