Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: model
Ponieważ w przypadku niektórych
modeli
tylko większe silniki są wyposażone w filtry pyłowe, wskutek planowanego działania Holandia wykluczyłaby ze swojego rynku właśnie mniejsze, bardziej...

As for some
models
it is the bigger engines that are equipped with particulate filters, the Dutch measure could risk excluding the smaller, more fuel efficient engines of those models from the Dutch...
Ponieważ w przypadku niektórych
modeli
tylko większe silniki są wyposażone w filtry pyłowe, wskutek planowanego działania Holandia wykluczyłaby ze swojego rynku właśnie mniejsze, bardziej paliwooszczędne silniki tych modeli, a to byłoby sprzeczne z przyjętą przez UE polityką ograniczania emisji CO2.

As for some
models
it is the bigger engines that are equipped with particulate filters, the Dutch measure could risk excluding the smaller, more fuel efficient engines of those models from the Dutch market which would run counter to the EU’s established policy of limiting CO2 emissions.

FSO może regularnie zdobywać umowy licencyjnej oraz generować zyski z danych
modeli
, tylko jeżeli będzie rzetelnym i wydajnym producentem cechującym się niskimi kosztami.

FSO can get licence agreements regularly and generate profits from the production of the
models
concerned only if it is a reliable and efficient manufacturer with a low cost base.
FSO może regularnie zdobywać umowy licencyjnej oraz generować zyski z danych
modeli
, tylko jeżeli będzie rzetelnym i wydajnym producentem cechującym się niskimi kosztami.

FSO can get licence agreements regularly and generate profits from the production of the
models
concerned only if it is a reliable and efficient manufacturer with a low cost base.

...obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie, stosując ogólnie uznane
modele
dyfuzji oparte na dowodach naukowych, które są zaprojektowane tak, aby wykazywać migrację wyż

...content of the substance in the material or article applying generally recognised diffusion
models
based on scientific evidence that are constructed such as to overestimate real migration.
W celu zbadania migracji specyficznej potencjał migracyjny można obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie, stosując ogólnie uznane
modele
dyfuzji oparte na dowodach naukowych, które są zaprojektowane tak, aby wykazywać migrację wyższą niż jest w rzeczywistości.

To screen for specific migration the migration potential can be calculated based on the residual content of the substance in the material or article applying generally recognised diffusion
models
based on scientific evidence that are constructed such as to overestimate real migration.

Cyfrowe
modele
wysokościowe powierzchni lądu, lodu i oceanu.

Digital elevation
models
for land, ice and ocean surface.
Cyfrowe
modele
wysokościowe powierzchni lądu, lodu i oceanu.

Digital elevation
models
for land, ice and ocean surface.

Przy sporządzaniu zintegrowanego
modelu
wysokościowego lądu i morza modeluje się tylko jedną właściwość ukształtowania terenu (albo wysokość, albo głębokość), a jej wartości odnoszą się do jednego...

When providing an integrated land-sea elevation
model
, only one elevation property (either height or depth) shall be modelled, and its values shall be referenced to a single vertical coordinate...
Przy sporządzaniu zintegrowanego
modelu
wysokościowego lądu i morza modeluje się tylko jedną właściwość ukształtowania terenu (albo wysokość, albo głębokość), a jej wartości odnoszą się do jednego pionowego systemu odniesienia.

When providing an integrated land-sea elevation
model
, only one elevation property (either height or depth) shall be modelled, and its values shall be referenced to a single vertical coordinate reference system.

Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or
Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or

modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or
modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or

modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or
modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or

Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or
Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or

Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or
Modeli
lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wind tunnel aero-models equipped with non-intrusive sensors capable of transmitting data from the sensors to the data acquisition system; or

Sposób, w jaki europejskie i inne
modele
społeczno-ekonomiczne zdołały połączyć cele, warunki w jakich to się odbyło, łącznie z rolą dialogu, partnerstwa społecznego, transformacji sektorowej, zmian...

How European socio-economic
models
and those outside Europe have fared in combining the objectives, the conditions under which this occurred including the role of dialogue, social partnership,...
Sposób, w jaki europejskie i inne
modele
społeczno-ekonomiczne zdołały połączyć cele, warunki w jakich to się odbyło, łącznie z rolą dialogu, partnerstwa społecznego, transformacji sektorowej, zmian instytucjonalnych i zdolności tych modeli do stawiania czoła nowym wyzwaniom.

How European socio-economic
models
and those outside Europe have fared in combining the objectives, the conditions under which this occurred including the role of dialogue, social partnership, sectoral transformation, institutional change and their ability to confront new challenges.

Każdy komitet sterujący ds. ZDT przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, na podstawie
modelu
wspólnego dla wszystkich ZDT, zawierający szczegółowe przepisy regulujące wykonywanie przez liderów ZDT ich...

Each ITD Steering Committee shall adopt its rules of procedure, based on a
model
common to all ITDs and including detailed provisions governing the exercise of the ITD leaders' rights and...
Każdy komitet sterujący ds. ZDT przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, na podstawie
modelu
wspólnego dla wszystkich ZDT, zawierający szczegółowe przepisy regulujące wykonywanie przez liderów ZDT ich praw i obowiązków, w tym praw weta.

Each ITD Steering Committee shall adopt its rules of procedure, based on a
model
common to all ITDs and including detailed provisions governing the exercise of the ITD leaders' rights and obligations, including veto rights.

Jedna zainteresowana strona przekazała wewnętrzny
model
, aby udowodnić, że rentowność wielu projektów fotowoltaicznych będzie zagrożona, jeżeli zostaną wprowadzone cła.

One interested party provided an internal
modelling
to prove that the viability of many PV projects was endangered if duties were applied.
Jedna zainteresowana strona przekazała wewnętrzny
model
, aby udowodnić, że rentowność wielu projektów fotowoltaicznych będzie zagrożona, jeżeli zostaną wprowadzone cła.

One interested party provided an internal
modelling
to prove that the viability of many PV projects was endangered if duties were applied.

Jedna zainteresowana strona przekazała wewnętrzny
model
, aby udowodnić, że rentowność wielu projektów fotowoltaicznych będzie zagrożona, jeżeli zostaną wprowadzone cła.

One interested party provided an internal
modelling
to prove that the viability of many PV projects was endangered if duties were applied.
Jedna zainteresowana strona przekazała wewnętrzny
model
, aby udowodnić, że rentowność wielu projektów fotowoltaicznych będzie zagrożona, jeżeli zostaną wprowadzone cła.

One interested party provided an internal
modelling
to prove that the viability of many PV projects was endangered if duties were applied.

...jak fizjologiczny model toksykokinetyczny (PBTK), prezentacja modeli powinna obejmować pełny opis
modelu
, aby umożliwić jego niezależną rekonstrukcję i walidację (zob. pkt 65 i dodatek: Definicje).

...modelling studies such as PBTK, presentation of models should include a full description of the
model
to allow independent reconstruction and validation of the
model
(see paragraph 65 and Appendix
W przypadku badań z wykorzystaniem modeli układów, takich jak fizjologiczny model toksykokinetyczny (PBTK), prezentacja modeli powinna obejmować pełny opis
modelu
, aby umożliwić jego niezależną rekonstrukcję i walidację (zob. pkt 65 i dodatek: Definicje).

In the case of systems modelling studies such as PBTK, presentation of models should include a full description of the
model
to allow independent reconstruction and validation of the
model
(see paragraph 65 and Appendix: Definitions).

instytucja stosująca podejście określone w art. 285 ust. 1 lit. b) regularnie waliduje swój
model
, aby zbadać, czy zrealizowane ekspozycje bieżące są zgodne z prognozami dla wszystkich okresów ryzyka...

the institution using the approach set out in Article 285(1)(b) shall regularly validate its
model
to test whether realised current exposures are consistent with prediction over all margin periods...
instytucja stosująca podejście określone w art. 285 ust. 1 lit. b) regularnie waliduje swój
model
, aby zbadać, czy zrealizowane ekspozycje bieżące są zgodne z prognozami dla wszystkich okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia na przestrzeni jednego roku.

the institution using the approach set out in Article 285(1)(b) shall regularly validate its
model
to test whether realised current exposures are consistent with prediction over all margin periods within one year.

...stwierdziła, że analizowany środek umożliwił zrównanie ceny dekoderów interaktywnych z ceną
modeli
prostszych, niedostosowanych do usług interaktywnych (zapper).

...that the measure brought the price of interactive decoders into line with that of simpler
models
without interactive services (zappers).
Już w decyzji o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że analizowany środek umożliwił zrównanie ceny dekoderów interaktywnych z ceną
modeli
prostszych, niedostosowanych do usług interaktywnych (zapper).

Already in the decision to initiate the procedure the Commission acknowledged that the measure brought the price of interactive decoders into line with that of simpler
models
without interactive services (zappers).

...wskaźnika wpływu losowych wstrząsów gospodarczych na zmienne działalności i na budowanie
modelu
prostego równania popytu kredytowego, ekspert wyciągnął wniosek, że działalność Crédit Mutuel

...an indicator of the persistence of random economic shocks on activity variables and by creating a
model
based on a simple credit-demand equation.
Na podstawie w szczególności wskaźnika wpływu losowych wstrząsów gospodarczych na zmienne działalności i na budowanie
modelu
prostego równania popytu kredytowego, ekspert wyciągnął wniosek, że działalność Crédit Mutuel (głównie w zakresie kredytów) zdawała się być niezwiązana z przeciętnym rozwojem ryku bankowego.

The expert concluded that Crédit Mutuel’s (essentially credit) activities appear to have been unrelated to average developments in the banking market, notably on the basis of an indicator of the persistence of random economic shocks on activity variables and by creating a
model
based on a simple credit-demand equation.

...według danych własnych strony popierającej, na początku 2006 r. ceny trzech spośród pięciu
modeli
były wyższe aniżeli z początkiem 2001 r. Przedsiębiorstwo w załączniku nazywane A stwierdziło

...Community retail market, according to the supporter’s own data, prices for three out of the five
models
were higher at the start of 2006 than at the start of 2001. The company referred to as compan
Ponadto w państwie członkowskim o największym rynku detalicznym we Wspólnocie, według danych własnych strony popierającej, na początku 2006 r. ceny trzech spośród pięciu
modeli
były wyższe aniżeli z początkiem 2001 r. Przedsiębiorstwo w załączniku nazywane A stwierdziło, że nie jest pewne, czy skarga została wycofana przez skarżącego.

Moreover, in the Member State with the biggest Community retail market, according to the supporter’s own data, prices for three out of the five
models
were higher at the start of 2006 than at the start of 2001. The company referred to as company A in the Annex stated it was unclear whether the complainant has withdrawn its complaint.

...podcięcie cenowe w OD wynosiło od 34 % do 42 %, w zależności od eksportera, a dla niektórych
modeli
było ono w pewnych przypadkach jeszcze większe.

...was in the IP between 34 % and 42 %, depending on the exporter concerned, while for some
models
, price undercutting was in some cases even higher.
Pod względem średniej ważonej podcięcie cenowe w OD wynosiło od 34 % do 42 %, w zależności od eksportera, a dla niektórych
modeli
było ono w pewnych przypadkach jeszcze większe.

On a weighted average basis, price undercutting was in the IP between 34 % and 42 %, depending on the exporter concerned, while for some
models
, price undercutting was in some cases even higher.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich