Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w...

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter referred to as the...
uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie w dniu 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 216 i art. 221 ust. 2,

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter referred to as the ‘Agreement’), signed in Bridgetown, Barbados on 15 October 2008, and in particular Articles 216 and 221(2) thereof,

uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w...

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter ‘the Agreement’),...
uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie w dniu 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 232 ust. 2,

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter ‘the Agreement’), signed in Bridgetown, Barbados on 15 October 2008, and in particular Article 232(2) thereof,

uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w...

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter the ‘Agreement’),...
uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 227, art. 228 ust. 3, art. 229 ust. 1 oraz art. 230 ust. 2 i 4,

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter the ‘Agreement’), signed in Bridgetown, Barbados on 15 October 2008, and in particular Articles 227, 228(3), 229(1), 230(2) and 230(4) thereof,

uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”), podpisaną w...

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter referred to as the...
uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 229 ust. 1 i art. 229 ust. 4 zdanie drugie,

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (hereinafter referred to as the Agreement), signed in Bridgetown, Barbados on 15 October 2008, and in particular Article 229(1) and the second sentence of Article 229(4) thereof,

zmieniająca załącznik IV do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, włączając...

amending Annex IV to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part by incorporating the...
zmieniająca załącznik IV do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, włączając zobowiązania Wspólnoty Bahamów

amending Annex IV to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part by incorporating the commitments of the Commonwealth of The Bahamas

Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z...

Decision No 1/2010 of the Joint CARIFORUM-EU Council set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of...
Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony,

Decision No 1/2010 of the Joint CARIFORUM-EU Council set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part,

Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z...

Decision No 2/2010 of the Joint CARIFORUM-EU Council set up by the Agreement establishing an
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community...
Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony,

Decision No 2/2010 of the Joint CARIFORUM-EU Council set up by the Agreement establishing an
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part,

utworzonych na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part
utworzonych na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part

...2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2008 r., ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2008 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the eastern and southern Africa States on the one part and th
Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2008 r., ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE) nie weszła w życie lub nie była tymczasowo stosowana przed tą datą.

Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2008 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the eastern and southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement) did not enter into force or was not provisionally applied before that date.

...2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2010 r., ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2010 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and th
Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2010 r., ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), nie weszła w życie ani nie była tymczasowo stosowana przed tą datą.

Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2010 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement) did not enter into force or was not provisionally applied before that date.

...2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009 r. ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2009 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and th
Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009 r. ponieważ umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), nie weszła w życie ani nie była tymczasowo stosowana przed tą datą.

Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC applied until 31 December 2009 because the Interim
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement) did not enter into force or was not provisionally applied before that date.

...reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and
Seszele będą korzystały z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego objętego pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie lub będzie tymczasowo stosowana.

Seychelles will benefit from an automatic derogation from the rules of origin for canned tuna of HS Heading 1604 pursuant to Article 42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement), when that Agreement enters into force or is provisionally applied.

...reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and th
Madagaskar będzie korzystał z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 48 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie albo będzie tymczasowo stosowana.

Madagascar will benefit from an automatic derogation from the rules of origin for canned tuna and tuna loins of HS heading 1604 pursuant to Article 42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement), when that Agreement enters into force or is provisionally applied.

...reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and th
Mauritius będzie korzystał z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie albo będzie tymczasowo stosowana.

Mauritius will benefit from an automatic derogation from the rules of origin for canned tuna and tuna loins of HS heading 1604 pursuant to Article 42(8) of the Origin Protocol attached to the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States on the one part and the European Community and its Member States on the other part (ESA-EU Interim Partnership Agreement), when that Agreement enters into force or is provisionally applied.

Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z...

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States,...
Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [2] (zwana dalej „Umową”) została podpisana w dniu 29 sierpnia 2009 r. i jest tymczasowo stosowana od dnia 14 maja 2012 r.

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part [2] (hereinafter referred to as ‘the Agreement’) was signed on 29 August 2009 and is provisionally applied since 14 May 2012.

Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z...

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States,...
Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] („przejściową EPA”) stosuje się tymczasowo od dnia 14 maja 2012 r. między Unią a Republiką Madagaskaru, Republiką Mauritiusu, Republiką Seszeli i Republiką Zimbabwe.

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part [1] (‘the interim EPA’) applies provisionally as from 14 May 2012 between the Union and the Republic of Madagascar, the Republic of Mauritius, the Republic of Seychelles and the Republic of Zimbabwe.

Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z...

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States,...
Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] („przejściową EPA”) stosuje się tymczasowo od dnia 14 maja 2012 r. między Unią a Republiką Madagaskaru, Republiką Mauritiusu, Republiką Seszeli i Republiką Zimbabwe.

The Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part [1] (‘the interim EPA’) applies provisionally as from 14 May 2012 between the Union and the Republic of Madagascar, the Republic of Mauritius, the Republic of Seychelles and the Republic of Zimbabwe.

...podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...the signing and provisional application of the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and
uwzględniając decyzję Rady 2012/196/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1],

Having regard to Council Decision 2012/196/EC of 13 July 2009 on the signing and provisional application of the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part [1],

powołanego na mocy umowy przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami...

set up by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its...
powołanego na mocy umowy przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w sprawie przyjęcia regulaminów wewnętrznych Komitetu EPA, Komitetu Współpracy Celnej oraz Wspólnego Komitetu ds. Rozwoju

set up by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part concerning the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee, the Customs Cooperation Committee and the Joint Development Committee

...Komitetu EPA, przewidzianego w umowie przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejs

...of the EPA Committee provided for by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and
Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w kwestii przyjęcia decyzji Komitetu EPA, przewidzianego w umowie przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w sprawie regulaminu wewnętrznego Komitetu EPA, regulaminu wewnętrznego Komitetu Współpracy Celnej oraz regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu ds. Rozwoju opiera się na projekcie decyzji Komitetu EPA stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

The position to be adopted on behalf of the Unionwith regard to the adoption of a decision of the EPA Committee provided for by the Interim Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, on its Rules of Procedure, on the Rules of Procedure of the Customs Cooperation Committee and on the Rules of Procedure of the Joint Development Committee shall be based on the draft Decision of the EPA Committee attached to this Decision.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich