Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
Należy także powtórzyć, że przemysł unijny poprawił swoją sytuację
gospodarczą
między 2009 r. a OD.

It is also reiterated that the Union industry improved its
economic
situation between 2009 and the IP.
Należy także powtórzyć, że przemysł unijny poprawił swoją sytuację
gospodarczą
między 2009 r. a OD.

It is also reiterated that the Union industry improved its
economic
situation between 2009 and the IP.

...się, przyjmując decyzje dotyczące Olympic Airlines [26] i Alitalia [27], istnienie ciągłości
gospodarczej
między dawną spółką a nowym podmiotem stwierdza się za pomocą różnych czynników.

...relied on for its decisions in Olympic Airlines [26] and Alitalia [27], examination of the
economic
continuity between the old firm and the new structures is based on a number of factors.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału z dnia 8 maja 2003 r.Włochy i SIM 2 przeciwko Komisji [25], na którym Komisja oparła się, przyjmując decyzje dotyczące Olympic Airlines [26] i Alitalia [27], istnienie ciągłości
gospodarczej
między dawną spółką a nowym podmiotem stwierdza się za pomocą różnych czynników.

According to the judgment of the Court of Justice in Italie et SIM 2 v Commission [25], which the Commission relied on for its decisions in Olympic Airlines [26] and Alitalia [27], examination of the
economic
continuity between the old firm and the new structures is based on a number of factors.

...wymienionym przez Sąd w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r. i dotyczącym zwłaszcza rodzaju stosunków
gospodarczych
między inwestorami, Bankiem i CIL.

...of First Instance in its judgment of 22 February 2006 relating in particular to the nature of the
business
relationship between the investors, the Bank and CIL.
Inwestorzy stwierdzają następnie, że decyzja uzupełniająca z dnia 6 grudnia 2006 r. zawiera szereg błędów i braków, odpowiadających lukom wymienionym przez Sąd w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r. i dotyczącym zwłaszcza rodzaju stosunków
gospodarczych
między inwestorami, Bankiem i CIL.

Secondly, the investors believe that the supplementary decision of 6 December 2006 contains a number of errors and shortcomings, in short the omissions identified by the Court of First Instance in its judgment of 22 February 2006 relating in particular to the nature of the
business
relationship between the investors, the Bank and CIL.

kontakty
gospodarcze
między osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w jednym państwie członkowskim a osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w innym państwie członkowskim są prowadzone w co...

business
dealings between a person liable to tax in one Member State and a person liable to tax in the other Member State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in...
kontakty
gospodarcze
między osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w jednym państwie członkowskim a osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w innym państwie członkowskim są prowadzone w co najmniej jednym kraju w taki sposób, że może to doprowadzić do oszczędności podatkowych w jednym z tych państw członkowskich lub w drugim lub w obydwu z nich;

business
dealings between a person liable to tax in one Member State and a person liable to tax in the other Member State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Member State or in both;

są objęte umową dostawy zawartą przed końcem roku
gospodarczego
między producentem i użytkownikiem, zatwierdzonymi zgodnie z art. 57; oraz

it has been subject to a delivery contract concluded before the end of the
marketing
year between a producer and a user which have both been granted approval in accordance with Article 57; and
są objęte umową dostawy zawartą przed końcem roku
gospodarczego
między producentem i użytkownikiem, zatwierdzonymi zgodnie z art. 57; oraz

it has been subject to a delivery contract concluded before the end of the
marketing
year between a producer and a user which have both been granted approval in accordance with Article 57; and

są objęte umową dostawy zawartą przed końcem roku
gospodarczego
między producentem i użytkownikiem, którzy zostali zatwierdzeni zgodnie z art. 137;

it has been subject to a delivery contract concluded before the end of the
marketing
year between a producer and a user which have both been granted approval in accordance with Article 137;
są objęte umową dostawy zawartą przed końcem roku
gospodarczego
między producentem i użytkownikiem, którzy zostali zatwierdzeni zgodnie z art. 137;

it has been subject to a delivery contract concluded before the end of the
marketing
year between a producer and a user which have both been granted approval in accordance with Article 137;

promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego; oraz

to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and
promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego; oraz

to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and

promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego; oraz

to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and
promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego; oraz

to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and

...r. Jednym z jej głównych celów jest promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

...force on 1 July 1998. One of its main objectives is to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development.
Stosunki między Unią Europejską (UE) a Republiką Mołdowy (zwaną dalej „Mołdawią”) są oparte na umowie o partnerstwie i współpracy [1], która weszła w życie dnia 1 lipca 1998 r. Jednym z jej głównych celów jest promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków
gospodarczych
między stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

The relationship between the European Union (EU) and the Republic of Moldova (hereinafter referred to as Moldova) builds on the Partnership and Cooperation Agreement [1] that entered into force on 1 July 1998. One of its main objectives is to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development.

...w szczególności w sektorze energetycznym i zasobów wodnych, jak również harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami sprzyjających ich trwałemu rozwojowi gospodarczemu,

to promote trade and investment, in particular in the energy and water sectors, and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development,
wspieranie handlu i inwestycji, w szczególności w sektorze energetycznym i zasobów wodnych, jak również harmonijnych stosunków
gospodarczych
między Stronami sprzyjających ich trwałemu rozwojowi gospodarczemu,

to promote trade and investment, in particular in the energy and water sectors, and harmonious
economic
relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development,

MAJĄC NA CELU promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych kontaktów
gospodarczych
między Stronami zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

AIMING to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties based on the principles of market economy,
MAJĄC NA CELU promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych kontaktów
gospodarczych
między Stronami zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

AIMING to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties based on the principles of market economy,

MAJĄC NA CELU promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych kontaktów
gospodarczych
między Stronami zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

AIMING to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties based on the principles of market economy,
MAJĄC NA CELU promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych kontaktów
gospodarczych
między Stronami zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

AIMING to promote trade and investment and harmonious
economic
relations between the Parties based on the principles of market economy,

...nie można wwozić do UE bezpośrednio bezcłowo i bezkontyngentowo w ramach umowy o partnerstwie
gospodarczym
między UE a Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju (SADC);

materials originating in the Republic of South Africa which cannot be imported directly in the Union duty-free-quota-free in the framework of the EPA between the Union and the Southern African...
materiałów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, których nie można wwozić do UE bezpośrednio bezcłowo i bezkontyngentowo w ramach umowy o partnerstwie
gospodarczym
między UE a Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju (SADC);

materials originating in the Republic of South Africa which cannot be imported directly in the Union duty-free-quota-free in the framework of the EPA between the Union and the Southern African Development Community (SADC);

...do czasu wejścia w życie umowy ustanawiającej lub prowadzącej do ustanowienia umów o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą i Republiką Południowej Afryki.

...as the ‘TDCA’), until such time as an agreement establishing, or leading to the establishment of,
Economic
Partnership Agreements enters into force between the Community and South Africa.
Mając na uwadze specyficzną sytuację Republiki Południowej Afryki, produkty pochodzące z RPA powinny nadal korzystać z odpowiednich postanowień Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony [2] (zwanej dalej „umową w sprawie handlu, rozwoju i współpracy”), do czasu wejścia w życie umowy ustanawiającej lub prowadzącej do ustanowienia umów o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą i Republiką Południowej Afryki.

In the light of the specificities of the situation of South Africa, products originating in South Africa should continue to benefit from the relevant provisions of the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and South Africa, of the other part [2] (hereinafter referred to as the ‘TDCA’), until such time as an agreement establishing, or leading to the establishment of,
Economic
Partnership Agreements enters into force between the Community and South Africa.

Sprostowanie do Przejściowej umowy o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

Corrigendum to the Interim Agreement with a view to an
Economic
Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other...
Sprostowanie do Przejściowej umowy o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

Corrigendum to the Interim Agreement with a view to an
Economic
Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part

...WE Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
między Wspólnotami Europejskimi, ich państwami członkowskimi a Republiką Austrii,...

...and of the Commission of 13 December 1993 on the conclusion of the Agreement on the European
Economic
Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the
Decyzja 94/1/EWWiS, WE Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
między Wspólnotami Europejskimi, ich państwami członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 1).

Decision 94/1/ECSC, EC of the Council and of the Commission of 13 December 1993 on the conclusion of the Agreement on the European
Economic
Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation (OJ L 1, 3.1.1994, p. 1).

...i Komisji 94/1/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, między Wspólnotami Europejskimi, ich państwami członkowskimi a Republiką Austrii,...

...Council and the Commission of 13 December 1993 on the conclusion of the Agreement on the European
Economic
Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria,...
Decyzja Rady i Komisji 94/1/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, między Wspólnotami Europejskimi, ich państwami członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 1).

Decision 94/1/EC of the Council and the Commission of 13 December 1993 on the conclusion of the Agreement on the European
Economic
Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation (OJ L 1, 3.1.1994, p. 1).

...2011 r. do dnia 30 września 2014 r. lub do daty tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Wschodnioafrykańską, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwam

...from 1 January 2011 until 30 September 2014 or until the date of provisional application of the
Economic
Partnership Agreement between the East African Community on the one part and the European U
Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, przywożonych z Kenii i zgłaszanych do swobodnego obrotu w Unii w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2014 r. lub do daty tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Wschodnioafrykańską, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, jeżeli data ta będzie wcześniejsza.”;

The derogation provided for in Article 1 shall apply to the goods and the quantities set out in the Annex which are declared for release for free circulation in the Union from Kenya during the period from 1 January 2011 until 30 September 2014 or until the date of provisional application of the
Economic
Partnership Agreement between the East African Community on the one part and the European Union and its Member States on the other part, if this date is the earlier.’;

...z krajów AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Wschodnioafrykańską, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej pań

...of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the Interim
Economic
Partnership Agreement between the East African Community on the one part and the European...
Decyzję wykonawczą 2011/861/UE stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zapewnić ciągłość przywozu z krajów AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między Wspólnotą Wschodnioafrykańską, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony („umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Wschodnioafrykańską a UE”).

Implementing Decision 2011/861/EU applied until 31 December 2011. It is necessary to ensure continuity of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the Interim
Economic
Partnership Agreement between the East African Community on the one part and the European Community and its Member States on the other part (‘EAC-EU Interim
Economic
Partnership Agreement’).

...udziałów w przedsiębiorstwach z siedzibą w Hiszpanii może prowadzić do połączenia jednostek
gospodarczych
między przedsiębiorstwami nabywającymi a przedsiębiorstwami nabywanymi bez barier praw

Given that acquisitions of significant shareholdings in resident companies could lead to a business combination of the acquiring and the acquired companies with no legal or fiscal barriers, the...
Ponieważ nabycie znacznych udziałów w przedsiębiorstwach z siedzibą w Hiszpanii może prowadzić do połączenia jednostek
gospodarczych
między przedsiębiorstwami nabywającymi a przedsiębiorstwami nabywanymi bez barier prawnych lub podatkowych, wartość firmy, która do celów podatkowych wynika z połączenia jednostek gospodarczych, może podlegać amortyzacji [27].

Given that acquisitions of significant shareholdings in resident companies could lead to a business combination of the acquiring and the acquired companies with no legal or fiscal barriers, the goodwill that would ensue for tax purposes as a result of the combination could be amortised [27].

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich