Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...działań nadzorczych prowadzonych przez ten organ w stosunku do przewoźnika lotniczego, o którym
mowa
, oraz na temat postępów we wdrażaniu wspomnianych planów działań naprawczych i zapobiegawczych.

The safety performance of the air carrier Air Algérie continued to be verified through the results of the SAFA programme along with the monthly reports sent by DACM to the Commission on the results...
Skuteczność prowadzonych przez przewoźnika lotniczego Air Algérie działań w dziedzinie bezpieczeństwa była nadal weryfikowana poprzez wyniki programu SAFA oraz przesyłane Komisji przez DACM comiesięczne sprawozdania na temat wyników działań nadzorczych prowadzonych przez ten organ w stosunku do przewoźnika lotniczego, o którym
mowa
, oraz na temat postępów we wdrażaniu wspomnianych planów działań naprawczych i zapobiegawczych.

The safety performance of the air carrier Air Algérie continued to be verified through the results of the SAFA programme along with the monthly reports sent by DACM to the Commission on the results of their surveillance activities on the air operator as well as on the progress made in the implementation of the aforementioned corrective and preventive plans.

...działań nadzorczych prowadzonych przez ten organ w stosunku do przewoźnika lotniczego, o którym
mowa
, oraz na temat postępów we wdrażaniu wspomnianych planów działań naprawczych i zapobiegawczych.

The safety performance of the air carrier Air Algérie continued to be verified through the results of the SAFA programme along with the monthly reports sent by DACM to the Commission on the results...
Skuteczność prowadzonych przez przewoźnika lotniczego Air Algérie działań w dziedzinie bezpieczeństwa była nadal weryfikowana poprzez wyniki programu SAFA oraz przesyłane Komisji przez DACM comiesięczne sprawozdania na temat wyników działań nadzorczych prowadzonych przez ten organ w stosunku do przewoźnika lotniczego, o którym
mowa
, oraz na temat postępów we wdrażaniu wspomnianych planów działań naprawczych i zapobiegawczych.

The safety performance of the air carrier Air Algérie continued to be verified through the results of the SAFA programme along with the monthly reports sent by DACM to the Commission on the results of their surveillance activities on the air operator as well as on the progress made in the implementation of the aforementioned corrective and preventive plans.

...się na dwóch wcześniej wymienionych błędach: że nie dokonano wyceny konkretnych gruntów, o których
mowa
, oraz że wycena nie odpowiadała cenie, jaką działający w warunkach gospodarki rynkowej...

The Commission furthermore considers that the value of the land intended for detached houses, terraced houses and blocks of apartments, and communal land and gardens was considerably overvalued,...
Dodatkowo Komisja jest zdania, że wycena działek pod zabudowę jednorodzinną, działek pod zabudowę szeregową i wielopiętrową oraz wartość terenów do użytku publicznego oraz terenów pod parki została zawyżona, ponieważ opierała się na dwóch wcześniej wymienionych błędach: że nie dokonano wyceny konkretnych gruntów, o których
mowa
, oraz że wycena nie odpowiadała cenie, jaką działający w warunkach gospodarki rynkowej inwestor byłby gotów zapłacić przy zakupie całego gruntu w chwili dokonania transakcji.

The Commission furthermore considers that the value of the land intended for detached houses, terraced houses and blocks of apartments, and communal land and gardens was considerably overvalued, being based on the two errors outlined above, namely that the specific land at stake was not valued and secondly, that the valuation did not indicate what a market investor selling all the land at once would receive at the time of the transaction.

...ona zrealizowana przed zatwierdzeniem przez WE w sposób wyraźny lub domniemany pomocy, o której
mowa
, oraz, o ile to nastąpi, w granicach i na warunkach przewidzianych w postanowieniu dopuszczając

If [the framework agreement] is considered by the EC to be global State aid, it will not be implemented until the EC has explicitly or implicitly approved the aid concerned and, where appropriate,...
W przypadku gdy [umowa ramowa] zostanie słusznie uznana za ogólną pomoc państwa, nie zostanie ona zrealizowana przed zatwierdzeniem przez WE w sposób wyraźny lub domniemany pomocy, o której
mowa
, oraz, o ile to nastąpi, w granicach i na warunkach przewidzianych w postanowieniu dopuszczającym.

If [the framework agreement] is considered by the EC to be global State aid, it will not be implemented until the EC has explicitly or implicitly approved the aid concerned and, where appropriate, subject to the limits and according to the conditions set out in the approval provision.

W ten sposób charakter zasobów państwowych środków, o których
mowa
, oraz zaliczenie ich do pomocy państwowej nie budzi żadnych wątpliwości.

Consequently, there can be no doubt that they involve State resources and can be imputed to the State.
W ten sposób charakter zasobów państwowych środków, o których
mowa
, oraz zaliczenie ich do pomocy państwowej nie budzi żadnych wątpliwości.

Consequently, there can be no doubt that they involve State resources and can be imputed to the State.

...niezbędnej do wprowadzenia w życie instrumentu lub instrumentów wspólnotowych, o których
mowa
, oraz zagwarantowania nieprzerwanego i w pełni skutecznego funkcjonowania tej infrastruktury.

...infrastructure necessary for the putting into force of the Community instrument or instruments in
question
and the continuous, fully effective functioning of that infrastructure to be guaranteed.
Turcja i Wspólnota (zwane dalej „Stronami”) są zgodne, że art. 9 decyzji nr 1/95 wymaga stworzenia infrastruktury administracyjnej niezbędnej do wprowadzenia w życie instrumentu lub instrumentów wspólnotowych, o których
mowa
, oraz zagwarantowania nieprzerwanego i w pełni skutecznego funkcjonowania tej infrastruktury.

Turkey and the Community (the Parties) agree that Article 9 of Decision No 1/95 requires the establishment of the administrative infrastructure necessary for the putting into force of the Community instrument or instruments in
question
and the continuous, fully effective functioning of that infrastructure to be guaranteed.

...w których zobowiązała się do przyjęcia pewnej liczby zobowiązań dotyczących środków, o których
mowa
, oraz poinformowała o zmianach w środkach przewidzianych początkowo.

Following these discussions, France sent the Commission two letters, dated 21 and 26 May 2004, in which it gave a number of undertakings concerning the measures and communicated the adjustments made...
Na zakończenie tych rozmów, dnia 21 i 26 maja 2004 r., Francja przesłała Komisji dwa pisma, w których zobowiązała się do przyjęcia pewnej liczby zobowiązań dotyczących środków, o których
mowa
, oraz poinformowała o zmianach w środkach przewidzianych początkowo.

Following these discussions, France sent the Commission two letters, dated 21 and 26 May 2004, in which it gave a number of undertakings concerning the measures and communicated the adjustments made to the measures initially envisaged.

...opinii eksperckich, uwzględniając słuszność oraz powtarzalność metod i dokumentacji, o której
mowa
, oraz, gdzie stosowne, słuszność i powtarzalność porównawczych opinii eksperckich.

The Member State concerned shall allow a tolerance between the indications referred to in Articles 4, 5 and 6 and appearing on the labelling, and the conclusions reached on the basis of the...
Zainteresowane państwo członkowskie uznaje tolerancję pomiędzy oznaczeniami, o których mowa w art. 4, 5 i 6 i pojawiającymi się na etykiecie, oraz wnioskami wyciągniętymi na podstawie przedstawionej załączonej dokumentacji lub porównawczych opinii eksperckich, uwzględniając słuszność oraz powtarzalność metod i dokumentacji, o której
mowa
, oraz, gdzie stosowne, słuszność i powtarzalność porównawczych opinii eksperckich.

The Member State concerned shall allow a tolerance between the indications referred to in Articles 4, 5 and 6 and appearing on the labelling, and the conclusions reached on the basis of the supporting documentation presented and/or comparative expert opinions, taking account of the accuracy and ‘repeatability’ of the methods and the documentation concerned and, where applicable, the accuracy and ‘repeatability’ of the comparative expert opinions.

...istniejące przepisy prawne, w szczególności przyjąć precyzyjne definicje naruszeń prawa, o których
mowa
, oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność i określić podstawowe zasady wymierzania...

...existing legal provisions, in particular on the precise definition of the infringement in
question
, the cases of exemption and minimum rules for penalties, and on liability and jurisdiction.
W tym celu należy przede wszystkim, przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów prawnych, ujednolicić istniejące przepisy prawne, w szczególności przyjąć precyzyjne definicje naruszeń prawa, o których
mowa
, oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność i określić podstawowe zasady wymierzania kar, odpowiedzialności oraz jurysdykcji.

To that end it is essential to approximate, by way of the proper legal instruments, existing legal provisions, in particular on the precise definition of the infringement in
question
, the cases of exemption and minimum rules for penalties, and on liability and jurisdiction.

Komisja ujawniła ustalenia dotyczące MET grupie przedsiębiorstw, o której
mowa
, oraz skarżącemu i dała im możliwość przedstawienia uwag.

The Commission disclosed the results of the MET findings
to
the group of companies concerned and
to
the complainant and gave them the opportunity to provide comments.
Komisja ujawniła ustalenia dotyczące MET grupie przedsiębiorstw, o której
mowa
, oraz skarżącemu i dała im możliwość przedstawienia uwag.

The Commission disclosed the results of the MET findings
to
the group of companies concerned and
to
the complainant and gave them the opportunity to provide comments.

Jeżeli nazwy handlowe i numery kodowe, o których
mowa
, dotyczą podobnych, ale różnych (prawdopodobnie przestarzałych) preparatów, należy podać wszystkie szczegóły dotyczące tych różnic.

Where trade names and code numbers
referred to
, relate
to
similar but different preparations (possibly obsolete), full details of the differences, must be provided.
Jeżeli nazwy handlowe i numery kodowe, o których
mowa
, dotyczą podobnych, ale różnych (prawdopodobnie przestarzałych) preparatów, należy podać wszystkie szczegóły dotyczące tych różnic.

Where trade names and code numbers
referred to
, relate
to
similar but different preparations (possibly obsolete), full details of the differences, must be provided.

Jeżeli nazwy handlowe i numery kodowe, o których
mowa
, dotyczą podobnych, ale różnych środków ochrony roślin, należy podać wyczerpujące, szczegółowe informacje dotyczące tych różnic.

Where trade names and code numbers
referred to
, relate
to
similar but different plant protection products, full details of the differences shall be provided.
Jeżeli nazwy handlowe i numery kodowe, o których
mowa
, dotyczą podobnych, ale różnych środków ochrony roślin, należy podać wyczerpujące, szczegółowe informacje dotyczące tych różnic.

Where trade names and code numbers
referred to
, relate
to
similar but different plant protection products, full details of the differences shall be provided.

Wysokość, o której
mowa
, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.
Wysokość, o której
mowa
, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.

Wysokość, o której
mowa
, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.
Wysokość, o której
mowa
, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.

Wysokość, o której
mowa
dotyczy również oliwek jadalnych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.
Wysokość, o której
mowa
dotyczy również oliwek jadalnych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

The amount also applies
to
table olives, expressed as olive-oil equivalent.

Informacje, o których
mowa
, dotyczyły tworzenia się nitrofenu w związku ze stosowaniem bifenoksu.

That information concerned formation of nitrofen resulting from the application of bifenox.
Informacje, o których
mowa
, dotyczyły tworzenia się nitrofenu w związku ze stosowaniem bifenoksu.

That information concerned formation of nitrofen resulting from the application of bifenox.

W związku z tym Komisja wyraża zadowolenie z faktu, że zmiana, o której
mowa
, dotyczy programu pomocy, który umożliwia częściowe lub całkowite zastąpienie transportu drogowego transportem morskim bez...

Therefore, the Commission is satisfied that the modification in
question
concerns an aid scheme that permits transport by road to be carried out wholly or partly by sea and that there is no diversion...
W związku z tym Komisja wyraża zadowolenie z faktu, że zmiana, o której
mowa
, dotyczy programu pomocy, który umożliwia częściowe lub całkowite zastąpienie transportu drogowego transportem morskim bez zmiany transportu morskiego w sposób niezgodny ze wspólnym interesem.

Therefore, the Commission is satisfied that the modification in
question
concerns an aid scheme that permits transport by road to be carried out wholly or partly by sea and that there is no diversion of maritime transport contrary to the common interest.

Biorąc pod uwagę, że stawka celna, o której
mowa
, dotyczy już wszystkich firm niewymienionych z nazwy w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2164/98, rozporządzenie to nie powinno być zmieniane.

Given that this duty rate is the rate already applicable
to
all companies not individually mentioned in Article 1(2) of Regulation (EC) No 2164/98, this Regulation should not be amended.
Biorąc pod uwagę, że stawka celna, o której
mowa
, dotyczy już wszystkich firm niewymienionych z nazwy w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2164/98, rozporządzenie to nie powinno być zmieniane.

Given that this duty rate is the rate already applicable
to
all companies not individually mentioned in Article 1(2) of Regulation (EC) No 2164/98, this Regulation should not be amended.

Wniosek, o którym
mowa
, dotyczył rekompensaty wypłaconej klientowi w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przed okresem objętym dochodzeniem, która to rekompensata została jednak potraktowana jako...

This claim related to compensation paid to a customer linked to sales made prior to the investigation period, but which had been treated as a discount to the value of these three invoices issued in...
Wniosek, o którym
mowa
, dotyczył rekompensaty wypłaconej klientowi w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przed okresem objętym dochodzeniem, która to rekompensata została jednak potraktowana jako obniżenie wartości wspomnianych trzech faktur, wystawionych w okresie objętym dochodzeniem, co doprowadziło do sztucznego zaniżenia cen sprzedaży.

This claim related to compensation paid to a customer linked to sales made prior to the investigation period, but which had been treated as a discount to the value of these three invoices issued in the investigation period, resulting in the value of these invoices being artificially lowered.

Przekazywanie danych, o którym
mowa
, dotyczy konkretnych służb kontrolnych, mianowicie linii lotniczych obsługujących przeloty między Wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi, oraz tylko jednego odbiorcy w...

The data transfers concerned involve specific controllers, namely airlines operating flights between the Community and the United States, and only one recipient in the United States, namely CBP.
Przekazywanie danych, o którym
mowa
, dotyczy konkretnych służb kontrolnych, mianowicie linii lotniczych obsługujących przeloty między Wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi, oraz tylko jednego odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, mianowicie CBP.

The data transfers concerned involve specific controllers, namely airlines operating flights between the Community and the United States, and only one recipient in the United States, namely CBP.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich