Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ideał
...technicznych, naukowych i administracyjnych, jak również w kwestiach dotyczących wspólnych
ideałów
i dążeń do osiągnięcia międzynarodowego pokoju i stabilności w regionie i wszelkich innych s

...economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common
ideals
and aspirations of international peace and stability in the region and all other matters of...
Wysokie Umawiające się Strony wspierają aktywną współpracę w dziedzinie gospodarki, spraw społecznych, technicznych, naukowych i administracyjnych, jak również w kwestiach dotyczących wspólnych
ideałów
i dążeń do osiągnięcia międzynarodowego pokoju i stabilności w regionie i wszelkich innych spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common
ideals
and aspirations of international peace and stability in the region and all other matters of common interest.

...społeczno-kulturowym, jak również w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodnie ze swoimi odpowiednimi
ideałami
i dążeniami, bez ingerencji z zewnątrz czy wewnętrznych działań wywrotowych, w celu zachowa

...political, economic, socio-cultural as well as security fields in conformity with their respective
ideals
and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities...
Wysokie Umawiające się Strony dążą do wzmocnienia prężności swoich własnych krajów w wymiarze politycznym, gospodarczym, społeczno-kulturowym, jak również w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodnie ze swoimi odpowiednimi
ideałami
i dążeniami, bez ingerencji z zewnątrz czy wewnętrznych działań wywrotowych, w celu zachowania swojej tożsamości narodowej.

The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective national resilience in their political, economic, socio-cultural as well as security fields in conformity with their respective
ideals
and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities in order to preserve their respective national identities.

Z uwagi na społeczny wymiar szkolnictwa wyższego oraz
ideały
demokracji i poszanowania praw człowieka, w tym kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, do przestrzegania których zachęca mobilność w...

Given the social dimension of higher education as well as the
ideals
of democracy and respect for human rights, including questions of equality between men and women, that it encourages, mobility in...
Z uwagi na społeczny wymiar szkolnictwa wyższego oraz
ideały
demokracji i poszanowania praw człowieka, w tym kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, do przestrzegania których zachęca mobilność w tej dziedzinie, umożliwia ona jednostkom doświadczenie nowych środowisk kulturowych i społecznych oraz ułatwia zrozumienie innych kultur.

Given the social dimension of higher education as well as the
ideals
of democracy and respect for human rights, including questions of equality between men and women, that it encourages, mobility in this area allows individuals to experience new cultural and social environments and facilitates their understanding of other cultures.

Zdarzenia naruszające ochronę będące wynikiem terroryzmu należą do największych zagrożeń
ideałów
demokracji, wolności i pokoju, stanowiących istotę Unii Europejskiej.

Security incidents resulting from terrorism are among the greatest threats to the
ideals
of democracy, freedom and peace, which are the very essence of the European Union.
Zdarzenia naruszające ochronę będące wynikiem terroryzmu należą do największych zagrożeń
ideałów
demokracji, wolności i pokoju, stanowiących istotę Unii Europejskiej.

Security incidents resulting from terrorism are among the greatest threats to the
ideals
of democracy, freedom and peace, which are the very essence of the European Union.

...się do budowania poczucia przynależności do wspólnoty podzielającej te same europejskie
ideały
.

...and cooperation activities, contributing to developing a sense of belonging to common European
ideals
.
Aby przybliżyć Europę jej obywatelom i umożliwić im pełne uczestnictwo w budowaniu Europy, która byłaby im coraz bliższa, konieczne jest zwrócenie się do wszystkich obywateli i osób legalnie zamieszkałych w państwach uczestniczących oraz zaangażowanie ich w ponadnarodowe wymiany i współpracę, przyczyniając się do budowania poczucia przynależności do wspólnoty podzielającej te same europejskie
ideały
.

In order to bring Europe closer to its citizens and to enable them to participate fully in the construction of an ever closer Europe, there is a need to address all nationals and legal residents in the participating countries and to involve them in transnational exchanges and cooperation activities, contributing to developing a sense of belonging to common European
ideals
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich