Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: linijka
w pierwszej
linijce
tekstu skreśla się „(fluorescencyjny przechodzący w zielony w świetle ultrafioletowym)”;

in the first
line
the text ‘(fluorescing to green under UV light)’ is deleted;
w pierwszej
linijce
tekstu skreśla się „(fluorescencyjny przechodzący w zielony w świetle ultrafioletowym)”;

in the first
line
the text ‘(fluorescing to green under UV light)’ is deleted;

w pierwszej
linijce
tekstu skreśla się wyrazy „(fluorescencyjny przechodzący w zielony w świetle ultrafioletowym)”;

in the first
line
the text ‘(fluorescing to green under UV light)’ is deleted;
w pierwszej
linijce
tekstu skreśla się wyrazy „(fluorescencyjny przechodzący w zielony w świetle ultrafioletowym)”;

in the first
line
the text ‘(fluorescing to green under UV light)’ is deleted;

...się przy pomocy matrycy składającej się z 9 kolumn odpowiadających 9 cechom sensorycznym i liczbie
linijek
„n” odpowiadającej liczbie „n” członków zespołu.

...entered with the aid of a matrix comprising 9 columns representing the 9 sensory attributes and n
lines
representing the n panel members used.
Wprowadzenie danych dotyczących jednej próbki odbywa się przy pomocy matrycy składającej się z 9 kolumn odpowiadających 9 cechom sensorycznym i liczbie
linijek
„n” odpowiadającej liczbie „n” członków zespołu.

The data for a given sample shall be entered with the aid of a matrix comprising 9 columns representing the 9 sensory attributes and n
lines
representing the n panel members used.

...przy pomocy matrycy składającej się z 10 kolumn odpowiadających 10 cechom sensorycznym i liczbie
linijek
»n« odpowiadającej liczbie »n« degustatorów.

...shall be made with the help of a grid with nine columns for the nine sensory attributes and one
line
for each panel member.
Kierownik zespołu degustatorów może wprowadzić dane dostarczone przez każdego z degustatorów do programu komputerowego zgodnego z metodą obliczania statystycznego mediany znajdującą się w dodatku B. Wprowadzenie danych dotyczących jednej próbki odbywa się przy pomocy matrycy składającej się z 10 kolumn odpowiadających 10 cechom sensorycznym i liczbie
linijek
»n« odpowiadającej liczbie »n« degustatorów.

The panel head may feed each tester’s data into a computer programme to calculate the median in accordance with Appendix B. Input of each sample shall be made with the help of a grid with nine columns for the nine sensory attributes and one
line
for each panel member.

Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, nakreśla się linię poziomą poniżej ostatniej
linijki
opisu oraz przekreśla puste miejsce.

Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.
Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, nakreśla się linię poziomą poniżej ostatniej
linijki
opisu oraz przekreśla puste miejsce.

Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

Jednakże słowo „wiza” w górnej
linijce
może widnieć w dowolnym języku urzędowym Wspólnoty.

However, the word ‘visa’ in the top
line
may appear in any one official language of the Community.
Jednakże słowo „wiza” w górnej
linijce
może widnieć w dowolnym języku urzędowym Wspólnoty.

However, the word ‘visa’ in the top
line
may appear in any one official language of the Community.

Przyczyny cofnięcia (w kilku
linijkach
) również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach):

Reasons for the withdrawal (some
lines
) also in a second Community language (some lines):
Przyczyny cofnięcia (w kilku
linijkach
) również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach):

Reasons for the withdrawal (some
lines
) also in a second Community language (some lines):

Streszczenie sprawozdania dotyczącego ogólnej oceny ryzyka dla środowiska (w kilku
linijkach
oraz dokument w formacie pdf), również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach)

Summary of the results of the evaluation of the monitoring programme (some
lines
and a PDF document) also in a second Community language (some lines)
Streszczenie sprawozdania dotyczącego ogólnej oceny ryzyka dla środowiska (w kilku
linijkach
oraz dokument w formacie pdf), również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach)

Summary of the results of the evaluation of the monitoring programme (some
lines
and a PDF document) also in a second Community language (some lines)

działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:
działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:

Działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

Operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:
Działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

Operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:

Działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:
Działania prowadzone na morzu – (co najmniej) jedna
linijka
na dzień rejsu, określająca:

operations at sea with one
line
(minimum)
per
day of trip, providing:

Kolejne dwie i pół
linijki
pozostawia się puste na wpisanie takich uwag.

The following two and a half
lines
shall be left empty for such remarks.
Kolejne dwie i pół
linijki
pozostawia się puste na wpisanie takich uwag.

The following two and a half
lines
shall be left empty for such remarks.

W sekcji 1, dodaje się 4
linijkę
w szeregu 6 dotyczącym tuczników:

In Section 1, a 4th
sub-line
is inserted in the
6th line
for fattening pigs:
W sekcji 1, dodaje się 4
linijkę
w szeregu 6 dotyczącym tuczników:

In Section 1, a 4th
sub-line
is inserted in the
6th line
for fattening pigs:

Patrz: trzy ostatnie
linijki
we wszystkich powyżej zamieszczonych tabelach.

See last three
lines
of the tables above.
Patrz: trzy ostatnie
linijki
we wszystkich powyżej zamieszczonych tabelach.

See last three
lines
of the tables above.

...niższa niż koszty inwestycji, a zwrot z inwestycji plasuje się poniżej 4,2 % (patrz: trzy ostatnie
linijki
we wszystkich powyżej zamieszczonych tabelach).

...is below investment costs and that the return on investment is below 4,20 % (see last three
lines
of all tables above).
Władze Słowenii wykazały, że koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach kwalifikowanych wytwarzających energię elektryczną w procesie kogeneracji są we wszystkich przypadkach wyższe niż ceny zakupu przewidziane w ramach programu pomocy. Władze Słowenii wykazały również, że wartość bieżąca netto opłat wyrównawczych jest niższa niż koszty inwestycji, a zwrot z inwestycji plasuje się poniżej 4,2 % (patrz: trzy ostatnie
linijki
we wszystkich powyżej zamieszczonych tabelach).

Slovenia demonstrated that electricity production costs in qualified CHP plants is in all cases higher than the scheme purchase price, that the NPV of premiums is below investment costs and that the return on investment is below 4,20 % (see last three
lines
of all tables above).

W tej samej
linijce
podaje się w nawiasach numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się do danej trzody chlewnej.

In the same
line
, the number of the Article of this Decision, which is relevant for the pigs in question, shall be quoted between brackets.
W tej samej
linijce
podaje się w nawiasach numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się do danej trzody chlewnej.

In the same
line
, the number of the Article of this Decision, which is relevant for the pigs in question, shall be quoted between brackets.

Dalej w tej samej
linijce
widnieją słowa „liczba wjazdów”, „okres pobytu” (tj. zakładany przez wnioskodawców czas trwania pobytu) oraz ponownie słowo „dni”.

Further
along
the
line
the words ‘number of entries’, ‘duration of stay’ (i.e. duration of applicant’s intended stay) and again ‘days’ shall appear.
Dalej w tej samej
linijce
widnieją słowa „liczba wjazdów”, „okres pobytu” (tj. zakładany przez wnioskodawców czas trwania pobytu) oraz ponownie słowo „dni”.

Further
along
the
line
the words ‘number of entries’, ‘duration of stay’ (i.e. duration of applicant’s intended stay) and again ‘days’ shall appear.

Linijka
z podziałką, podpora i zacisk

Graduated scale, support and clamp
Linijka
z podziałką, podpora i zacisk

Graduated scale, support and clamp

Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz
linijki
z podziałką

Measuring rods and tapes and
divided
scales
Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz
linijki
z podziałką

Measuring rods and tapes and
divided
scales

Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz
linijki
z podziałką

Measuring rods and tapes and
divided
scales
Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz
linijki
z podziałką

Measuring rods and tapes and
divided
scales

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich