Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nie ma mowy
Nie ma mowy
o uzasadnionych oczekiwaniach, na podstawie których pomoc może zostać zatwierdzona, i nie istnieją żadne inne możliwości zatwierdzenia pomocy na podstawie innej podstawy prawnej.

There are no legitimate expectations
to
approve the aid, and there
is
no other possibility to approve the aid under any other legal basis.
Nie ma mowy
o uzasadnionych oczekiwaniach, na podstawie których pomoc może zostać zatwierdzona, i nie istnieją żadne inne możliwości zatwierdzenia pomocy na podstawie innej podstawy prawnej.

There are no legitimate expectations
to
approve the aid, and there
is
no other possibility to approve the aid under any other legal basis.

Także z innego powodu Niderlandy uważają, że
nie ma mowy
o korzyści.

The Dutch authorities deny that
there is
any advantage for another reason too.
Także z innego powodu Niderlandy uważają, że
nie ma mowy
o korzyści.

The Dutch authorities deny that
there is
any advantage for another reason too.

W ten sposób zostaje wykreowana nowa standardowa metoda opodatkowania, a co za tym idzie –
nie ma mowy
o korzyści.

This results in a new standard taxation method and, consequently,
no
advantage
is
conferred.
W ten sposób zostaje wykreowana nowa standardowa metoda opodatkowania, a co za tym idzie –
nie ma mowy
o korzyści.

This results in a new standard taxation method and, consequently,
no
advantage
is
conferred.

Analiza wykazała więc, że
nie ma mowy
o nadmiernej rekompensacie za straty poniesione przez Terni.

The study therefore contends that
there has
been
no
overcompensation of Terni’s losses.
Analiza wykazała więc, że
nie ma mowy
o nadmiernej rekompensacie za straty poniesione przez Terni.

The study therefore contends that
there has
been
no
overcompensation of Terni’s losses.

...przemysłu wspólnotowego jest to jeden z największych podmiotów we Wspólnocie i poza nią, zatem
nie ma mowy
o istotnym zwiększeniu ekonomii skali.

...industry's market shares it is one of the largest players in and outside the Community and
there
would therefore
not
be any further scope for substantial economies of scale.
Twierdzono, że w oparciu o ustalenia dotyczące udziałów w rynku przemysłu wspólnotowego jest to jeden z największych podmiotów we Wspólnocie i poza nią, zatem
nie ma mowy
o istotnym zwiększeniu ekonomii skali.

It was claimed that based on the findings of the Community industry's market shares it is one of the largest players in and outside the Community and
there
would therefore
not
be any further scope for substantial economies of scale.

W przypadku porozumienia tak naprawdę
nie ma mowy
o rzeczywistym angażowaniu żadnych środków finansowych: jeśli wysokość zebranych przez PI środków się zmniejsza, ilość pieniędzy deponowanych w...

In the case of the Agreement, none of the money
is
really committed: if the level of deposits collected by PI goes down, the amount of funds allocated to the Treasury goes down correspondingly.
W przypadku porozumienia tak naprawdę
nie ma mowy
o rzeczywistym angażowaniu żadnych środków finansowych: jeśli wysokość zebranych przez PI środków się zmniejsza, ilość pieniędzy deponowanych w Skarbie Państwa ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

In the case of the Agreement, none of the money
is
really committed: if the level of deposits collected by PI goes down, the amount of funds allocated to the Treasury goes down correspondingly.

...planu restrukturyzacyjnego z maja i października 1996 r., które Komisja otrzymała od Niemiec,
nie ma mowy
o rezygnacji z metody termicznej.

...emphasised that the two draft restructuring plans of May and October 1996, submitted by Germany
to
the Commission, did
not mention
any abandonment of the thermal process.
SPI podkreślił jednak, że w żadnym projekcie planu restrukturyzacyjnego z maja i października 1996 r., które Komisja otrzymała od Niemiec,
nie ma mowy
o rezygnacji z metody termicznej.

However, the CFI emphasised that the two draft restructuring plans of May and October 1996, submitted by Germany
to
the Commission, did
not mention
any abandonment of the thermal process.

Jesteśmy akcjonariuszem większościowym, dysponującym wielkością 55 % kapitału, oczywiście
nie ma mowy
o ponownym ‘znacjonalizowaniu’ przedsiębiorstwa, jak to słyszałem tu i ówdzie.

We are the majority shareholder, with 55 % of the capital, there
is
clearly
no
question of our “renationalising” the company, as I have sometimes heard
it
said.
Jesteśmy akcjonariuszem większościowym, dysponującym wielkością 55 % kapitału, oczywiście
nie ma mowy
o ponownym ‘znacjonalizowaniu’ przedsiębiorstwa, jak to słyszałem tu i ówdzie.

We are the majority shareholder, with 55 % of the capital, there
is
clearly
no
question of our “renationalising” the company, as I have sometimes heard
it
said.

Niemniej jednak w umowie sprzedaży
nie ma mowy
o żadnej innej transakcji dotyczącej gruntów ani o wartości gruntów sprzedanych przez stowarzyszenie Konsum w innej części miejscowości Åre [6].

However, the sale contract
does not mention
any other land deal nor the value of the land sold by Konsum in the other area of Åre [6].
Niemniej jednak w umowie sprzedaży
nie ma mowy
o żadnej innej transakcji dotyczącej gruntów ani o wartości gruntów sprzedanych przez stowarzyszenie Konsum w innej części miejscowości Åre [6].

However, the sale contract
does not mention
any other land deal nor the value of the land sold by Konsum in the other area of Åre [6].

...władze norweskie wskazują, że koszt parkingu z nadwyżką rekompensuje wartość nieruchomości oraz że
nie ma mowy
o żadnej pomocy państwa.

...the cost of the car park more than offsets the value of the property, and, thus, that no State aid
is
involved.
Opierając się na tych danych liczbowych, władze norweskie wskazują, że koszt parkingu z nadwyżką rekompensuje wartość nieruchomości oraz że
nie ma mowy
o żadnej pomocy państwa.

Based on these figures, the Norwegian authorities submit that the cost of the car park more than offsets the value of the property, and, thus, that no State aid
is
involved.

...określonym w wyroku w sprawie Altmark w brzmieniu sformułowanym przez Trybunał Sprawiedliwości
nie ma mowy
o tym, że nie ma ono zastosowania w przypadku udzielenia zamówienia wewnętrznego.

Firstly,
there is nothing
in the fourth Altmark criterion to suggest that
it is
not applicable in the case of in-house award.
Po pierwsze w czwartym kryterium określonym w wyroku w sprawie Altmark w brzmieniu sformułowanym przez Trybunał Sprawiedliwości
nie ma mowy
o tym, że nie ma ono zastosowania w przypadku udzielenia zamówienia wewnętrznego.

Firstly,
there is nothing
in the fourth Altmark criterion to suggest that
it is
not applicable in the case of in-house award.

...przedziału cenowego określonego przez spółkę OPAK, władze norweskie mimo wszystko wskazują, że
nie ma mowy
o pomocy państwa, dopóki zapłacona cena nie odbiega znacząco od oszacowanych wartości, g

Acknowledging that the price paid
is
in the lower range of the acceptable price interval arrived at by OPAK, the Norwegian authorities nevertheless submit that
no
aid can be involved as long as the...
Przyznając, że zapłacona cena mieści się z niższym zakresie dopuszczalnego przedziału cenowego określonego przez spółkę OPAK, władze norweskie mimo wszystko wskazują, że
nie ma mowy
o pomocy państwa, dopóki zapłacona cena nie odbiega znacząco od oszacowanych wartości, gdyż wartość niezagospodarowanych gruntów, które nie podlegają planowi zagospodarowania, jest w każdym wypadku niepewna.

Acknowledging that the price paid
is
in the lower range of the acceptable price interval arrived at by OPAK, the Norwegian authorities nevertheless submit that
no
aid can be involved as long as the price paid does not significantly deviate from the estimated values, as the value of undeveloped land which is not subject to a zoning plan is, in any event, uncertain.

...w tej sprawie uwzględniona została zasada kredytodawcy w kontekście gospodarki rynkowej i dlatego
nie ma mowy
o pomocy państwa na rzecz VAOP.

In conclusion, the Commission considers that BNG’s conduct in this case
is
in accordance with the market economy creditor principle, and consequently
does not
constitute state aid to VAOP.
Konkludując, Komisja wyraża opinię, iż w działaniu banku BNG w tej sprawie uwzględniona została zasada kredytodawcy w kontekście gospodarki rynkowej i dlatego
nie ma mowy
o pomocy państwa na rzecz VAOP.

In conclusion, the Commission considers that BNG’s conduct in this case
is
in accordance with the market economy creditor principle, and consequently
does not
constitute state aid to VAOP.

Jeżeli przedsiębiorstwa te nie uzyskują zwrotu kosztów,
nie ma mowy
o efektywnym otwarciu rynku.

If the undertakings do not cover their costs
it is not
an efficient opening of opening the market.
Jeżeli przedsiębiorstwa te nie uzyskują zwrotu kosztów,
nie ma mowy
o efektywnym otwarciu rynku.

If the undertakings do not cover their costs
it is not
an efficient opening of opening the market.

...do sprawozdań finansowych (noty dodatkowe do sprawozdań finansowych i sprawozdanie z działalności)
nie ma mowy
o takich danych.

...with the financial statements (notes to the financial statements and report on operations) make
no reference
to such data.
jeżeli chodzi o lata, dla których dane księgowe dotyczące kosztów są dostępne (tylko dwa lata 2002 i 2003): w dokumentach załączonych do sprawozdań finansowych (noty dodatkowe do sprawozdań finansowych i sprawozdanie z działalności)
nie ma mowy
o takich danych.

as to the years for which analytical accounting data are available (only two, 2002 and 2003): the documents enclosed with the financial statements (notes to the financial statements and report on operations) make
no reference
to such data.

Władze niderlandzkie uważają ponadto że
nie ma mowy
o selektywności.

In the further second alternative, the Dutch authorities
are
of the opinion that
there is no
selectivity.
Władze niderlandzkie uważają ponadto że
nie ma mowy
o selektywności.

In the further second alternative, the Dutch authorities
are
of the opinion that
there is no
selectivity.

Ponadto w umowach o zarządzanie
nie ma mowy
o żadnym mechanizmie rekompensaty z tytułu kosztów wypełniania obowiązku terytorialnego.

In addition, the management contracts
do not
provide for any mechanism
to
compensate for the costs of a territorial coverage obligation.
Ponadto w umowach o zarządzanie
nie ma mowy
o żadnym mechanizmie rekompensaty z tytułu kosztów wypełniania obowiązku terytorialnego.

In addition, the management contracts
do not
provide for any mechanism
to
compensate for the costs of a territorial coverage obligation.

W żadnej z decyzji wymienionych w motywach 1, 2 i 3, za wyjątkiem decyzji 2001/224/WE,
nie ma mowy
o jakiejkolwiek ewentualnej sprzeczności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa ani nie nawiązuje się...

With the exception of Decision 2001/224/EC none of the decisions
referred
to in recitals (1), (2) and (3) mentioned any possible contradiction with the State aid rules nor did they make any
reference
...
W żadnej z decyzji wymienionych w motywach 1, 2 i 3, za wyjątkiem decyzji 2001/224/WE,
nie ma mowy
o jakiejkolwiek ewentualnej sprzeczności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa ani nie nawiązuje się do obowiązku zgłoszenia pomocy.

With the exception of Decision 2001/224/EC none of the decisions
referred
to in recitals (1), (2) and (3) mentioned any possible contradiction with the State aid rules nor did they make any
reference
to the obligation to notify.

Bez uszczerbku dla art. 32, państwa członkowskie, o których
nie ma mowy
w art. 2 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/79/EWG, mogą – w przypadku papierosów, które można wwozić na ich terytorium bez...

Without prejudice to Article 32, Member States
not referred
to in the third subparagraph of Article 2(2) of Directive 92/79/EEC may, as regards cigarettes which may be brought into their territory...
Bez uszczerbku dla art. 32, państwa członkowskie, o których
nie ma mowy
w art. 2 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/79/EWG, mogą – w przypadku papierosów, które można wwozić na ich terytorium bez płacenia dalszych podatków akcyzowych – od dnia 1 stycznia 2014 r. stosować ograniczenie ilościowe wynoszące nie mniej niż 300 sztuk w odniesieniu do papierosów wwiezionych z państwa członkowskiego stosującego, zgodnie z art. 2 ust. 2 akapit trzeci tej dyrektyw, niższe podatki akcyzowe niż podatki wynikające z przepisów art. 2 ust. 2 akapit pierwszy.

Without prejudice to Article 32, Member States
not referred
to in the third subparagraph of Article 2(2) of Directive 92/79/EEC may, as regards cigarettes which may be brought into their territory without further payment of excise duties, apply from 1 January 2014 a quantitative limit of not less than 300 items with respect to cigarettes brought in from a Member State which applies, in accordance with the third subparagraph of Article 2(2) of that Directive, lower excise duties than those resulting from the provisions of the first subparagraph of Article 2(2) thereof.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich