Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: jednak
...koncesje wydane w Erytrei zostali zaproszenie przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,
jednak
tylko jeden z nich, Eritrean Airlines, przedstawił prezentacje przed Komitetem ds. Bezpieczeń

...confirmed that it operates two aircraft of type A320 to Rome under a wet lease arrangement,
without
providing to the satisfaction of the Air Safety Committee clarity on the operational oversig
Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający koncesje wydane w Erytrei zostali zaproszenie przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,
jednak
tylko jeden z nich, Eritrean Airlines, przedstawił prezentacje przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 21 listopada 2012 r. Ten przewoźnik lotniczy potwierdził, że wykonuje przewozy dwoma statkami powietrznymi typu A320 do Rzymu w ramach umowy leasingu z załogą, nie przedstawiając Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zadowalająco jasnych informacji na temat nadzoru operacyjnego i kontroli prowadzonych przez siebie operacji.

Whilst all air carriers licensed in Eritrea were invited to the Air Safety Committee, one of them, Eritrean Airlines made presentations to the Air Safety Committee on 21 November 2012. This air carrier confirmed that it operates two aircraft of type A320 to Rome under a wet lease arrangement,
without
providing to the satisfaction of the Air Safety Committee clarity on the operational oversight and control of its operations.

...zakres terytorialny, który jest istotny również w przedmiotowej sprawie belgijskiej, stanowi
jednak
tylko jeden z wielu aspektów związanych z obowiązkiem w zakresie usługi publicznej.

However
, this territorial coverage, which also exists in the present Belgian case, is only one of the multiple aspects of the USO.
Wspomniany zakres terytorialny, który jest istotny również w przedmiotowej sprawie belgijskiej, stanowi
jednak
tylko jeden z wielu aspektów związanych z obowiązkiem w zakresie usługi publicznej.

However
, this territorial coverage, which also exists in the present Belgian case, is only one of the multiple aspects of the USO.

...jest rozdrobniony lub bardzo rozdrobniony, jeżeli chodzi o umowy indywidualne [35], które stanowią
jednak
tylko jedną z części rynku, których dotyczy zgłoszony środek.

...appears to be fragmented, and even very fragmented, as regards individual policies [35], which,
however
, is only one of the sub-markets concerned by the first measure notified.
Biorąc pod uwagę analizy przeprowadzone przez krajowy organ ds. konkurencji, wydaje się jednak, że rynek ten jest rozdrobniony lub bardzo rozdrobniony, jeżeli chodzi o umowy indywidualne [35], które stanowią
jednak
tylko jedną z części rynku, których dotyczy zgłoszony środek.

On the basis of analyses carried out by the national competition authority, this market nevertheless appears to be fragmented, and even very fragmented, as regards individual policies [35], which,
however
, is only one of the sub-markets concerned by the first measure notified.

...ustanawia się strefę buforową o szerokości co najmniej 500 m. Wspomniana strefa buforowa obejmuje
jednak
tylko cieki wodne i obszary nasiąknięte wodą słodką.

A buffer zone of a width of at least 500 m shall be established around the infested zone.
However
, that buffer zone shall only include water courses and areas that are saturated with fresh water.
Wokół strefy porażenia ustanawia się strefę buforową o szerokości co najmniej 500 m. Wspomniana strefa buforowa obejmuje
jednak
tylko cieki wodne i obszary nasiąknięte wodą słodką.

A buffer zone of a width of at least 500 m shall be established around the infested zone.
However
, that buffer zone shall only include water courses and areas that are saturated with fresh water.

Współpracę zaoferowali
jednak
tylko producenci z Norwegii i USA.

Offers of cooperation were,
however
, obtained only from producers in Norway and in the USA.
Współpracę zaoferowali
jednak
tylko producenci z Norwegii i USA.

Offers of cooperation were,
however
, obtained only from producers in Norway and in the USA.

Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego wzrosła
jednak
tylko nieznacznie, o 3 % w 2010 i o 4,7 % w OD, co porównać należy z rocznym wzrostem przywozu indyjskiego o odpowiednio 16 % i 10 %.

However
, sales volume of the Union industry increased only slightly, by 3 % in 2010 and by 4,7 % in the IP This compares to an annual increase in Indian imports by 16 % and 10 % respectively.
Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego wzrosła
jednak
tylko nieznacznie, o 3 % w 2010 i o 4,7 % w OD, co porównać należy z rocznym wzrostem przywozu indyjskiego o odpowiednio 16 % i 10 %.

However
, sales volume of the Union industry increased only slightly, by 3 % in 2010 and by 4,7 % in the IP This compares to an annual increase in Indian imports by 16 % and 10 % respectively.

Niemniej
jednak
tylko sześć banków zgodziło się udzielić nowych kredytów, których wysokość wyniosła 658 mld KRW zamiast planowanego 1 bln KRW.

Nevertheless, only six banks agreed to extend new credit, which amounted to KRW 658 billion instead of the planned KRW 1 trillion.
Niemniej
jednak
tylko sześć banków zgodziło się udzielić nowych kredytów, których wysokość wyniosła 658 mld KRW zamiast planowanego 1 bln KRW.

Nevertheless, only six banks agreed to extend new credit, which amounted to KRW 658 billion instead of the planned KRW 1 trillion.

...zaspokojenia roszczeń zabezpieczało wszystkie wierzytelności Hypovereinsbank i Eurohypo [10],
jednak
tylko część wierzytelności grupy HAG;

...satisfaction secured the full claims of the mortgage banks Hypovereinsbank and Eurohypo [10],
but
only a part of the claims of group HAG 1 below;
Tym niemniej prawo do oddzielnego zaspokojenia roszczeń zabezpieczało wszystkie wierzytelności Hypovereinsbank i Eurohypo [10],
jednak
tylko część wierzytelności grupy HAG;

Nevertheless, a right to separate satisfaction secured the full claims of the mortgage banks Hypovereinsbank and Eurohypo [10],
but
only a part of the claims of group HAG 1 below;

Opcja ta dotyczy
jednak
tylko tych regeneracji, które zachodzą skrajnie rzadko, i których nie można w praktyce uwzględnić za pomocą współczynników poprawkowych opisanych w lit. a).

However
, this option only applies for events that occur extremely infrequently, and which cannot be practically addressed using the adjustment factors described in sub-paragraph (a).
Opcja ta dotyczy
jednak
tylko tych regeneracji, które zachodzą skrajnie rzadko, i których nie można w praktyce uwzględnić za pomocą współczynników poprawkowych opisanych w lit. a).

However
, this option only applies for events that occur extremely infrequently, and which cannot be practically addressed using the adjustment factors described in sub-paragraph (a).

Wspomnianym siedmiu przedsiębiorstwom przesłano kwestionariusze,
jednak
tylko trzy przedsiębiorstwa udzieliły odpowiedzi.

Questionnaires were sent to these seven companies, only three of which submitted replies.
Wspomnianym siedmiu przedsiębiorstwom przesłano kwestionariusze,
jednak
tylko trzy przedsiębiorstwa udzieliły odpowiedzi.

Questionnaires were sent to these seven companies, only three of which submitted replies.

...w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo to
jednak
tylko częściowo porusza pewne aspekty udzielania koncesji.

...been confirmed by the extensive case law of the Court of Justice of the European Union which has,
nevertheless
, only partially addressed certain aspects of the award of concession contracts.
Ryzyko to znalazło swój wyraz w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo to
jednak
tylko częściowo porusza pewne aspekty udzielania koncesji.

Such risk has been confirmed by the extensive case law of the Court of Justice of the European Union which has,
nevertheless
, only partially addressed certain aspects of the award of concession contracts.

...ze znaczącym wzrostem konsumpcji opisanym w powyższym motywie 56, której pozytywny skutek został
jednak
tylko częściowo odzwierciedlony w zwiększonej sprzedaży przemysłu wspólnotowego.

...to the substantial increase in consumption described in recital 56, the positive effect of which
however
was only partially reflected in the increased Community Industry sales.
Wzrost ten należy wiązać ze znaczącym wzrostem konsumpcji opisanym w powyższym motywie 56, której pozytywny skutek został
jednak
tylko częściowo odzwierciedlony w zwiększonej sprzedaży przemysłu wspólnotowego.

This increase is to be attributed to the substantial increase in consumption described in recital 56, the positive effect of which
however
was only partially reflected in the increased Community Industry sales.

Artykuł 1 lit. d) stosuje się
jednak
tylko od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

However
, Article 1(d) shall only apply from 15 December 2009 to 31 December 2009.
Artykuł 1 lit. d) stosuje się
jednak
tylko od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

However
, Article 1(d) shall only apply from 15 December 2009 to 31 December 2009.

...zwrócono się do czterech grup, by odpowiedziały na kwestionariusz Komisji, odpowiedzi otrzymano
jednak
tylko od dwóch z nich, kontrola wyrywkowa nie była już zatem konieczna.

In that context, four groups were notified to reply to the Commission's questionnaire,
but
replies were received only from two, therefore sampling was no longer necessary.
W tym kontekście zwrócono się do czterech grup, by odpowiedziały na kwestionariusz Komisji, odpowiedzi otrzymano
jednak
tylko od dwóch z nich, kontrola wyrywkowa nie była już zatem konieczna.

In that context, four groups were notified to reply to the Commission's questionnaire,
but
replies were received only from two, therefore sampling was no longer necessary.

W ramach przedmiotowego postępowania rząd ChRL
jednak
tylko poinformował Komisję o dostępności banku do weryfikacji na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem weryfikacji rządu ChRL (już po...

However
, in the present investigation, the GOC only informed the Commission of the bank's availability for verification one working day before the verification of the GOC started (after the already...
W ramach przedmiotowego postępowania rząd ChRL
jednak
tylko poinformował Komisję o dostępności banku do weryfikacji na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem weryfikacji rządu ChRL (już po przedłużeniu terminu takiego potwierdzenia), a tym samym zamknął jakąkolwiek możliwość przeprowadzenia wizyty na miejscu, ponieważ poczyniono już przygotowania i nie można było ich zmienić.

However
, in the present investigation, the GOC only informed the Commission of the bank's availability for verification one working day before the verification of the GOC started (after the already extended deadline for such a confirmation), thus closing off any possibility of an on-spot visit because arrangements had been made and could not be changed.

...po dacie złożenia trzydziestego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia,
jednak
tylko wobec państw lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej, które złożą...

...date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
but
only with respect to those States or regional economic integration organizations that have depos
Niniejsza konwencja wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy po dacie złożenia trzydziestego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia,
jednak
tylko wobec państw lub organizacji regionalnej integracji gospodarczej, które złożą odpowiednie dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do tego dnia włącznie.

This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
but
only with respect to those States or regional economic integration organizations that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date.

Jednak
tylko ośmiu użytkowników, odpowiadających w OD za 15 % przywozu walcówki z krajów, których dotyczy postępowanie, współpracowało w dochodzeniu.

However
only eight users, accounting for 15 % of imports of wire rod from the countries concerned during the IP, cooperated in the investigation.
Jednak
tylko ośmiu użytkowników, odpowiadających w OD za 15 % przywozu walcówki z krajów, których dotyczy postępowanie, współpracowało w dochodzeniu.

However
only eight users, accounting for 15 % of imports of wire rod from the countries concerned during the IP, cooperated in the investigation.

Trzynastu niepowiązanych importerów odpowiedziało na kwestionariusz,
jednak
tylko dwóch przekazało pełne odpowiedzi.

Thirteen unrelated importers replied to the questionnaire,
but
only two submitted a complete response.
Trzynastu niepowiązanych importerów odpowiedziało na kwestionariusz,
jednak
tylko dwóch przekazało pełne odpowiedzi.

Thirteen unrelated importers replied to the questionnaire,
but
only two submitted a complete response.

Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało
jednak
tylko dwóch producentów produktu objętego postępowaniem z USA.

However
, only two producers of the product concerned in the USA replied to the questionnaires.
Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało
jednak
tylko dwóch producentów produktu objętego postępowaniem z USA.

However
, only two producers of the product concerned in the USA replied to the questionnaires.

...tego samego dnia termin został przedłużony do dnia 12 lutego 2008 r. Włochy dostarczyły
jednak
tylko informacje częściowe (pocztą elektroniczną z dnia 15 stycznia 2008 r., 12 marca 2008 r.

On 7 January 2008 Italy asked for an extension to the time limit for comments on the opening Decision. An extension until 12 February 2008 was granted the same day. Italy provided only partial...
Dnia 7 stycznia 2008 r. Włochy zwróciły się z prośbą o przedłużenie terminu na zajęcie stanowiska w sprawie decyzji o wszczęciu postępowania; tego samego dnia termin został przedłużony do dnia 12 lutego 2008 r. Włochy dostarczyły
jednak
tylko informacje częściowe (pocztą elektroniczną z dnia 15 stycznia 2008 r., 12 marca 2008 r. oraz 25 marca 2008 r.).

On 7 January 2008 Italy asked for an extension to the time limit for comments on the opening Decision. An extension until 12 February 2008 was granted the same day. Italy provided only partial information by e-mails of 15 January 2008, 12 March 2008 and 25 March 2008.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich