Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...nabycie znacznych udziałów w przedsiębiorstwach krajowych może prowadzić do połączenia jednostek
gospodarczych
między przedsiębiorstwami nabywającymi a przedsiębiorstwami nabywanymi bez barier praw

Given that acquisitions of significant shareholdings in domestic companies could lead to a business combination of the acquiring and the acquired companies with no legal or fiscal barriers, the...
Ponieważ nabycie znacznych udziałów w przedsiębiorstwach krajowych może prowadzić do połączenia jednostek
gospodarczych
między przedsiębiorstwami nabywającymi a przedsiębiorstwami nabywanymi bez barier prawnych lub podatkowych, wartość firmy, która do celów podatkowych wynika z połączenia jednostek gospodarczych, może podlegać amortyzacji [28].

Given that acquisitions of significant shareholdings in domestic companies could lead to a business combination of the acquiring and the acquired companies with no legal or fiscal barriers, the goodwill that would ensue for tax purposes as a result of the combination could be amortised [28].

promowanie wymian społecznych, kulturalnych i
gospodarczych
między KTZ oraz między KTZ a krajami sąsiadującymi i innymi partnerami.

the promotion of social, cultural and
economic
exchanges between the OCTs, their neighbours and other partners.
promowanie wymian społecznych, kulturalnych i
gospodarczych
między KTZ oraz między KTZ a krajami sąsiadującymi i innymi partnerami.

the promotion of social, cultural and
economic
exchanges between the OCTs, their neighbours and other partners.

Taka współpraca wpłynęłaby na pogłębienie stosunków
gospodarczych
między sektorem produkcji diamentów Unii i Grenlandii, w szczególności umożliwiłaby Grenlandii prowadzenie wywozu surowca...

Such cooperation would strengthen
economic
relations between the Union and Greenland in the diamond industry, and in particular it would enable Greenland to export rough diamonds accompanied by the...
Taka współpraca wpłynęłaby na pogłębienie stosunków
gospodarczych
między sektorem produkcji diamentów Unii i Grenlandii, w szczególności umożliwiłaby Grenlandii prowadzenie wywozu surowca diamentowego, zaopatrzonego w świadectwa UE wydane dla celów systemu certyfikacji, i przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego Grenlandii.

Such cooperation would strengthen
economic
relations between the Union and Greenland in the diamond industry, and in particular it would enable Greenland to export rough diamonds accompanied by the EU Certificate issued for the purposes of the certification scheme, with a view to promoting the economic development of Greenland.

Taka współpraca pogłębiłaby stosunki
gospodarcze
między sektorem produkcji diamentów Unii i Grenlandii, w szczególności umożliwiłaby Grenlandii prowadzenie wywozu surowca diamentowego zaopatrzonego w...

Such cooperation would strengthen
economic
relations between the Union and Greenland in the diamond industry, and in particular it would enable Greenland to export rough diamonds accompanied by the...
Taka współpraca pogłębiłaby stosunki
gospodarcze
między sektorem produkcji diamentów Unii i Grenlandii, w szczególności umożliwiłaby Grenlandii prowadzenie wywozu surowca diamentowego zaopatrzonego w świadectwa UE wydane dla celów systemu certyfikacji, przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego Grenlandii.

Such cooperation would strengthen
economic
relations between the Union and Greenland in the diamond industry, and in particular it would enable Greenland to export rough diamonds accompanied by the EU Certificate issued for the purposes of the certification scheme, with a view to promoting the economic development of Greenland.

...podpisany dnia 22 października 1983 r. między władzami tych państw w celu rozwoju stosunków
gospodarczych
między Albanią a państwami Europy zachodniej.

the Trieste/Durrës maritime connection between Italy and Albania was the product of a Protocol signed by the Italian and Albanian authorities on 22 October 1983 to develop trading relations between...
podstawę połączenia morskiego między Włochami a Albanią „Trieste/Durazzo” stanowi protokół podpisany dnia 22 października 1983 r. między władzami tych państw w celu rozwoju stosunków
gospodarczych
między Albanią a państwami Europy zachodniej.

the Trieste/Durrës maritime connection between Italy and Albania was the product of a Protocol signed by the Italian and Albanian authorities on 22 October 1983 to develop trading relations between Albania and the countries of Western Europe.

...na nie środków produkcji, jeżeli pewne elementy przeniesienia pozwalają na stwierdzenie ciągłości
gospodarczej
między dwiema jednostkami.

...the transferred means of production, in cases where certain elements of the transfer point to
economic
continuity between the two firms.
Trybunał potwierdza w nim, że Komisja może wymagać, aby odzyskanie pomocy nie ograniczało się do pierwotnego przedsiębiorstwa, lecz rozciągało się na przedsiębiorstwo, które kontynuuje działalność pierwotnego przedsiębiorstwa przy użyciu przeniesionych na nie środków produkcji, jeżeli pewne elementy przeniesienia pozwalają na stwierdzenie ciągłości
gospodarczej
między dwiema jednostkami.

In this judgment, the Court of Justice confirms that the Commission may be compelled to require that the recovery is not restricted to the original firm but is extended to the firm which continues the activity, using the transferred means of production, in cases where certain elements of the transfer point to
economic
continuity between the two firms.

Istniała bowiem ciągłość
gospodarcza
między dwiema spółkami, a przeniesienie jest równoznaczne z obejściem nakazu odzyskania wydanego odnośnie do Sernam SA.

In fact, there was
economic
continuity between the two companies and the transfer corresponds to an evasion of the recovery order imposed on Sernam SA.
Istniała bowiem ciągłość
gospodarcza
między dwiema spółkami, a przeniesienie jest równoznaczne z obejściem nakazu odzyskania wydanego odnośnie do Sernam SA.

In fact, there was
economic
continuity between the two companies and the transfer corresponds to an evasion of the recovery order imposed on Sernam SA.

Poprawa ogólnej atmosfery
gospodarczej
, między innymi przez wzmocnienie wdrażania oraz egzekwowania prawodawstwa w dziedzinach takich jak audyt i rachunkowość korporacyjna.

Improve the general
business
climate, inter alia by strengthening implementation and enforcement of legislation in areas such as auditing and corporate accounting.
Poprawa ogólnej atmosfery
gospodarczej
, między innymi przez wzmocnienie wdrażania oraz egzekwowania prawodawstwa w dziedzinach takich jak audyt i rachunkowość korporacyjna.

Improve the general
business
climate, inter alia by strengthening implementation and enforcement of legislation in areas such as auditing and corporate accounting.

Zatem, żaden rodzaj pomocy państwa nie może dotyczyć działalności nie będącej działalnością
gospodarczą
, między innymi: działalności administracji państwowej, działalności wymiaru sprawiedliwości lub...

Therefore, no State aid can be involved in non-economic activities such as purely state administrative activities, justice and judicial activities or in compulsory social security activities, amongst...
Zatem, żaden rodzaj pomocy państwa nie może dotyczyć działalności nie będącej działalnością
gospodarczą
, między innymi: działalności administracji państwowej, działalności wymiaru sprawiedliwości lub działalności związanej z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Therefore, no State aid can be involved in non-economic activities such as purely state administrative activities, justice and judicial activities or in compulsory social security activities, amongst other examples.

jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce
gospodarczej
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

one enterprise has a majority of the shareholders’ or members’ voting rights in another enterprise;
jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce
gospodarczej
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

one enterprise has a majority of the shareholders’ or members’ voting rights in another enterprise;

jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce
gospodarczej
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

one enterprise has a majority of the shareholders’ or members’ voting rights in another enterprise;
jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce
gospodarczej
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

one enterprise has a majority of the shareholders’ or members’ voting rights in another enterprise;

...po cenach dumpingowych na przemysł unijny zawierało ocenę wszystkich czynników i wskaźników
gospodarczych
wywierających wpływ na przemysł unijny w okresie badanym.

...of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all
economic
factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period c
Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł unijny zawierało ocenę wszystkich czynników i wskaźników
gospodarczych
wywierających wpływ na przemysł unijny w okresie badanym.

Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all
economic
factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.

Mimo że poziom konsumpcji zwiększył się o 24 % w okresie od 2009 r. do OD, rok po wybuchu kryzysu
gospodarczego
wywierającego wpływ na popyt, udział przemysłu unijnego w rynku w dalszym ciągu się...

Although consumption recovered by 24 %, from 2009 to the IP, after the year of
economic
crisis affecting demand, the Union industry market share was decreasing.
Mimo że poziom konsumpcji zwiększył się o 24 % w okresie od 2009 r. do OD, rok po wybuchu kryzysu
gospodarczego
wywierającego wpływ na popyt, udział przemysłu unijnego w rynku w dalszym ciągu się zmniejszał.

Although consumption recovered by 24 %, from 2009 to the IP, after the year of
economic
crisis affecting demand, the Union industry market share was decreasing.

Ponadto w odpowiedzi na spowolnienie
gospodarcze
Królestwo Niderlandów ogłosiło niedawno podjęcie działań, które obejmują zmniejszenie opodatkowania MŚP, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne...

In addition, in response to the
economic
downturn, the Netherlands recently announced measures, including lowering corporate taxation for SMEs, reduced social security contributions for workers,...
Ponadto w odpowiedzi na spowolnienie
gospodarcze
Królestwo Niderlandów ogłosiło niedawno podjęcie działań, które obejmują zmniejszenie opodatkowania MŚP, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, zmniejszenie czasu pracy oraz dodatkowe działania, które mają poprawić dostęp małych i średnich przedsiębiorstw i dużych firm do finansowania.

In addition, in response to the
economic
downturn, the Netherlands recently announced measures, including lowering corporate taxation for SMEs, reduced social security contributions for workers, labour time reductions and has taken additional measures to improve access to finance for both SMEs and larger companies.

Należy wprowadzić przepisy dotyczące zawieszania lub odwoływania rejestracji podmiotu
gospodarczego
, aby odpowiadały istniejącym przepisom dotyczącym zawieszania lub odwoływania licencji.

Rules on suspending or revoking the registration of an operator should be introduced in order to match the existing rules for suspending or revoking a licence.
Należy wprowadzić przepisy dotyczące zawieszania lub odwoływania rejestracji podmiotu
gospodarczego
, aby odpowiadały istniejącym przepisom dotyczącym zawieszania lub odwoływania licencji.

Rules on suspending or revoking the registration of an operator should be introduced in order to match the existing rules for suspending or revoking a licence.

...działania zwiększające potencjał krajów rozwijających się oraz krajów przechodzących transformację
gospodarczą
, aby mogły one w pełni skorzystać z JI i CDM w celu wsparcia ich strategii stałego...

In accordance with the UNFCCC, the Kyoto Protocol and any subsequent decision adopted for their implementation, the Commission and the Member States shall endeavour to support capacity-building...
Zgodnie z Konwencją UNFCCC, z Protokołem z Kioto oraz wszelkimi późniejszymi decyzjami przyjętymi w celu ich wykonania, Komisja i Państwa Członkowskie powinny wspierać działania zwiększające potencjał krajów rozwijających się oraz krajów przechodzących transformację
gospodarczą
, aby mogły one w pełni skorzystać z JI i CDM w celu wsparcia ich strategii stałego rozwoju oraz ułatwić zaangażowanie podmiotów w opracowywanie i realizowanie JI i CDM.”.

In accordance with the UNFCCC, the Kyoto Protocol and any subsequent decision adopted for their implementation, the Commission and the Member States shall endeavour to support capacity-building activities in developing countries and countries with economies in transition in order to help them take full advantage of JI and the CDM in a manner that supports their sustainable development strategies and to facilitate the engagement of entities in JI and CDM project development and implementation.’

warunków i wymogów kwalifikowalności, które spełnić musi podmiot
gospodarczy
, aby móc złożyć wniosek o przyznanie pozwolenia na przywóz, w tym złożenia zabezpieczenia, oraz przepisów określających...

the conditions and eligibility requirements that an operator has to fulfil to lodge an application for an import licence, including the lodging of a security, and rules on administrative penalties to...
warunków i wymogów kwalifikowalności, które spełnić musi podmiot
gospodarczy
, aby móc złożyć wniosek o przyznanie pozwolenia na przywóz, w tym złożenia zabezpieczenia, oraz przepisów określających kary administracyjne, jakie mają być nakładane.

the conditions and eligibility requirements that an operator has to fulfil to lodge an application for an import licence, including the lodging of a security, and rules on administrative penalties to be imposed.

...przez każde przedsiębiorstwo, tj. od przedsiębiorstw nie wymaga się żadnej szczególnej siły
gospodarczej
, aby mogły założyć wewnętrzny zakład ubezpieczeń, a więc mogą to zrobić wszelkiego rodz

...companies are horizontal in nature and could be achieved by any undertaking, i.e. no specific
economic
strength is required from undertakings to set up a captive insurance company and it, theref
Jeżeli chodzi o selektywność, w odniesieniu do systemu wewnętrznych zakładów ubezpieczeń na Wyspach Alandzkich i irlandzkiego systemu podatkowego dla spółek dominujących władze Liechtensteinu stwierdziły, że system podatkowy mający zastosowanie do wewnętrznych zakładów ubezpieczeń nie jest w znaczącym stopniu selektywny, ponieważ warunki obowiązujące w przypadku tych zakładów mają charakter horyzontalny i mogą być spełnione przez każde przedsiębiorstwo, tj. od przedsiębiorstw nie wymaga się żadnej szczególnej siły
gospodarczej
, aby mogły założyć wewnętrzny zakład ubezpieczeń, a więc mogą to zrobić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa.

As far as selectivity is concerned, with reference to the Åland captive insurance system and the Irish Company Holding Regime, the Liechtenstein authorities submitted that the tax regime applicable to captive insurance companies is not materially selective. This is because the conditions for these companies are horizontal in nature and could be achieved by any undertaking, i.e. no specific
economic
strength is required from undertakings to set up a captive insurance company and it, therefore, applies to all sorts of companies.

Ponadto nie wykazano, aby którekolwiek z przedsiębiorstw posiadało taką siłę
gospodarczą
, aby mogło zakłócać efektywną konkurencję.

In addition, neither has it been demonstrated that any of the companies enjoys such
economic
strength as to impede effective competition.
Ponadto nie wykazano, aby którekolwiek z przedsiębiorstw posiadało taką siłę
gospodarczą
, aby mogło zakłócać efektywną konkurencję.

In addition, neither has it been demonstrated that any of the companies enjoys such
economic
strength as to impede effective competition.

...już w nich zarejestrowane nie obchodziły celów dyrektywy poprzez taką rozbudowę swych obiektów
gospodarczych
, aby obejmowały one morską działalność wydobywczą, bez powiadomienia właściwych organó

In order to ensure effective enforcement of this Directive, the Commission underlines that it is incumbent on these Member States to ensure that companies already registered with them do not...
Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie przepisów dyrektywy, Komisja podkreśla, że na takich państwach członkowskich spoczywa obowiązek dopilnowania, by przedsiębiorstwa już w nich zarejestrowane nie obchodziły celów dyrektywy poprzez taką rozbudowę swych obiektów
gospodarczych
, aby obejmowały one morską działalność wydobywczą, bez powiadomienia właściwych organów o tej rozbudowie, tak by organy te mogły przedsięwziąć kroki niezbędne dla zapewnienia pełnego stosowania art. 20.

In order to ensure effective enforcement of this Directive, the Commission underlines that it is incumbent on these Member States to ensure that companies already registered with them do not circumvent the aims of the Directive by extending their business objects to include offshore activities without notification of this extension to the competent national authorities so that they can take the necessary steps to ensure full application of Article 20.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich