Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: naśladować
...lub praktyki, które wymagają szczególnej uwagi, lub dobre praktyki, które można stawiać za wzór do
naśladowania
, aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy, a zatem zmniejszyć zagrożenia związane ze...

identify priority items, such as active substances, crops, regions or practices, that require particular attention or good practices that can be used as examples in order to achieve the objectives of...
określają kwestie priorytetowe, takie jak substancje czynne, uprawy, regiony lub praktyki, które wymagają szczególnej uwagi, lub dobre praktyki, które można stawiać za wzór do
naśladowania
, aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy, a zatem zmniejszyć zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów i wpływ ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wspierać rozwój oraz stosowanie integrowanej ochrony roślin i alternatywnych podejść lub technik w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów.

identify priority items, such as active substances, crops, regions or practices, that require particular attention or good practices that can be used as examples in order to achieve the objectives of this Directive to reduce the risks and impacts of pesticide use on human health and the environment and to encourage the development and introduction of integrated pest management and of alternative approaches or techniques in order to reduce dependency on the use of pesticides.

...społecznej; nawiązać kontakt ze specjalnymi mediatorami kulturowymi oraz zapewnić wzorce do
naśladowania
, by ułatwić integrację dzieci romskich oraz dzieci ze środowisk migracyjnych.

...professions and prepare teachers for social diversity; deploy special cultural mediators and
role
models to facilitate the integration of Roma and children with an immigrant background.
zweryfikować i udoskonalić profile zawodowe wszystkich zawodów związanych z nauczaniem oraz przygotować nauczycieli do różnorodności społecznej; nawiązać kontakt ze specjalnymi mediatorami kulturowymi oraz zapewnić wzorce do
naśladowania
, by ułatwić integrację dzieci romskich oraz dzieci ze środowisk migracyjnych.

Revise and strengthen the professional profile of all teaching professions and prepare teachers for social diversity; deploy special cultural mediators and
role
models to facilitate the integration of Roma and children with an immigrant background.

...preparowany lub regenerowany, sztuczny lub syntetyczny stanowi mieszaninę materiałów używaną do
naśladowania
składników fizycznych naturalnego osadu.

...sediment or reconstituted, artificial or synthetic sediment, is a mixture of materials used to
mimic
the physical components of a natural sediment.
Osad preparowany lub regenerowany, sztuczny lub syntetyczny stanowi mieszaninę materiałów używaną do
naśladowania
składników fizycznych naturalnego osadu.

Formulated sediment or reconstituted, artificial or synthetic sediment, is a mixture of materials used to
mimic
the physical components of a natural sediment.

...we wszystkich dziedzinach życia, oraz dawania kobietom i mężczyznom pozytywnych przykładów do
naśladowania
, wśród zadań instytutu powinny znaleźć się działania zmierzające do osiągnięcia tych ce

...in European society in all walks of life and of providing positive examples for women and men to
follow
, action to achieve those aims should also be included among the Institute's tasks.
Biorąc pod uwagę znaczenie eliminowania stereotypów dotyczących płci, obecnych we wszystkich dziedzinach życia, oraz dawania kobietom i mężczyznom pozytywnych przykładów do
naśladowania
, wśród zadań instytutu powinny znaleźć się działania zmierzające do osiągnięcia tych celów.

Given the importance of eliminating gender stereotypes in European society in all walks of life and of providing positive examples for women and men to
follow
, action to achieve those aims should also be included among the Institute's tasks.

...że inne kraje prowadzące wywóz mrożonych truskawek do Wspólnoty również podwyższą swoje ceny,
naśladując
„liderów cenowych”.

...exporting frozen strawberries to the Community will also increase their prices in order to
follow
the ‘price leaders’.
Wreszcie, ponieważ przemysł wspólnotowy w połączeniu z przywozem z Chin odpowiadają za około 80 % konsumpcji we Wspólnocie, jest wysoce prawdopodobne, że inne kraje prowadzące wywóz mrożonych truskawek do Wspólnoty również podwyższą swoje ceny,
naśladując
„liderów cenowych”.

Finally, since the Community industry and the Chinese imports combined represent about 80 % of Community consumption, it is very likely that other countries exporting frozen strawberries to the Community will also increase their prices in order to
follow
the ‘price leaders’.

...stanowić przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania: projekt musi mieć konkretny, godny
naśladowania
i rozpoznawalny wkład w interes EOG w zakresie ochrony środowiska, np. odgrywając istot

the project must be in the common European interest: the project must contribute in a concrete,
exemplary
and identifiable manner to the EEA interest in the field of environmental protection, such as...
projekt musi stanowić przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania: projekt musi mieć konkretny, godny
naśladowania
i rozpoznawalny wkład w interes EOG w zakresie ochrony środowiska, np. odgrywając istotną rolę w ramach strategii ochrony środowiska EOG lub Unii Europejskiej.

the project must be in the common European interest: the project must contribute in a concrete,
exemplary
and identifiable manner to the EEA interest in the field of environmental protection, such as by being of great importance for the environmental strategy of the EEA or the European Union.

...być wydarzenia o szerszym europejskim wymiarze zbliżające wybitnych naukowców – jako „wzorców do
naśladowania
” – i młodych naukowców.

...with a broad European scope may be supported which bring together distinguished scientists — as ‘
role
models’ — and
aspiring
young scientists.
Dodatkowo wspierane mogą być wydarzenia o szerszym europejskim wymiarze zbliżające wybitnych naukowców – jako „wzorców do
naśladowania
” – i młodych naukowców.

In addition, events with a broad European scope may be supported which bring together distinguished scientists — as ‘
role
models’ — and
aspiring
young scientists.

Dlatego prawdopodobne jest, że inne przedsiębiorstwa będą
naśladować
ich praktyki cenowe.

Therefore, it is likely that any other company would rather
follow
their pricing practices.
Dlatego prawdopodobne jest, że inne przedsiębiorstwa będą
naśladować
ich praktyki cenowe.

Therefore, it is likely that any other company would rather
follow
their pricing practices.

Miednice oparcia i siedzenia zbudowane są ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i metalu;
naśladują
one tułów i uda człowieka i są mechanicznie zamocowane zawiasowo w punkcie „H”.

The back and seat pans are constructed of reinforced plastic and metal; they
simulate
the human torso and thigh and are mechanically hinged at the ‘H’ point.
Miednice oparcia i siedzenia zbudowane są ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i metalu;
naśladują
one tułów i uda człowieka i są mechanicznie zamocowane zawiasowo w punkcie „H”.

The back and seat pans are constructed of reinforced plastic and metal; they
simulate
the human torso and thigh and are mechanically hinged at the ‘H’ point.

Miednice oparcia i siedzenia zbudowane są ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i metalu;
naśladują
one tułów i uda człowieka i są mechanicznie umocowane zawiasowo w punkcie ‘H’.

The back and seat pans are constructed of reinforced plastic and metal; they stimulate the human torso and thigh and are mechanically hinged at the ‘H’ point.
Miednice oparcia i siedzenia zbudowane są ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i metalu;
naśladują
one tułów i uda człowieka i są mechanicznie umocowane zawiasowo w punkcie ‘H’.

The back and seat pans are constructed of reinforced plastic and metal; they stimulate the human torso and thigh and are mechanically hinged at the ‘H’ point.

Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „NPU Tablets
naśladują
proces powiększenia biustu u kobiet poprzez działanie 8-PN (8-prenylonaringeniny)”.

The claim proposed by the applicant was worded as follows: ‘NPU Tablets
imitate
female breasts enhancement process by 8-PN (8-Prenylnaringenin)’.
Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „NPU Tablets
naśladują
proces powiększenia biustu u kobiet poprzez działanie 8-PN (8-prenylonaringeniny)”.

The claim proposed by the applicant was worded as follows: ‘NPU Tablets
imitate
female breasts enhancement process by 8-PN (8-Prenylnaringenin)’.

NPU Tablets
naśladują
proces powiększenia biustu u kobiet poprzez działanie 8-PN (8-prenylonaringeniny)

NPU Tablets
imitate
female breasts enhancement process by 8-PN (8-Prenylnaringenin)
NPU Tablets
naśladują
proces powiększenia biustu u kobiet poprzez działanie 8-PN (8-prenylonaringeniny)

NPU Tablets
imitate
female breasts enhancement process by 8-PN (8-Prenylnaringenin)

...fotosyntetyzujących (w środowisku wodnym i lądowym) oraz otrzymane w wyniku sztucznego
naśladowania
procesu fotosyntezy i paliwa słoneczne.

...photosynthetic micro-organisms (in water and land environments) and from artificial photosynthesis
mimics
and solar fuels.
Opracowano szereg nowych wariantów wykazujących długoterminowy potencjał, takich jak paliwo w postaci sproszkowanego metalu, paliwo pochodzące od mikroorganizmów fotosyntetyzujących (w środowisku wodnym i lądowym) oraz otrzymane w wyniku sztucznego
naśladowania
procesu fotosyntezy i paliwa słoneczne.

There is a range of new options with long term potential, such as powdered metal fuel, fuel from photosynthetic micro-organisms (in water and land environments) and from artificial photosynthesis
mimics
and solar fuels.

Systemy aktywacji metabolicznej in vitro nie mogą
naśladować
całkowicie warunków in vivo.

In vitro metabolic activation systems cannot
mimic
entirely the mammalian in vivo conditions.
Systemy aktywacji metabolicznej in vitro nie mogą
naśladować
całkowicie warunków in vivo.

In vitro metabolic activation systems cannot
mimic
entirely the mammalian in vivo conditions.

...w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy dotyczącej projektów, ich możliwości powtórzenia i
naśladowania
, na trwały charakter ich wyników oraz ich wkład w osiąganie ogólnych i szczegółowych ce

When evaluating Union added value, the Commission should pay particular attention, as applicable to the priority areas, to the potential of projects to be replicated and transferred, the...
Przy ocenie unijnej wartości dodanej Komisja powinna zwracać szczególną uwagę, zależnie od poszczególnych obszarów priorytetowych, na możliwości w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy dotyczącej projektów, ich możliwości powtórzenia i
naśladowania
, na trwały charakter ich wyników oraz ich wkład w osiąganie ogólnych i szczegółowych celów obszarów priorytetowych, jak również na priorytety tematyczne realizowane w ramach projektów.

When evaluating Union added value, the Commission should pay particular attention, as applicable to the priority areas, to the potential of projects to be replicated and transferred, the sustainability of their results and the contribution to achieving the general and specific objectives of the priority areas as well as to the thematic priorities implemented through the project topics.

Należy opisać plany, które mają sprawić, aby budynki publiczne stały się przykładami do
naśladowania
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym dzięki wykorzystaniu instalacji energii odnawialnej...

Please describe plans for ensuring the
exemplary role
of public buildings at national, regional and local level by using renewable energy installations or becoming zero energy buildings from 2012...
Należy opisać plany, które mają sprawić, aby budynki publiczne stały się przykładami do
naśladowania
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym dzięki wykorzystaniu instalacji energii odnawialnej lub przekształceniu w budynki o zerowym zużyciu energii, począwszy od roku 2012.

Please describe plans for ensuring the
exemplary role
of public buildings at national, regional and local level by using renewable energy installations or becoming zero energy buildings from 2012 onwards?

przejęcie przez przedsiębiorstwo Hessische Staatsweingüter funkcji wzoru do
naśladowania
dla prywatnych przedsiębiorstw winiarskich (powyższe jest kwestionowane przez zainteresowaną stronę);

Hessische Staatsweingüter is setting an example for private vineyards (the interested party contests this);
przejęcie przez przedsiębiorstwo Hessische Staatsweingüter funkcji wzoru do
naśladowania
dla prywatnych przedsiębiorstw winiarskich (powyższe jest kwestionowane przez zainteresowaną stronę);

Hessische Staatsweingüter is setting an example for private vineyards (the interested party contests this);

Próbnik
naśladujący
w sposób umowny część ciała ludzkiego lub przedmiot bądź podobny obiekt, trzymany przez człowieka w celu sprawdzenia odpowiedniego odstępu od części niebezpiecznych.

A test probe
simulating
in a conventional manner a part of a person or a tool, or the like, held by a person to verify adequate clearance from hazardous parts.
Próbnik
naśladujący
w sposób umowny część ciała ludzkiego lub przedmiot bądź podobny obiekt, trzymany przez człowieka w celu sprawdzenia odpowiedniego odstępu od części niebezpiecznych.

A test probe
simulating
in a conventional manner a part of a person or a tool, or the like, held by a person to verify adequate clearance from hazardous parts.

...zrozumiałe i powtarzalne oraz by stały się trwałym elementem kultury mogącej stanowić wzorzec do
naśladowania
w Europie i poza jej granicami.

...the KIC experience understandable and replicable and build it into a culture that can act as a
role
model in Europe and beyond.
W przyszłości EIT musi czynić starania, by związane z WWiI doświadczenia były zrozumiałe i powtarzalne oraz by stały się trwałym elementem kultury mogącej stanowić wzorzec do
naśladowania
w Europie i poza jej granicami.

In future, the EIT must work to make the KIC experience understandable and replicable and build it into a culture that can act as a
role
model in Europe and beyond.

...generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do
naśladowania
w kontekście niniejszej dyrektywy.

...buildings that are subject to major renovation, at national, regional and local level fulfil an
exemplary
role in the context of this Directive from 1 January 2012 onwards.
Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do
naśladowania
w kontekście niniejszej dyrektywy.

Member States shall ensure that new public buildings, and existing public buildings that are subject to major renovation, at national, regional and local level fulfil an
exemplary
role in the context of this Directive from 1 January 2012 onwards.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich