Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: jednak
Uwzględniając
jednak
Traktat, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (zwany dalej „Funduszem”) powinien być, w pierwszym rzędzie, ukierunkowany na nowo przybyłych obywateli...

However
, having regard to the Treaty, the European Fund for the Integration of third-country nationals (hereinafter referred to as the Fund) should be primarily targeted at newly-arrived...
Uwzględniając
jednak
Traktat, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (zwany dalej „Funduszem”) powinien być, w pierwszym rzędzie, ukierunkowany na nowo przybyłych obywateli państw trzecich, w odniesieniu do współfinansowania konkretnych działań wspierających proces integracji w państwach członkowskich.

However
, having regard to the Treaty, the European Fund for the Integration of third-country nationals (hereinafter referred to as the Fund) should be primarily targeted at newly-arrived third-country nationals, as far as the co-financing of concrete actions supporting the integration process in Member States is concerned.

...cen potencjalnych itd. Szacowany koszt kwalifikowalny w wysokości 14,1 milionów euro dotyczy
jednak
tylko różnic w kosztach dotyczących inwestycji w wyposażenie [13].

...estimates of potential price reductions, etc. The estimated eligible cost of EUR 14.1 million,
however
, concerns only the differences in cost as regards the investments in machinery [13].
Różnice wynikają nie tylko ze specyfikacji technicznych, ale również z dokładniejszej wiedzy, szacunków dotyczących redukcji cen potencjalnych itd. Szacowany koszt kwalifikowalny w wysokości 14,1 milionów euro dotyczy
jednak
tylko różnic w kosztach dotyczących inwestycji w wyposażenie [13].

Differences result not only from the technical specifications, but also from more precise knowledge, estimates of potential price reductions, etc. The estimated eligible cost of EUR 14.1 million,
however
, concerns only the differences in cost as regards the investments in machinery [13].

...niższe marże zysku w sektorach wykorzystujących produkt objęty dochodzeniem. W przypadku tej grupy
jednak
tylko około 2,6 % wszystkich zakupów produktu objętego dochodzeniem w OD pochodziło z...

...producers achieved lower profit margins in the sectors using the product under investigation;
however
, this group imported from the countries concerned only about 2,6 % of their total purchases
Analiza wykazała także, że producenci surfaktantów osiągali niższe marże zysku w sektorach wykorzystujących produkt objęty dochodzeniem. W przypadku tej grupy
jednak
tylko około 2,6 % wszystkich zakupów produktu objętego dochodzeniem w OD pochodziło z przywozu z państw, których dotyczy postępowanie.

The analysis showed as well that the surfactants producers achieved lower profit margins in the sectors using the product under investigation;
however
, this group imported from the countries concerned only about 2,6 % of their total purchases of the product under investigation during the IP.

...były „zyskami zawieszonymi” zarówno dla podmiotu przyjmującego, jak i podmiotu przekazującego,
jednak
tylko do momentu, w którym nie zostały one rozdzielone pomiędzy właściwych akcjonariuszy.

358/1997 restructurings were ‘freely distributable gains’ in that such gains could be distributed to shareholders without further company taxation, the gains realised under Law 218/1990 were...
Strony zwracają uwagą na fakt, że zyski kapitałowe nieuznane do celów podatkowych, a pochodzące z restrukturyzacji przeprowadzonej na mocy dekretu legislacyjnego 358/1997 były „zyskami kapitałowymi, którymi można swobodnie rozporządzać”, jako że można je było podzielić pomiędzy akcjonariuszy bez dodatkowego opodatkowania na poziomie spółki, podczas gdy zyski kapitałowe zrealizowane na mocy ustawy 218/1990 były „zyskami zawieszonymi” zarówno dla podmiotu przyjmującego, jak i podmiotu przekazującego,
jednak
tylko do momentu, w którym nie zostały one rozdzielone pomiędzy właściwych akcjonariuszy.

358/1997 restructurings were ‘freely distributable gains’ in that such gains could be distributed to shareholders without further company taxation, the gains realised under Law 218/1990 were ‘suspended’ for both the transferee and the transferor companies until such gains would have been distributed to respective shareholders.

Ograniczenia dotyczące używania butelek tego typu stosuje się
jednak
tylko do win produkowanych z winogron zebranych na terytorium Francji.

However
, the restriction on the use of bottles of this type shall apply only to wines produced from grapes harvested in French territory.
Ograniczenia dotyczące używania butelek tego typu stosuje się
jednak
tylko do win produkowanych z winogron zebranych na terytorium Francji.

However
, the restriction on the use of bottles of this type shall apply only to wines produced from grapes harvested in French territory.

Ograniczenia dotyczące używania butelek tego typu stosuje się
jednak
tylko do win produkowanych z winogron zebranych na terytorium Węgier i Słowacji.

However
, the restriction on the use of bottles of this type shall apply only to wines produced from grapes harvested in Hungarian or Slovakian territory.
Ograniczenia dotyczące używania butelek tego typu stosuje się
jednak
tylko do win produkowanych z winogron zebranych na terytorium Węgier i Słowacji.

However
, the restriction on the use of bottles of this type shall apply only to wines produced from grapes harvested in Hungarian or Slovakian territory.

Komisja nie ogranicza się
jednak
tylko do sprawdzenia, czy spełnione są te warunki, ale musi dokonać pogłębionej analizy zgodności środka ze wspólnym rynkiem.

The Commission,
however
, does not confine itself to verifying compliance with those criteria but has to conduct a more thorough analysis of the compatibility of the measure.
Komisja nie ogranicza się
jednak
tylko do sprawdzenia, czy spełnione są te warunki, ale musi dokonać pogłębionej analizy zgodności środka ze wspólnym rynkiem.

The Commission,
however
, does not confine itself to verifying compliance with those criteria but has to conduct a more thorough analysis of the compatibility of the measure.

Rozporządzenie to stosuje się
jednak
tylko do podstawowej produkcji rolnej.

The Regulation only applies to primary agricultural production,
however
.
Rozporządzenie to stosuje się
jednak
tylko do podstawowej produkcji rolnej.

The Regulation only applies to primary agricultural production,
however
.

Metody te mają zastosowanie
jednak
tylko do niektórych alkaloidów sporyszu.

The methods are confined,
however
, to a selected number of ergot alkaloids.
Metody te mają zastosowanie
jednak
tylko do niektórych alkaloidów sporyszu.

The methods are confined,
however
, to a selected number of ergot alkaloids.

Przedmiotowy wzrost odnosi się
jednak
tylko do jednego producenta unijnego, natomiast moce produkcyjne pozostałych współpracujących producentów unijnych pozostawały na stabilnym poziomie w okresie...

However
this increase is only related to one of the Union producers whereas the other cooperating Union producers had stable capacities over the period considered.
Przedmiotowy wzrost odnosi się
jednak
tylko do jednego producenta unijnego, natomiast moce produkcyjne pozostałych współpracujących producentów unijnych pozostawały na stabilnym poziomie w okresie badanym.

However
this increase is only related to one of the Union producers whereas the other cooperating Union producers had stable capacities over the period considered.

Jednak
tylko czterech użytkowników współpracowało w trakcie dochodzenia, a tylko trzech z nich użytkowało i importowało produkt objęty postępowaniem bezpośrednio z Chin.

However
, only four users cooperated in the investigation, out of which only three were using and directly importing the product concerned from China.
Jednak
tylko czterech użytkowników współpracowało w trakcie dochodzenia, a tylko trzech z nich użytkowało i importowało produkt objęty postępowaniem bezpośrednio z Chin.

However
, only four users cooperated in the investigation, out of which only three were using and directly importing the product concerned from China.

Wyraźnie wykorzystano
jednak
tylko dane dotyczące działalności tego przedsiębiorstwa jako producenta unijnego.

However
, evidently only data pertaining to its activity as Union producer were used.
Wyraźnie wykorzystano
jednak
tylko dane dotyczące działalności tego przedsiębiorstwa jako producenta unijnego.

However
, evidently only data pertaining to its activity as Union producer were used.

Jednak
tylko 1,5 mld DEM ujęto w bilansie NordLB jako kapitał własny.

However
, only DEM 1500 million was entered as equity on NordLB's balance sheet.
Jednak
tylko 1,5 mld DEM ujęto w bilansie NordLB jako kapitał własny.

However
, only DEM 1500 million was entered as equity on NordLB's balance sheet.

System NETA ma
jednak
tylko 3 lata.

However
, NETA is only three years old.
System NETA ma
jednak
tylko 3 lata.

However
, NETA is only three years old.

Udział przywozu z Turcji w rynku w OD wynosił
jednak
tylko 2,5 %, mniej niż udział w rynku tego przywozu w 2006 r. Ponadto poziom cen tego przywozu znajdował się stale znacznie powyżej, o 14 %-23 %,...

However
, imports from Turkey represented in the IP a market share of 2,5 % only and that is below their market share in 2006. Moreover, prices of these imports were constantly largely above the price...
Udział przywozu z Turcji w rynku w OD wynosił
jednak
tylko 2,5 %, mniej niż udział w rynku tego przywozu w 2006 r. Ponadto poziom cen tego przywozu znajdował się stale znacznie powyżej, o 14 %-23 %, poziomu cen przywozu z ChRL.

However
, imports from Turkey represented in the IP a market share of 2,5 % only and that is below their market share in 2006. Moreover, prices of these imports were constantly largely above the price levels of imports from the PRC, exceeding the latter by 14 % to 23 %.

Jednak
tylko 104 przedsiębiorstwa i grupy z ChRL, 31 przedsiębiorstw z Malezji i 14 z Tajlandii przekazało dane dotyczące wywozu do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem.

However
, only 104 companies and groups from the PRC, 31 companies from Malaysia and 14 from Thailand reported exports to the Community during the investigation period.
Jednak
tylko 104 przedsiębiorstwa i grupy z ChRL, 31 przedsiębiorstw z Malezji i 14 z Tajlandii przekazało dane dotyczące wywozu do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem.

However
, only 104 companies and groups from the PRC, 31 companies from Malaysia and 14 from Thailand reported exports to the Community during the investigation period.

Kwota ta stanowi
jednak
tylko 5 % nowych środków kapitałowych, a państwo, oprócz zamiany długu, wniosło dodatkowo również znaczną kwotę nowych środków kapitałowych.

However
, this amount is only 5 % of the new capital and, in addition the State, on the top of the debt converted also contributed a substantial amount of fresh capital.
Kwota ta stanowi
jednak
tylko 5 % nowych środków kapitałowych, a państwo, oprócz zamiany długu, wniosło dodatkowo również znaczną kwotę nowych środków kapitałowych.

However
, this amount is only 5 % of the new capital and, in addition the State, on the top of the debt converted also contributed a substantial amount of fresh capital.

Punkt 4.16 Wytycznych regionalnych przewiduje wyjątek od tej zasady,
jednak
tylko dla regionów peryferyjnych i regionów o niskim zaludnieniu, co wyklucza regiony, w których zlokalizowani są wytwórcy...

An exception to this rule was provided for in point 4.16 of the Regional Guidelines,
but
only for outermost regions and regions of low population density, which excludes the regions in which the...
Punkt 4.16 Wytycznych regionalnych przewiduje wyjątek od tej zasady,
jednak
tylko dla regionów peryferyjnych i regionów o niskim zaludnieniu, co wyklucza regiony, w których zlokalizowani są wytwórcy korzystający z KDT.

An exception to this rule was provided for in point 4.16 of the Regional Guidelines,
but
only for outermost regions and regions of low population density, which excludes the regions in which the power generators benefiting from PPAs are located.

Potem dokument referencyjny obowiązuje
jednak
tylko dla przepisów z grup B i C.

But
after the reference document is in force only for group B and C rules.
Potem dokument referencyjny obowiązuje
jednak
tylko dla przepisów z grup B i C.

But
after the reference document is in force only for group B and C rules.

Udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych byłby niższy,
jednak
tylko o mniej niż jeden punkt procentowy w każdym roku okresu badanego, dlatego nie wpłynęłoby to na ogólną tendencję podczas...

The market share of dumped imports would be lower,
though
only by less than one percentage point in each year of the period considered, thereby not affecting the overall trend during the period...
Udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych byłby niższy,
jednak
tylko o mniej niż jeden punkt procentowy w każdym roku okresu badanego, dlatego nie wpłynęłoby to na ogólną tendencję podczas okresu badanego.

The market share of dumped imports would be lower,
though
only by less than one percentage point in each year of the period considered, thereby not affecting the overall trend during the period considered.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich