Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nieaktualny
...(WE) nr 105/2008 w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stało się
nieaktualne
, aby zachować jasność, należy uaktualnić to odniesienie, powołując się na część III pkt

...to Regulation (EC) No 105/2008 in point III of Annex I to Regulation (EC) No 826/2008 is no
longer
relevant starting with 1 March 2010, for reasons of clarity it is therefore appropriate to up
Ponieważ z dniem 1 marca 2010 r. odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 105/2008 w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stało się
nieaktualne
, aby zachować jasność, należy uaktualnić to odniesienie, powołując się na część III pkt 1 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009.

Since the reference to Regulation (EC) No 105/2008 in point III of Annex I to Regulation (EC) No 826/2008 is no
longer
relevant starting with 1 March 2010, for reasons of clarity it is therefore appropriate to update this reference by making reference to point 1(a), (b) and (c) of Part III of Annex IV to Regulation (EU) No 1272/2009.

W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.
W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.

W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case the name in the Monitoring Plan is
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.
W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case the name in the Monitoring Plan is
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.

W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.
W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.

W przekształconym MSSF 1 usunięto również pewne
nieaktualne
wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i wprowadzono nieznaczne zmiany...

The restructured IFRS 1 also removes from the standard some
outdated
transition guidance and contains some minor wording changes.
W przekształconym MSSF 1 usunięto również pewne
nieaktualne
wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i wprowadzono nieznaczne zmiany redakcyjne.

The restructured IFRS 1 also removes from the standard some
outdated
transition guidance and contains some minor wording changes.

...że dokumenty i informacje dotyczące danych osobowych dostarczone przy wyznaczaniu były niepełne,
nieaktualne
, niedokładne lub fałszywe.

...that the documents and identification information provided upon nomination were incomplete,
out-of-date
or otherwise inaccurate or false.
Krajowy administrator może usunąć upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli uzna, że należało wydać odmowę zatwierdzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z art. 24 ust. 3, a w szczególności jeżeli odkryje, że dokumenty i informacje dotyczące danych osobowych dostarczone przy wyznaczaniu były niepełne,
nieaktualne
, niedokładne lub fałszywe.

The national administrator may remove an authorised representative or an additional authorised representative if it considers that the approval of the authorised representative or an additional authorised representative should have been refused in accordance with Article 24(3), and in particular if it discovers that the documents and identification information provided upon nomination were incomplete,
out-of-date
or otherwise inaccurate or false.

...że dokumenty i informacje dotyczące danych osobowych dostarczone przy wyznaczaniu były niepełne,
nieaktualne
, niedokładne lub fałszywe.

...that the documents and identification information provided upon nomination were incomplete, out of
date
or otherwise inaccurate or false.
Krajowy administrator może usunąć upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli uzna, że należało wydać odmowę zatwierdzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z art. 22 ust. 3, a w szczególności jeżeli odkryje, że dokumenty i informacje dotyczące danych osobowych dostarczone przy wyznaczaniu były niepełne,
nieaktualne
, niedokładne lub fałszywe.

The national administrator may remove an authorised representative or an additional authorised representative if it considers that the approval of the authorised representative or an additional authorised representative should have been refused in accordance with Article 22(3), and in particular if it discovers that the documents and identification information provided upon nomination were incomplete, out of
date
or otherwise inaccurate or false.

...klientów, chyba że jest świadome lub powinno być świadome, że informacje takie są zdecydowanie
nieaktualne
, niedokładne lub niepełne.

...clients unless it is aware or ought to be aware that the information is manifestly out of
date
, inaccurate or incomplete.
Przedsiębiorstwo inwestycyjne ma prawo polegać na informacjach przedstawionych przez swoich klientów lub potencjalnych klientów, chyba że jest świadome lub powinno być świadome, że informacje takie są zdecydowanie
nieaktualne
, niedokładne lub niepełne.

An investment firm shall be entitled to rely on the information provided by its clients or potential clients unless it is aware or ought to be aware that the information is manifestly out of
date
, inaccurate or incomplete.

Nie należy mylić tego z faktem, że dane, np. niepoprawne lub
nieaktualne
, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pociągu.

This is not to be confused with the fact that the data — e.g. incorrect or not
up-to-date
data — may have an impact on the safe operation of a train.
Nie należy mylić tego z faktem, że dane, np. niepoprawne lub
nieaktualne
, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pociągu.

This is not to be confused with the fact that the data — e.g. incorrect or not
up-to-date
data — may have an impact on the safe operation of a train.

...dla przedsiębiorstw, wymienione rozporządzenie powinno zostać uproszczone poprzez usunięcie
nieaktualnych
i zbędnych wymogów, w szczególności wymogu przechowywania na papierze pewnych informac

...reduce administrative burdens on businesses that Regulation should be simplified by the removal of
outdated
and unnecessary requirements, in particular the requirement that certain information...
Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, wymienione rozporządzenie powinno zostać uproszczone poprzez usunięcie
nieaktualnych
i zbędnych wymogów, w szczególności wymogu przechowywania na papierze pewnych informacji, które ze względu na postęp techniczny są obecnie dostępne w systemie rachunkowości przewoźnika,PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

In order to reduce administrative burdens on businesses that Regulation should be simplified by the removal of
outdated
and unnecessary requirements, in particular the requirement that certain information which, as a result of technical progress, is now available in carriers’ accounting systems, be retained on paper,HAS ADOPTED THIS REGULATION:

...uchylenia tych środków szczególne środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 456/2003 stały się
nieaktualne
i również zostały uchylone tym samym rozporządzeniem.

...the repeal of these measures, the specific measures laid down in Regulation (EC) No 456/2003 were
rendered obsolete
and were also repealed.
Z powodu uchylenia tych środków szczególne środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 456/2003 stały się
nieaktualne
i również zostały uchylone tym samym rozporządzeniem.

As a result of the repeal of these measures, the specific measures laid down in Regulation (EC) No 456/2003 were
rendered obsolete
and were also repealed.

Rozporządzenie (WE) nr 352/2009 stało się
nieaktualne
i należy je zatem zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

Regulation (EC) No 352/2009
has become obsolete
and should therefore be replaced by this Regulation.
Rozporządzenie (WE) nr 352/2009 stało się
nieaktualne
i należy je zatem zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

Regulation (EC) No 352/2009
has become obsolete
and should therefore be replaced by this Regulation.

...dotyczące kryteriów kwalifikowalności, określone w art. 3b rozporządzenia (WE) nr 795/2004, są
nieaktualne
i należy je w związku z tym usunąć.

The provisions on eligibility as set out in Article 3b of Regulation (EC) No 795/2004 are
obsolete
and should therefore be removed.
Przepisy dotyczące kryteriów kwalifikowalności, określone w art. 3b rozporządzenia (WE) nr 795/2004, są
nieaktualne
i należy je w związku z tym usunąć.

The provisions on eligibility as set out in Article 3b of Regulation (EC) No 795/2004 are
obsolete
and should therefore be removed.

...kwartalnego, przewidziany w art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) 2973/79, staje się
nieaktualny
i należy go usunąć.

...carry-over provided for in the second subparagraph of Article 1(1) of Regulation (EEC) No 2973/79
has
become
obsolete
and should be deleted.
Z racji zmian wprowadzonych rozporządzeniem (WE) 360/2004 przepis dotyczący przenoszenia kwartalnego, przewidziany w art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) 2973/79, staje się
nieaktualny
i należy go usunąć.

As a result of the amendment introduced by Regulation (EC) No 360/2004, the quarterly carry-over provided for in the second subparagraph of Article 1(1) of Regulation (EEC) No 2973/79
has
become
obsolete
and should be deleted.

Rezolucja Rady z dnia 29 czerwca 1977 r. [3] i zawiadomienie Komisji C/281/88/s.9 [4] są
nieaktualne
i należy je uchylić w ramach Porozumienia,

Council Resolution of 29 June 1977 [3] and Commission notice C/281/88/p.9 [4] are
outdated
and are to be repealed under the Agreement,
Rezolucja Rady z dnia 29 czerwca 1977 r. [3] i zawiadomienie Komisji C/281/88/s.9 [4] są
nieaktualne
i należy je uchylić w ramach Porozumienia,

Council Resolution of 29 June 1977 [3] and Commission notice C/281/88/p.9 [4] are
outdated
and are to be repealed under the Agreement,

W związku z tym decyzja 2004/233/WE stała się
nieaktualna
i należy ją uchylić w celu zachowania przejrzystości prawodawstwa unijnego.

Decision 2004/233/EC
has
therefore
become obsolete
and should be repealed for the sake of clarity of Union legislation.
W związku z tym decyzja 2004/233/WE stała się
nieaktualna
i należy ją uchylić w celu zachowania przejrzystości prawodawstwa unijnego.

Decision 2004/233/EC
has
therefore
become obsolete
and should be repealed for the sake of clarity of Union legislation.

W związku z tym załącznik III do dyrektywy 2008/105/WE stał się
nieaktualny
i należy go uchylić.

Annex III to Directive 2008/105/EC has therefore become
obsolete
and should be deleted.
W związku z tym załącznik III do dyrektywy 2008/105/WE stał się
nieaktualny
i należy go uchylić.

Annex III to Directive 2008/105/EC has therefore become
obsolete
and should be deleted.

Odesłania do rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2000 są zatem
nieaktualne
i należy je sprostować rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

The references to Regulation (EEC) No 2825/93 and Regulation (EC) No 562/2000 are consecutively
obsolete
and should therefore be corrected in Regulation (EC) No 1913/2006.
Odesłania do rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2000 są zatem
nieaktualne
i należy je sprostować rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

The references to Regulation (EEC) No 2825/93 and Regulation (EC) No 562/2000 are consecutively
obsolete
and should therefore be corrected in Regulation (EC) No 1913/2006.

...siarki i pyłami zawieszonymi [45], która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się
nieaktualna
i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

...by sulphur dioxide and suspended particulates [45], which is incorporated into the EEA Agreement,
has become obsolete
and is consequently to be repealed under the EEA Agreement.
Rezolucja Rady z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki i pyłami zawieszonymi [45], która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się
nieaktualna
i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

Council Resolution of 15 July 1980 on transboundary air pollution by sulphur dioxide and suspended particulates [45], which is incorporated into the EEA Agreement,
has become obsolete
and is consequently to be repealed under the EEA Agreement.

Rezolucja Rady (89/C 273/01) [46], która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się
nieaktualna
, i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

Council Resolution (89/C 273/01) [46], which is incorporated into the EEA Agreement,
has become obsolete
and is consequently to be repealed under the EEA Agreement.
Rezolucja Rady (89/C 273/01) [46], która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się
nieaktualna
, i w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

Council Resolution (89/C 273/01) [46], which is incorporated into the EEA Agreement,
has become obsolete
and is consequently to be repealed under the EEA Agreement.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich