Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...jedynym sektorze, na którym mogło się oprzeć państwo greckie w pierwszych miesiącach kryzysu
gospodarczego
, aby zapobiec niebezpieczeństwom w innych sektorach gospodarki greckiej.

...the only sector on which the Greek State was able to depend during the first few months of the
economic
crisis in order to avert risks to other sectors of the Greek economy.
W związku z tym wspomniane rekompensaty zapewniły płynność finansową sektorowi produkcji podstawowej w Grecji, jedynym sektorze, na którym mogło się oprzeć państwo greckie w pierwszych miesiącach kryzysu
gospodarczego
, aby zapobiec niebezpieczeństwom w innych sektorach gospodarki greckiej.

Thus, the abovementioned compensation ensured financial liquidity for the primary production sector in Greece, the only sector on which the Greek State was able to depend during the first few months of the
economic
crisis in order to avert risks to other sectors of the Greek economy.

...musi pomoc państwa przeznaczona na rekompensatę kosztów usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym
, aby nie zostać uznaną za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

...set four conditions for state support aimed at compensating for costs of a service of general
economic
interest not to be State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-280/00 [21] (zwane dalej „orzeczeniem w sprawie Altmark”), w którym określił cztery warunki, jakie spełnić musi pomoc państwa przeznaczona na rekompensatę kosztów usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym
, aby nie zostać uznaną za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

In its judgment in Case C-280/00 [21] (hereinafter ‘the Altmark judgment’), the Court of Justice set four conditions for state support aimed at compensating for costs of a service of general
economic
interest not to be State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty.

...wystarczającego do złagodzenia wahań wyników finansowych HSH, będących rezultatem wahań cyklu
gospodarczego
, aby nie narażać na ryzyko procesu przywracania rentowności banku.

...sufficient to buffer variations in the financial performance of HSH resulting from swings in the
economic
cycle is crucial in order not to compromise its return to viability.
Z powodów przedstawionych w motywach (223)–(226) oraz wyjaśnionych dodatkowo w motywach (229)–(232) poniżej Komisja uważa, że zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie poziomu dokapitalizowania wystarczającego do złagodzenia wahań wyników finansowych HSH, będących rezultatem wahań cyklu
gospodarczego
, aby nie narażać na ryzyko procesu przywracania rentowności banku.

For the reasons set out in recitals 223 to 226 and further explained in recitals 229 to 232 below, the Commission considers that achieving a level of capitalisation sufficient to buffer variations in the financial performance of HSH resulting from swings in the
economic
cycle is crucial in order not to compromise its return to viability.

Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the firstcome firstserved system.
Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the firstcome firstserved system.

Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first-served system.
Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first-served system.

Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the firstcome, first served system.
Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the firstcome, first served system.

Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first served system.
Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first served system.

Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first-served system.
Należy sprecyzować, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty
gospodarcze
, aby skorzystać z kontyngentów taryfowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

It should be clarified which kind of proof certifying the origin of products has to be provided by operators in order to benefit from the tariff quotas under the first-come, first-served system.

...lub znacznej części takiej instalacji, w celu zgromadzenia wszystkich danych technicznych i
gospodarczych
, aby kontynuować przemysłowe lub handlowe wykorzystanie technologii przy zminimalizowa

...part of an industrial-scale installation with the aim of bringing together all the technical and
economic
data in order to proceed with the industrial and/or commercial exploitation of the technolo
Projekt demonstracyjny obejmuje następujące elementy: budowa lub eksploatacja instalacji na skalę przemysłową lub znacznej części takiej instalacji, w celu zgromadzenia wszystkich danych technicznych i
gospodarczych
, aby kontynuować przemysłowe lub handlowe wykorzystanie technologii przy zminimalizowanym ryzyku.

A demonstration project shall be characterised by the construction and/or operation of an industrial-scale installation or a significant part of an industrial-scale installation with the aim of bringing together all the technical and
economic
data in order to proceed with the industrial and/or commercial exploitation of the technology at minimum risk.

...świadczy inne usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub prowadzi inną działalność
gospodarczą
.Aby zapewnić efektywne ponoszenie części ryzyka przez kredytodawcę, należy zwrócić odpow

The limitation of 80 % applies if the company concerned provides other SGEIs or other economic activities.In order to ensure that the lender effectively bears part of the risk, due attention must be...
Ograniczenie w wysokości 80 % ma zastosowanie, jeżeli dane przedsiębiorstwo świadczy inne usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub prowadzi inną działalność
gospodarczą
.Aby zapewnić efektywne ponoszenie części ryzyka przez kredytodawcę, należy zwrócić odpowiednią uwagę na następujące dwa aspekty:

The limitation of 80 % applies if the company concerned provides other SGEIs or other economic activities.In order to ensure that the lender effectively bears part of the risk, due attention must be given to the following two aspects:

...ujednolicenia traktowania pod względem podatkowym transgranicznych i lokalnych połączeń jednostek
gospodarczych
, aby zapewnić, że u podstaw decyzji podejmowanych w odniesieniu do takich operacji...

...to cross-border business combinations and aligning the tax treatment of cross-border and local
business
combinations in order to ensure that the decisions taken as regards such operations are bas
Przedmiotowy środek skutecznie zmierza do wyeliminowania szkodliwego wpływu barier w transgranicznych połączeniach jednostek gospodarczych oraz do ujednolicenia traktowania pod względem podatkowym transgranicznych i lokalnych połączeń jednostek
gospodarczych
, aby zapewnić, że u podstaw decyzji podejmowanych w odniesieniu do takich operacji nie leżą względy podatkowe, lecz wyłącznie ekonomiczne.

The measure at issue is effectively aimed at removing the adverse impact of barriers to cross-border business combinations and aligning the tax treatment of cross-border and local
business
combinations in order to ensure that the decisions taken as regards such operations are based not on fiscal considerations but exclusively on economic considerations.

...ujednolicenia traktowania pod względem podatkowym transgranicznych i lokalnych połączeń jednostek
gospodarczych
, aby zapewnić, że u podstaw decyzji podejmowanych w odniesieniu do takich operacji...

...to cross-border business combinations and aligning the tax treatment of cross-border and local
business
combinations in order to ensure that the decisions taken as regards such operations are bas
Kwestionowany środek skutecznie zmierza do wyeliminowania szkodliwego wpływu przeszkód w transgranicznych połączeniach jednostek gospodarczych oraz do ujednolicenia traktowania pod względem podatkowym transgranicznych i lokalnych połączeń jednostek
gospodarczych
, aby zapewnić, że u podstaw decyzji podejmowanych w odniesieniu do takich operacji nie leżą względy podatkowe, lecz wyłącznie ekonomiczne.

The contested measure is effectively aimed at removing the adverse impact of obstacles to cross-border business combinations and aligning the tax treatment of cross-border and local
business
combinations in order to ensure that the decisions taken as regards such operations are based not on tax considerations but exclusively on economic considerations.

...przed upływem terminu, który zostanie ustalony przez państwo członkowskie przed początkiem roku
gospodarczego
, aby zapewnić przeprowadzenie niezbędnych kontroli.

...starch-producing undertaking shall forward to the competent authority before the beginning of the
marketing
year a summary of the contracts, including for each contract, the identification number,...
Każde przedsiębiorstwo produkujące skrobię powinno przekazać właściwemu organowi zestawienie umów kontraktacji, podając dla każdej umowy numer identyfikacyjny, nazwisko/nazwę producenta, powierzchnię upraw i zakontraktowany tonaż, wyrażony w formie ekwiwalentu skrobiowego, przed upływem terminu, który zostanie ustalony przez państwo członkowskie przed początkiem roku
gospodarczego
, aby zapewnić przeprowadzenie niezbędnych kontroli.

Each starch-producing undertaking shall forward to the competent authority before the beginning of the
marketing
year a summary of the contracts, including for each contract, the identification number, the name and address of the producer, the areas cultivated, and the tonnage contracted, expressed in terms of starch equivalent, before a date to be fixed by the Member State before the beginning of the
marketing
year, in order to ensure the necessary controls.

...kosztów usług wykonanych przez kółka rolnicze bez ich spółek zależnych prowadzących działalność
gospodarczą
, aby wyłączyć z obliczeń kwoty, które być może przysporzyły korzyści spółkom zależnym.

...should be based on the average cost of services provided by machinery rings without their
commercial
subsidiaries, since otherwise those costs may incorporate amounts which may have flowed t
Obliczenia należy przeprowadzić na podstawie przeciętnych kosztów usług wykonanych przez kółka rolnicze bez ich spółek zależnych prowadzących działalność
gospodarczą
, aby wyłączyć z obliczeń kwoty, które być może przysporzyły korzyści spółkom zależnym.

The calculation should be based on the average cost of services provided by machinery rings without their
commercial
subsidiaries, since otherwise those costs may incorporate amounts which may have flowed to the subsidiaries.

Do celów stwierdzenia takich stosunków
gospodarczych
, aby umożliwić szybkie przekazanie tej informacji, instytucje kredytowe i finansowe powinny posiadać skuteczne systemy odpowiednie do rozmiarów i...

For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are...
Do celów stwierdzenia takich stosunków
gospodarczych
, aby umożliwić szybkie przekazanie tej informacji, instytucje kredytowe i finansowe powinny posiadać skuteczne systemy odpowiednie do rozmiarów i charakteru działalności.

For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of their business.

...sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz w celu wspierania nadzoru i koordynacji polityk
gospodarczych
, aby ułatwić w ten sposób osiągnięcie celów Unii w zakresie wzrostu gospodarczego i...

...of excessive general government deficits and to promote the surveillance and coordination of
economic
policies thereby supporting the achievement of the Union's objectives for growth and employ
Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące treści, przedkładania, analizy i monitorowania wdrażania programów stabilności i programów konwergencji, stanowiących element wielostronnego nadzoru sprawowanego przez Radę i Komisję w celu zapobiegania, na wczesnym etapie, wystąpieniu nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz w celu wspierania nadzoru i koordynacji polityk
gospodarczych
, aby ułatwić w ten sposób osiągnięcie celów Unii w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.”;

This Regulation sets out the rules covering the content, the submission, the examination and the monitoring of stability programmes and convergence programmes as part of multilateral surveillance by the Council and the Commission so as to prevent, at an early stage, the occurrence of excessive general government deficits and to promote the surveillance and coordination of
economic
policies thereby supporting the achievement of the Union's objectives for growth and employment.’.

określających dodatkowe warunki, jakie muszą spełnić podmioty
gospodarcze
, aby ułatwić sprawne zarządzanie systemem i kontrolę nad nim ze strony państw członkowskich i podmiotów gospodarczych;

laying down the additional conditions to be fulfilled by operators in order to facilitate the effective management and control of the system for Member States and operators;
określających dodatkowe warunki, jakie muszą spełnić podmioty
gospodarcze
, aby ułatwić sprawne zarządzanie systemem i kontrolę nad nim ze strony państw członkowskich i podmiotów gospodarczych;

laying down the additional conditions to be fulfilled by operators in order to facilitate the effective management and control of the system for Member States and operators;

...jest nieustannie rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać polepszenie czynników, takich jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniow

...prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance...
Aby w pełni przygotować rynek do procesu liberalizacji, jest nieustannie rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać polepszenie czynników, takich jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe, oraz przywracanie i prywatyzację gruntów rolnych w okresie przejściowym, co podkreślono już wcześniej w przeglądzie śródokresowym.

In order to fully prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance facilities for farmers, and the restitution and privatisation of agricultural land during the transitional period, as already emphasised in the Mid-Term Review.

...jest nieustannie rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę czynników takich jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla

...prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance...
Aby w pełni przygotować rynek do procesu liberalizacji, jest nieustannie rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę czynników takich jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla rolników i zakończenie strukturalnej reformy rolnej w okresie przejściowym, co podkreślono już wcześniej w przeglądzie śródokresowym z 2008 r.

In order to fully prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance facilities for farmers, and the completion of the agricultural structural reform during the transitional period, as already emphasised in the Mid-Term Review of 2008.

...w dalszym ciągu jest rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę takich czynników jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla

...prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance...
Aby w pełni przygotować rynek do procesu liberalizacji, w dalszym ciągu jest rzeczą niezwykłej wagi – nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności
gospodarczych
– aby wspierać poprawę takich czynników jak mechanizmy kredytowe i ubezpieczeniowe dla rolników oraz ukończenie reform rolnych w okresie przejściowym, co podkreślono już wcześniej w przeglądzie śródokresowym.

In order to fully prepare the market for liberalisation, it continues to be of utmost importance, even amid adverse
economic
circumstances, to foster the improvement of factors such as credit and insurance facilities for farmers, and the completion of the agricultural reform during the transitional period, as already emphasised in the Mid-Term Review.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich