Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami...

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and...
uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w szczególności art. 41 ust. 4 protokołu 1 do tej umowy,

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, and in particular Article 41(4) of Protocol I thereto,

uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami...

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and...
uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w szczególności art. 41 ust. 4 protokołu 1 do tej umowy,

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, and in particular Article 41(4) of Protocol I thereto,

uwzględniając umowę przejściową ustanawiającą ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami...

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and...
uwzględniając umowę przejściową ustanawiającą ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”), podpisaną w Grand Baie w dniu 29 sierpnia 2009 r. i tymczasowo stosowaną od dnia 14 maja 2012 r., w szczególności jej art. 64,

Having regard to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (hereinafter referred to as ‘the Agreement’), signed in Grand Baie on 29 August 2009 and provisionally applied since 14 May 2012, and in particular Article 64 thereof,

...określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...rules of origin laid down in Protocol 1 to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and
w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji państw Afryki Wschodniej i Południowej w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka

on a derogation from the rules of origin laid down in Protocol 1 to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, to take account of the special situation of the Eastern and Southern Africa States with regard to preserved tuna and tuna loins

...określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...rules of origin laid down in Protocol 1 to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and
w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do konserwowanego bonito

on a derogation from the rules of origin laid down in Protocol 1 to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, to take account of the special situation of Mauritius with regard to preserved skipjack

...z państw AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and...
Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zapewnić ciągłość przywozów z państw AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony („umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE”).

Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2011. It is necessary to ensure continuity of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Economic Partnership Agreement).

...ds. Rozwoju, przewidzianych w umowie przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...Joint Development Committee provided for by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part,...
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia regulaminów wewnętrznych Komitetu EPA, Komitetu Współpracy Celnej oraz Wspólnego Komitetu ds. Rozwoju, przewidzianych w umowie przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

on the position to be taken on behalf of the European Union with regard to the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee, the Customs Cooperation Committee and the Joint Development Committee provided for by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part

...przywozu z krajów AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania tymczasowej umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE.

...from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement.
Należy zapewnić ciągłość przywozu z krajów AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania tymczasowej umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE.

It is necessary to ensure continuity of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement.

...Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony („umowa przejściowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE”).

...on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement).
Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zapewnić ciągłość przywozów z państw AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony („umowa przejściowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE”).

Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2011. It is necessary to ensure continuity of importations from the ACP countries to the Union as well as a smooth transition to the Interim Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement).

...dla państw regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE.

...(EC) No 1528/2007 which exceed the annual quota granted to the ESA region under the ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement.
Niewłaściwe byłoby przyznanie odstępstwa zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, które przekraczałoby roczną ilość przewidzianą dla państw regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy umowy przejściowej o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE.

It would be inappropriate to grant derogations in accordance with Article 36 of Annex II to Regulation (EC) No 1528/2007 which exceed the annual quota granted to the ESA region under the ESA-EU Interim
Economic
Partnership Agreement.

Aby zapewnić sprawne przejście z układu o partnerstwie AKP–WE na tymczasową umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać...

...from the ACP-EC Partnership Agreement to the ESA (Eastern and Southern Africa States)-EU Interim
Economic
Partnership Agreement a new derogation should be granted with retroactive effect from 1 Jan
Aby zapewnić sprawne przejście z układu o partnerstwie AKP–WE na tymczasową umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

To ensure smooth transition from the ACP-EC Partnership Agreement to the ESA (Eastern and Southern Africa States)-EU Interim
Economic
Partnership Agreement a new derogation should be granted with retroactive effect from 1 January 2008.

Aby zapewnić sprawne przejście z umowy o partnerstwie AKP-WE na tymczasową umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać...

...from the ACP-EC Partnership Agreement to the ESA (Eastern and Southern Africa States)-EU Interim
Economic
Partnership Agreement a new derogation should be granted with retroactive effect from 1 Jan
Aby zapewnić sprawne przejście z umowy o partnerstwie AKP-WE na tymczasową umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

To ensure smooth transition from the ACP-EC Partnership Agreement to the ESA (Eastern and Southern Africa States)-EU Interim
Economic
Partnership Agreement a new derogation should be granted with retroactive effect from 1 January 2008.

...wymienionymi w ust. 1 jest integracja regionalna między państwami partnerskimi, w tym integracja
gospodarcza
między państwami ubiegającymi się o członkostwo, państwami sąsiadującymi oraz Unią.

Regional integration among partner countries, including
economic
integration between pre-accession countries, neighbourhood countries and the Union, shall be an underlying objective for EIB financing...
Celem leżącym u podstaw działań EBI z zakresu finansowania w obszarach objętych ogólnymi celami wymienionymi w ust. 1 jest integracja regionalna między państwami partnerskimi, w tym integracja
gospodarcza
między państwami ubiegającymi się o członkostwo, państwami sąsiadującymi oraz Unią.

Regional integration among partner countries, including
economic
integration between pre-accession countries, neighbourhood countries and the Union, shall be an underlying objective for EIB financing operations within areas covered by the general objectives listed in paragraph 1.

...w tych obszarach powinna być integracja regionalna między państwami partnerskimi, w tym integracja
gospodarcza
między państwami ubiegającymi się o członkostwo, państwami sąsiadującymi oraz Unią.

Within these areas, regional integration among partner countries, including
economic
integration between pre-accession countries, neighbourhood countries and the Union, should be an underlying...
Celem leżącym u podstaw działań EBI z zakresu finansowania w tych obszarach powinna być integracja regionalna między państwami partnerskimi, w tym integracja
gospodarcza
między państwami ubiegającymi się o członkostwo, państwami sąsiadującymi oraz Unią.

Within these areas, regional integration among partner countries, including
economic
integration between pre-accession countries, neighbourhood countries and the Union, should be an underlying objective for EIB financing operations.

...konieczności, Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 15 Umowy w sprawie współpracy handlowej i
gospodarczej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową o działaniach powzię

...keep informed the Joint Commission set up under Article 15 of the Agreement on Trade and
Economic
Cooperation between the European Economic Community and the People’s Republic of China of a
Wspólny Komitet Współpracy Celnej informuje, w razie konieczności, Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 15 Umowy w sprawie współpracy handlowej i
gospodarczej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową o działaniach powziętych na mocy niniejszej Umowy.

The Joint Customs Cooperation Committee will where appropriate, keep informed the Joint Commission set up under Article 15 of the Agreement on Trade and
Economic
Cooperation between the European Economic Community and the People’s Republic of China of activities going on under this Agreement.

ZWAŻYWSZY na postanowienia Umowy w sprawie współpracy handlowej i
gospodarczej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową, podpisanej w roku 1985,

HAVING regard to the Agreement on Trade and
Economic
Cooperation between the European Economic Community and the People's Republic of China signed in 1985,
ZWAŻYWSZY na postanowienia Umowy w sprawie współpracy handlowej i
gospodarczej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową, podpisanej w roku 1985,

HAVING regard to the Agreement on Trade and
Economic
Cooperation between the European Economic Community and the People's Republic of China signed in 1985,

...Uzgodnionym protokole do Protokołu 30 z negocjacji dotyczących Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i jej...

...in the Agreed Minute Ad Protocol 30 of the negotiations for an agreement between the European
Economic
Community, the European Coal and Steel Community and their Member States and the EFTA State
Wykaz komitetów uzgodniony przez Umawiające się Strony Porozumienia, znajdujący się w Uzgodnionym protokole do Protokołu 30 z negocjacji dotyczących Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i jej państwami członkowskimi a państwami EFTA pozostaje bez uszczerbku dla udziału państw EFTA w pracach innych komitetów lub organów WE, zgodnie z art. 1 ust. 2 Protokołu 30 zmienionego niniejszą decyzją.

The list of committees agreed upon by the Contracting Parties to the Agreement and contained in the Agreed Minute Ad Protocol 30 of the negotiations for an agreement between the European
Economic
Community, the European Coal and Steel Community and their Member States and the EFTA States on the European Economic Area shall be without prejudice to participation by the EFTA States in any other EC committee or body in accordance with Article 1(2) of Protocol 30 as amended by this Decision.

promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ przez ustanowienie ścisłych stosunków
gospodarczych
między nimi a Unią jako całością;

promote the economic and social development of the OCTs by establishing close
economic
relations between them and the Union as a whole;
promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ przez ustanowienie ścisłych stosunków
gospodarczych
między nimi a Unią jako całością;

promote the economic and social development of the OCTs by establishing close
economic
relations between them and the Union as a whole;

...rozwoju krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”) oraz zacieśnienia stosunków
gospodarczych
między nimi a Unią.

...economic and social development of the overseas countries and territories (OCTs) and for enhancing
economic
relations between them and the Union.
Decyzja Rady 2001/822/WE [2] ustanawia ramy prawne dla promowania gospodarczego i społecznego rozwoju krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”) oraz zacieśnienia stosunków
gospodarczych
między nimi a Unią.

Council Decision 2001/822/EC [2] establishes the legal framework for promoting the economic and social development of the overseas countries and territories (OCTs) and for enhancing
economic
relations between them and the Union.

rozwoju kontaktów
gospodarczych
między podmiotami gospodarczymi obu Stron, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,

the development of
business
links between economic operators of both Parties, including between small and medium-sized enterprises,
rozwoju kontaktów
gospodarczych
między podmiotami gospodarczymi obu Stron, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,

the development of
business
links between economic operators of both Parties, including between small and medium-sized enterprises,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich