Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...w dalszym ciągu jest rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę takich czynników jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla

...prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance...
Aby w pełni przygotować rynek do procesu liberalizacji, w dalszym ciągu jest rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę takich czynników jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla rolników oraz ukończenie strukturalnych reform rolnych w okresie przejściowym, co podkreślono już wcześniej w przeglądzie śródokresowym z 2008 r.

In order to fully prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance facilities for farmers, and the completion of the agricultural structural reform during the transitional period, as already emphasised in the Mid-Term Review of 2008.

...rocznego wkładu, ponieważ wówczas ZT na wcześniejszym etapie zostałoby poddane większej presji
gospodarczej
, aby dostosować swoje moce produkcyjne i praktyki handlowe do warunków rynkowych.

...annual contribution, because the ZT would then have been subject at an earlier stage to greater
economic
pressure to adjust its capacity and its
business
practices to the market conditions.
Wręcz przeciwnie – nadal nierozstrzygnięta jest kwestia tego, czy rolnicy nie korzystaliby z niższych cen w przypadku braku rocznego wkładu, ponieważ wówczas ZT na wcześniejszym etapie zostałoby poddane większej presji
gospodarczej
, aby dostosować swoje moce produkcyjne i praktyki handlowe do warunków rynkowych.

On the contrary, the question is whether farmers would not benefit from lower prices without the annual contribution, because the ZT would then have been subject at an earlier stage to greater
economic
pressure to adjust its capacity and its
business
practices to the market conditions.

...i wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy podmioty
gospodarcze
, aby zagwarantować dokładność informacji na etykiecie, o których mowa w art. 5 i 6, reje

At each stage of production and marketing of the meat of bovine animals aged 12 months or less, operators shall, in order to guarantee the accuracy of labelling information referred to in Articles 5...
Na każdym etapie produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy podmioty
gospodarcze
, aby zagwarantować dokładność informacji na etykiecie, o których mowa w art. 5 i 6, rejestrują w szczególności następujące informacje:

At each stage of production and marketing of the meat of bovine animals aged 12 months or less, operators shall, in order to guarantee the accuracy of labelling information referred to in Articles 5 and 6, record in particular the following information:

...regionalnym, krajowym i wspólnotowym oraz wykazać dogłębną znajomość roli klastrów w rozwoju
gospodarczym
, aby zagwarantować, że opracowane analizy i zalecenia są wykonalne, a także zgodne z in

...and community levels and should have a very good understanding about the role of clusters in
economic
development in order to ensure that the analysis and recommendations produced are feasible
Członkowie powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki konkurencyjności i innowacji na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym oraz wykazać dogłębną znajomość roli klastrów w rozwoju
gospodarczym
, aby zagwarantować, że opracowane analizy i zalecenia są wykonalne, a także zgodne z instytucjonalnymi i prawnymi ramami UE.

Members should have outstanding expertise and experience in the field of competitiveness and innovation policies at regional, national and community levels and should have a very good understanding about the role of clusters in
economic
development in order to ensure that the analysis and recommendations produced are feasible and respect the institutional and legal framework of the EU.

...w szczególności wprowadzić bezpośrednie połączenia pomiędzy wszystkimi rejestrami działalności
gospodarczej
, aby zagwarantować swobodę przedsiębiorczości na terenie całego państwa.

Install a direct link between business registers to safeguard free State-wide establishment.
Należy w szczególności wprowadzić bezpośrednie połączenia pomiędzy wszystkimi rejestrami działalności
gospodarczej
, aby zagwarantować swobodę przedsiębiorczości na terenie całego państwa.

Install a direct link between business registers to safeguard free State-wide establishment.

Jednocześnie prawdopodobnie podniesie on cenę gazu hurtowego dla niezależnych podmiotów
gospodarczych
, aby przejąć klientów, którzy przechodzą do otwartego segmentu rynku.

Simultaneously, it is likely to increase the price of wholesale gas to independent traders to capture customers that switch to the open segment of the market.
Jednocześnie prawdopodobnie podniesie on cenę gazu hurtowego dla niezależnych podmiotów
gospodarczych
, aby przejąć klientów, którzy przechodzą do otwartego segmentu rynku.

Simultaneously, it is likely to increase the price of wholesale gas to independent traders to capture customers that switch to the open segment of the market.

Jednocześnie istnieje jednak prawdopodobieństwo, że pogorszenie koniunktury
gospodarczej
dodatkowo spotęguje skutki przywozu po cenach dumpingowych.

At the same time however, it is also likely that the
economic
downturn will magnify the effect of dumped imports even further.
Jednocześnie istnieje jednak prawdopodobieństwo, że pogorszenie koniunktury
gospodarczej
dodatkowo spotęguje skutki przywozu po cenach dumpingowych.

At the same time however, it is also likely that the
economic
downturn will magnify the effect of dumped imports even further.

...zewnętrzne uzyskane przez segmenty działalności stanowią mniej niż 75 % przychodów jednostki
gospodarczej
, dodatkowe segmenty działalności zostaną wyodrębnione jako segmenty sprawozdawcze (nawe

If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity’s revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even...
Jeśli całkowite przychody zewnętrzne uzyskane przez segmenty działalności stanowią mniej niż 75 % przychodów jednostki
gospodarczej
, dodatkowe segmenty działalności zostaną wyodrębnione jako segmenty sprawozdawcze (nawet jeśli nie spełniają kryteriów określonych w pkt 13), tak by przychody segmentów sprawozdawczych stanowiły co najmniej 75 % przychodów z działalności jednostki.

If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity’s revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even if they do not meet the criteria in paragraph 13) until at least 75 per cent of the entity’s revenue is included in reportable segments.

...zewnętrzne uzyskane przez segmenty działalności stanowią mniej niż 75 % przychodów jednostki
gospodarczej
, dodatkowe segmenty działalności zostaną wyodrębnione jako segmenty sprawozdawcze (nawe

If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity’s revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even...
Jeśli całkowite przychody zewnętrzne uzyskane przez segmenty działalności stanowią mniej niż 75 % przychodów jednostki
gospodarczej
, dodatkowe segmenty działalności zostaną wyodrębnione jako segmenty sprawozdawcze (nawet jeśli nie spełniają kryteriów określonych w pkt 13), tak by przychody segmentów sprawozdawczych stanowiły co najmniej 75 % przychodów z działalności jednostki.

If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity’s revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even if they do not meet the criteria in paragraph 13) until at least 75 per cent of the entity’s revenue is included in reportable segments.

W ramach umowy o partnerstwie
gospodarczym
dodatkowy dostęp do rynku cukru zostanie przyznany wyłącznie w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009.

Within the framework of the
Economic
Partnership Agreements, the additional market access of sugar will be for the 2008/2009 marketing year only.
W ramach umowy o partnerstwie
gospodarczym
dodatkowy dostęp do rynku cukru zostanie przyznany wyłącznie w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009.

Within the framework of the
Economic
Partnership Agreements, the additional market access of sugar will be for the 2008/2009 marketing year only.

...od rozporządzenia (WE) nr 1249/96; aby uniknąć konieczności dalszego wnoszenia przez podmioty
gospodarcze
dodatkowej gwarancji, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty, ja

Regulation (EC) No 1249/96 should therefore be derogated from and this Regulation should apply on the same date as that established for the suspension of custom duties (i.e. 1 July 2008), to avoid...
Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96; aby uniknąć konieczności dalszego wnoszenia przez podmioty
gospodarcze
dodatkowej gwarancji, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty, jaka została ustalona dla zniesienia należności celnych, a mianowicie od dnia 1 lipca 2008 r.

Regulation (EC) No 1249/96 should therefore be derogated from and this Regulation should apply on the same date as that established for the suspension of custom duties (i.e. 1 July 2008), to avoid operators having to lodge the additional security.

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla prawa Komisji do zażądania od podmiotów
gospodarczych
dodatkowych informacji dla celów art. 23 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE.

...shall be without prejudice to the Commission’s right to request additional information from
economic
operators for the purposes of Article 23(2) of Directive 2009/28/EC.
Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla prawa Komisji do zażądania od podmiotów
gospodarczych
dodatkowych informacji dla celów art. 23 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE.

This Decision shall be without prejudice to the Commission’s right to request additional information from
economic
operators for the purposes of Article 23(2) of Directive 2009/28/EC.

Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych mogą również dostarczać podmiotom
gospodarczym
dodatkowe informacje lub spostrzeżenia.

Product Contact Points for Construction may also provide
economic
operators with additional information or observations.
Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych mogą również dostarczać podmiotom
gospodarczym
dodatkowe informacje lub spostrzeżenia.

Product Contact Points for Construction may also provide
economic
operators with additional information or observations.

...z podażą nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym przewidział Dolnosaksoński Instytut Badań
Gospodarczych
(Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung).

The Lower Saxony
Economic
Research Institute had predicted bottlenecks in the supply of land.
Wystąpienie problemów z podażą nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym przewidział Dolnosaksoński Instytut Badań
Gospodarczych
(Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung).

The Lower Saxony
Economic
Research Institute had predicted bottlenecks in the supply of land.

...na markę Moulinex dla niezależnych osób trzecich w dziesięciu państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
(Belgia, Luksemburg, Norwegia, Niderlandy, Niemcy, Austria, Portugalia, Szwecja, Dania

...of the Moulinex trade mark to independent third parties in nine countries of the European
Economic
Area (Belgium, Norway, the Netherlands, Germany, Austria, Portugal, Sweden, Denmark and Gre
Drugą decyzją, na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie koncentracji, Komisja zezwoliła na przeprowadzenie tej koncentracji w innych państwach, z zastrzeżeniem licencji na markę Moulinex dla niezależnych osób trzecich w dziesięciu państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
(Belgia, Luksemburg, Norwegia, Niderlandy, Niemcy, Austria, Portugalia, Szwecja, Dania i Grecja).

In the second, pursuant to Article 6(2) of the merger Regulation, it authorised the merger in the other countries subject to the licensing of the Moulinex trade mark to independent third parties in nine countries of the European
Economic
Area (Belgium, Norway, the Netherlands, Germany, Austria, Portugal, Sweden, Denmark and Greece).

Do celów niniejszego rozporządzenia Unia
Gospodarcza
Belgii i Luksemburga (BLEU) jest uważana za jedno państwo członkowskie.

For the purposes of this Regulation, the Belgo-Luxembourg
Economic
Union (BLEU) shall be considered as a single Member State.
Do celów niniejszego rozporządzenia Unia
Gospodarcza
Belgii i Luksemburga (BLEU) jest uważana za jedno państwo członkowskie.

For the purposes of this Regulation, the Belgo-Luxembourg
Economic
Union (BLEU) shall be considered as a single Member State.

Unia
Gospodarcza
Belgii i Luksemburga (BLEU)

Belgo-Luxembourg
Economic
Union (BLEU)
Unia
Gospodarcza
Belgii i Luksemburga (BLEU)

Belgo-Luxembourg
Economic
Union (BLEU)

Ponadto w odpowiedzi na spowolnienie
gospodarcze
Belgia ogłosiła niedawno podjęcie działań obejmujących wsparcie finansowe dla MŚP.

In addition, in response to the
economic
downturn, Belgium recently announced measures, including financial support for SMEs.
Ponadto w odpowiedzi na spowolnienie
gospodarcze
Belgia ogłosiła niedawno podjęcie działań obejmujących wsparcie finansowe dla MŚP.

In addition, in response to the
economic
downturn, Belgium recently announced measures, including financial support for SMEs.

...zobowiązania do uzyskania licencji na marki w dziewięciu państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
(Belgia, Norwegia, Niderlandy, Niemcy, Austria, Portugalia, Szwecja, Dania i Grecja) z

Commitments to grant trade mark licences in nine countries of the European
Economic
Area (Belgium, Norway, the Netherlands, Germany, Austria, Portugal, Sweden, Denmark and Greece) were given as a...
Dla przypomnienia, zobowiązania do uzyskania licencji na marki w dziewięciu państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
(Belgia, Norwegia, Niderlandy, Niemcy, Austria, Portugalia, Szwecja, Dania i Grecja) zostały wpisane jako warunek udzielenia zezwolenia na tę operację w tych państwach.

Commitments to grant trade mark licences in nine countries of the European
Economic
Area (Belgium, Norway, the Netherlands, Germany, Austria, Portugal, Sweden, Denmark and Greece) were given as a condition for the authorisation of the transaction in those countries.

...Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie o rozszerzeniu EOG”), podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003

...of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European
Economic
Area (‘EEA Enlargement Agreement’) which was signed on 14 October 2003 in Luxemburg, the...
W następstwie zawarcia Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Maltańskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie o rozszerzeniu EOG”), podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r., istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania listy języków Porozumienia.

Following the Agreement on the participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European
Economic
Area (‘EEA Enlargement Agreement’) which was signed on 14 October 2003 in Luxemburg, the list of languages of the Agreement need to be adjusted accordingly.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich